Ch??ng trình Khuy?n m?i ??T BILL ONLINE, RINH NGAY QUà KH?NG (??n 31/10)

I. N?i dung ch??ng trình khuy?n m?i

1. Tên ch??ng trìnhXổ số miền nam 30 ngày: ??T BILL ONLINE, RINH NGAY QUà KH?NG

2. Th?i gian khuy?n m?i: 01/08/2020 – 31/10/2020

3. ??i t??ng: 

 • Khách hàng ??ng kí tài kho?n m?i và ??t Bill online g?i hàng thành c?ng t?i Website www.bkdball.com ho?c App Nh?t Tín

T?i App iOS

App Android

 • Khách hàng ?? có tài kho?n nh?ng ch?a t?ng phát sinh ??n hàng thành c?ng trên h? th?ng Nh?t Tín trong 03 tháng g?n nh?t

4. Ph?m vi tri?n khai: Toàn qu?c.

5. S?n ph?m áp d?ng: 

 • Chuy?n phát H?a t?c
 • Chuy?n phát Nhanh
 • Chuy?n phát Ti?t ki?m (MES)
 • Chuy?n phát ???ng b?
 • Chuy?n phát kèm d?ch v? thu h? (COD)

II. Các ho?t ??ng khuy?n m?i

1. T?ng m? gi?m giá

Khách hàng nh?p m? Khuy?n m?i NTLBO820 ?? ???c gi?m 50.000 ??ng/??n hàng, áp d?ng cho 10 ??n hàng ??u tiên t?i Website www.bkdball.com ho?c App Nh?t Tín trong th?i gian di?n ra ch??ng trình.

(*) S? l??ng m? có h?n m?i tháng. Ch??ng trình có th? k?t thúc tr??c th?i h?n khi l??ng m? gi?m giá ???c s? d?ng h?t.

 • L?U Y:

– Giá gi?m áp d?ng trên c??c phí v?n chuy?n (kh?ng bao g?m các phí phát sinh khác) và ???c h? th?ng tính toán t? ??ng trên n?n t?ng yêu c?u nh?n (website, ?ng d?ng).

– N?u giá c??c th?c t? phát sinh L?N h?n giá tr? gi?m giá, khách hàng thanh toán ph?n chênh l?ch.

Xổ số miền nam 30 ngày– N?u giá c??c th?c t? phát sinh NH? h?n giá tr? gi?m giá, khách hàng KH?NG ???c nh?n l?i ti?n th?a.

2. ??t Bill Online, rinh ngay quà kh?ng

 • Khách hàng có s? l??ng ??n Online ???c giao thành c?ng nhi?u nh?t trong tháng s? ???c t?ng m?t (01) Smart Tivi SamSung 4k 55 inch (Model: UA55TU8500) tr? giá 19.900.000 ?
 • Khách hàng có s? l??ng ??n Online ???c giao thành c?ng nhi?u th? nhì trong tháng s? ???c t?ng m?t (01) T? l?nh LG Inverter 393L (Model: GN- M422PS) tr? giá 11.890.000 ?
 • Khách hàng có s? l??ng ??n Online ???c giao thành c?ng nhi?u th? ba trong tháng s? ???c t?ng m?t (01) Máy in Máy in HP ( Model: Neverstop Laser 1200W) tr? giá 5.990.000 ?
 • Khách hàng có s? l??ng ??n Online ???c giao thành c?ng nhi?u th? b?n, n?m, sáu trong tháng s? ???c t?ng m?t (01) Lò Vi Sóng Toshiba 34L (Model: ER-SGS34/S1) tr? giá 3.390.000 ?

III. Cách th?c tính th??ng

 • Ngày 10 hàng tháng, H? th?ng Nh?t Tín s? t? ??ng th?ng kê và d?a trên th?ng tin c?a ng??i s? d?ng d?ch v? (ng??i g?i) h?p l? theo t?ng tháng bao g?m: Tên và S? ?i?n tho?i (dùng ?? ??ng ky t?o tài kho?n Online) ?? tính t?ng s? l??ng ??n hàng Online thành c?ng (kh?ng ph? thu?c giá tr? ??n hàng và hình th?c thanh toán).

K?t qu? s? ???c c?ng b? trên Website và Fanpage theo th?i gian quy ??nh.

 • Hình th?c nh?n quà:

– Khách hàng th?ng gi?i th??ng s? nh?n ???c 1 tin nh?n SMS th?ng báo qua s? di ??ng khi ??ng ky tài kho?n.

– Nh?t Tín s? liên h? ??n Quy khách hàng ?? th?ng báo nh?n quà theo th?i gian và ??a ?i?m ch? ??nh.

Xổ số miền nam 30 ngày– Khách hàng khi ??n nh?n quà vui lòng mang theo: CMND và tin nh?n SMS xác nh?n trúng gi?i ???c g?i t? Nh?t Tín ?? xác minh tính h?p l?.

IV. Chính sách khi?u n?i/ vi ph?m

 • ??i v?i nh?ng giao d?ch x?y ra tranh ch?p, khi?u n?i, Nh?t Tín có quy?n thay ??i vi?c t?ng quà t?i b?t k? th?i ?i?m nào theo quy?t ??nh c?a Nh?t Tín mà kh?ng c?n th?ng báo tr??c cho Khách hàng.
 • Khách hàng kh?ng ???c phép th?c hi?n hành vi gian d?i ?? tr?c l?i m? gi?m giá và/ho?c các gi?i th??ng c?a ch??ng trình khuy?n m?i. Ngay khi phát hi?n các hành vi gian d?i này, Nh?t Tín có quy?n t? ch?i ph?c v? d?ch v?, ng?ng và/ho?c thu h?i các l?i ích Khách hàng có ???c th?ng qua hành vi gian d?i và khóa tài kho?n Khách hàng v?nh vi?n.
 • Nh?t Tín gi? toàn quy?n s? d?ng hình ?nh c?a Khách hàng trúng gi?i cho các ho?t ??ng truy?n th?ng c?a c?ng ty mà kh?ng c?n ph?i th?ng qua y ki?n ng??i trúng gi?i mi?n vi?c s? d?ng hình ?nh phù h?p v?i quy ??nh v?i Pháp Lu?t.
 • Tr??ng h?p Quy khách hàng vi ph?m v? n?i dung ch??ng trình do Nh?t Tín quy ??nh thì t?ng s? l??ng ??n hàng tích l?y ngay l?p t?c kh?ng còn giá tr?.
 • Các n?i dung khác kh?ng ???c quy ??nh trong Th?ng Báo này s? áp d?ng theo các Quy ??nh và Chính sách hi?n hành c?a Nh?t Tín.
 • Nh?t Tín Logistics có quy?n ??n ph??ng thay ??i c? c?u m? gi?m giá cho phù h?p v?i m?c ?ích c?a ch??ng trình khuy?n m?i này bao g?m nh?ng kh?ng gi?i h?n vi?c: t?ng/ gi?m t?ng s? l??ng m? gi?m giá c?a Ch??ng trình khuy?n m?i này; t?ng/ gi?m t?ng s? l??ng m? gi?m giá dành cho 1 khách hàng t?o tài kho?n m?i; t?ng/ gi?m giá tr? m? gi?m giá. Trong tr??ng h?p thay ??i, Nh?t Tín Logistics s? th?ng báo c?ng khai t?i khách hàng qua Website www.bkdball.com và Fanpage c?a c?ng ty tr??c 03 ngày tính t? ngày thay ??i.
 • Trong m?i tr??ng h?p tranh ch?p, khi?u n?i, quy?t ??nh c?a Nh?t Tín Logistics là quy?t ??nh cu?i cùng.