Tr? s? chính: 18A C?ng Hòa, Ph??ng 12, Qu?n Tan Bình, TPHCM Gi? làm vi?c: 7:00 - 20:00

Giá tr? c?t l?i

Trung th?c
Trung th?c

T?i tran tr?ng l?i nói c?a t?i.
Xổ số miền nam 30 ngày T?i nói b?ng l??ng hóa, kh?ng k? Cau chuy?n.

Xổ số miền nam 30 ngàyM?i tr??ng làm vi?c t?i Nh?t Tín Logistics là m?i tr??ng làm vi?c phan tán. “T?i tran tr?ng l?i nói c?a t?i” là ?ang tuan th? và áp d?ng ?úng qui trình k? c? lúc chúng ta ???ng ??u v?i khó kh?n, c?ng nh? khi chúng ta t? do kh?ng ai giám sát thì chúng ta v?n làm ?i?u ?úng ??n. B?n than m?i chúng ta hành ??ng v?i Integrity, chúng ta t?o ra m?i tr??ng làm vi?c tin c?y, là n?n t?ng cho m?i m?i quan h? cá nhan v?i ??i ng?. Nh?t Tín Logistics kh?ng th? thành c?ng n?u chúng ta kh?ng tran tr?ng l?i nói c?a mình. Và th?c hi?n ?i?u này s? làm chúng ta khác bi?t so v?i nh?ng t? ch?c khác, tr? thành m?t bí quy?t mà kh?ng có t? ch?c nào sao chép ???c.

Integrity ? Nh?t Tín Logistics là tran tr?ng l?i nói c?a mình, gi? l?i h?a, cam k?t v?i khách hàng, v?i ??ng nghi?p và v?i C?ng ty. Chúng ta làm ?i?u chúng ta nói và làm ?úng th?i h?n. Chúng ta có ?? d?ng c?m ?? lên ti?ng khi th?y ?i?u gì ?ó kh?ng ?úng. Chúng ta t? ch?i s? l?a d?i, hành vi l?a ??o, l?i d?ng ho?c d?i trá v?i Khách hàng, v?i C?ng ty và nh?ng ??ng nghi?p c?a ta. Chúng ta ph?c v? Khách hàng v?i tính than thi?n và nhi?t tình. Sau m?i l?n ph?c v?, chúng ta mong mu?n khách hàng c?a mình c?m th?y h?nh phúc. Chúng ta ph?c v? khách hàng nh? th? hàng hóa ?ó là c?a chính ng??i than trong gia ?ình mình – nh?ng ng??i ?ang tin t??ng giao hàng hóa có giá tr? cho chúng ta và h? ?ang mong mu?n hàng hóa ???c gi? gìn c?n tr?ng, giao ??n tay nhanh nh?t b?ng s? than thi?n và nhi?t tình.

Xổ số miền nam 30 ngày?? ??m b?o chúng ta kh?ng b? hi?u nh?m, ho?c v?i góc nhìn c?a m?i ng??i là khác nhau, chúng ta s? nói b?ng con s? c? th?, vào th?i ?i?m c? th? và nói và h?a v?i ai? Chúng ta nói b?ng l??ng hóa c?ng có ngh?a là chúng ta ?ang gi?m thi?u dùng tính t? hình th?c bóng b?y và n?nh b?. Dùng ng?n ng? l??ng hóa s? t?o ra v?n hóa h?i tho?i r? ràng, cho phép chúng ta kh?c ph?c s? c? và n?m b?t nhanh c? h?i.

Xổ số miền nam 30 ngàyTrong b?i c?nh thu?c tam ly, chúng ta kh?ng nên k? cau chuy?n ?? bi?n minh cho vi?c g?p s? c?, kh?ng tìm cách ?? th?a hay tr?n tránh trách nhi?m. Chúng ta kh?ng th? ??a ra quy?t ??nh sáng su?t trong hoàn c?nh mà chúng ta kh?ng phan bi?t ???c ho?c c? tình kh?ng phan bi?t ???c ?au là th?c t? và ?au là cau chuy?n. Cau chuy?n là m?t nguyên nhan gi? mà nó s? che gi?u ?i vi?c chúng ta ?ang kém hi?u qu? h?n m?c ta có th? ??t ???c. Chúng ta nh?n ra ?au là th?c t? ?? phan b? th?i gian c?a mình, x? ly m?t cách hi?u qu?, suy ngh? v? các gi?i pháp, hành ??ng thay vì lo l?ng v? các v?n ??. Hay nói m?t cách khác kh?ng k? cau chuy?n ??n gi?n c?ng là cu?c h?i tho?i truy?n s?c m?nh.

HOTLINE: 1900 63 66 88

Xổ số miền nam 30 ngàyLiên h? Nh?t Tín Logistics ?? ???c t? v?n chi ti?t và có giá d?ch v? t?t nh?t!

L?y hàng t?n n?i. Giao hàng t?n tay. Ph?c v? t?n tình