Tr? s? chính: 18A C?ng Hòa, Ph??ng 12, Qu?n Tan Bình, TPHCM Gi? làm vi?c: 7:00 - 20:00

Giá tr? c?t l?i

Trách nhi?m
Trách nhi?m

T?i lu?n tuan th? và áp d?ng ?úng qui trình.
T?i là g?c r? c?a m?i v?n ??.

Theo t? ?i?n ti?ng Vi?t “Trách nhi?m” là “?i?u ph?i làm, ph?i gánh vác, là s? ràng bu?c ??i v?i l?i nói, hành vi c?a mình, b?o ??m làm ?úng ??n, n?u sai trái thì ph?i ch?u ph?n h?u qu?”. Và t?i Nh?t Tín Logistics trách nhi?m b?t ??u b?ng vi?c tuan th? và áp d?ng ?úng Qui trình. Có ngh?a là hoàn thành nh?ng c?ng vi?c c?a b?n. Khi b?n kh?ng hoàn thành nhi?m v? c?a mình, b? ph?n c?a b?n c?ng kh?ng hoàn thành nhi?m v?. Khi m?t b? ph?n kh?ng hoàn thành c?ng vi?c s? liên quan ??n v?n hành c?a r?t nhi?u b? ph?n, phòng ban khác nhau và cu?i cùng c?ng ty s? b? ?nh h??ng. V?y làm th? nào ?? b?n bi?t “hoàn thành nh?ng c?ng vi?c c?a mình”? H?y b?t ??u t? nh?ng vi?c ??n gi?n là mình th?c hi?n và hoàn thành c?ng vi?c c?a mình theo ?úng nh?ng qui ??nh, qui trình ?ó.

Khi chúng ta tuan th? và áp d?ng ?úng qui trình, chúng ta có th? t?o ra k?t qu? nh? C?ng ty mong ??i và ?áp ?ng s? tin t??ng c?a khách hàng. C?ng ty s? thành c?ng và cá nhan ta c?ng có quy?n ???c h??ng thành qu?. T?i áp d?ng ?úng qui trình, b?n c?ng áp d?ng ?úng qui trình, thì chúng ta có th? tr? thành m?t t? ch?c v?n hành có Integrity. ??t ch? Tín lên hàng ??u – Nh?t Tín. Ch? m?t vài cá nhan kh?ng áp d?ng quy trình ho?c là áp d?ng lúc có lúc kh?ng, khách hàng s? ?ánh giá kh?ng ph?i ? c?p ?? cá nhan mà s? ?nh h??ng ??n ch?t l??ng d?ch v? c?a c? m?t t?p th?, t? ch?c. Khách hàng r?i xa ta, C?ng ty th?t b?i và cá nhan ta c?ng s? thua cu?c. Ph?i th?a nh?n r?ng chúng ta kh?ng bao gi? bi?t chính xác tác ??ng c?a vi?c chúng ta kh?ng áp d?ng ?úng qui trình, nh?ng chúng ta bi?t ch?c ch?n r?ng khi x?y ra, nó s? còn kéo c? m?t chu?i các B? ph?n liên quan vào x? ly h?u qu? ch? vì vi?c mà ta coi nh?.

Xổ số miền nam 30 ngàyV?y n?u t?i lu?n tuan th? vá áp d?ng ?úng quy trình c?a c?ng ty thì t?i ?? là ng??i có trách nhi?m? Cau tr? l?i là: “Ch?a”. Trong nhi?u tr??ng h?p, b?n s? th?y kh?ng có qui ??nh, qui trình c? th? ?? x? ly tình hu?ng, ho?c kh?ng bi?t c?ng vi?c này là c?a b?n hay c?a m?t ai ?ó. S? th?c là kh?ng th? có ??y ?? qui ??nh, qui trình ?? x? ly t?t c? các s? vi?c, và kh?ng ph?i lúc nào c?ng ch? có m?t ng??i ph?i ch?u trách nhi?m v? m?t vi?c nào ?ó. Khi g?p nh?ng tình hu?ng nh? v?y, h?y v?n d?ng nguyên t?c: T?i là g?c r? c?a m?i v?n ??. V?i nh?ng v? vi?c riêng l?, h?y làm t?t c? nh?ng gì b?n th?y là có l?i nh?t cho C?ng ty.

T?i là g?c r? c?a m?i v?n ??? Thay vì tr?ng ch?, hy v?ng, ?? l?i, ?? th?a, t?i s? lu?n h?i: T?i có th? ??a ra hành ??ng gì bay gi? ?? gi?i quy?t v?n ??. Là ng??i ai c?ng ph?m sai l?m, nh?ng vi?c quan tr?ng h?n là h?c h?i t? nh?ng sai l?m và kh?ng l?p l?i nó. T?i Nh?t Tín Logistics c?ng kh?ng ph?i là ngo?i l?! Chúng ta kh?ng ?? kích nh?ng ai b? sai l?m nh?ng ?i?u này kh?ng có ngh?a chúng ta có quy?n l?m d?ng s? thi?u hi?u bi?t và s? su?t nh? m?t ly do ?? bi?n minh. Chúng ta lu?n t? hào r?ng: khi x?y ra s? c? chúng ta kh?ng nên phí th?i gian ?? tìm l?i này thu?c v? ai mà dùng th?i gian quí báu ?ó ?? t? h?i ta s? làm gì ?? chuy?n hóa s? c? thành ??t phá.

Xổ số miền nam 30 ngàyT?i ?ang tuan th? và áp d?ng ?úng qui trình, T?i là g?c r? c?a m?i v?n ?? là hành ??ng ?? ki?n t?o, xay d?ng T?m nhìn C?ng ty thành hi?n th?c. Chúng ta hành ??ng cam k?t, có trách nhi?m nh? chính c?ng ty này là c?a gia ?ình chúng ta, chúng ta hành ??ng trên tam th? chúng ta là ch?.

HOTLINE: 1900 63 66 88

Liên h? Nh?t Tín Logistics ?? ???c t? v?n chi ti?t và có giá d?ch v? t?t nh?t!

L?y hàng t?n n?i. Giao hàng t?n tay. Ph?c v? t?n tình