Ti?p nh?n 7 t?n hàng hóa ?ng h?, c?u tr? ??ng bào mi?n Trung

Ch? trong 3 ngày t? ???? – ????/????,?Nh?t Tín LogisticsXổ số miền nam 30 ngày??? ti?p nh?n 7 t?n hàng hóa bao g?m các nhu y?u ph?m và v?t d?ng nh?m ?ng h?, c?u tr? cho bà con vùng l? thu?c 5 t?nh t?i mi?n Trung, bao g?m: Qu?ng Bình, Qu?ng Tr?, Th?a Thiên Hu?, Qu?ng Nam và ?à N?ng.

Xổ số miền nam 30 ngàyNh?t Tín Logistics r?t c?m kích tr??c s? chia s? tuy?t v?i c?a m?i cá nhan, t? ch?c c? n??c khi ??ng bào mình ?ang g?p ho?n n?n và c?ng v? cùng t? hào khi là th??ng hi?u uy tín ?? các các cá nhan, ?oàn th? tin t??ng g?i g?m hàng hóa. Nh?t Tín cam k?t v?n chuy?n an toàn, nhanh chóng ??n các vùng b? thi?t h?i n?ng n? do mua b?o và l? l?t gay ra.

Xổ số miền nam 30 ngàyHi?n nay,? Nh?t Tín Logistics ?ang v?n hành h?t t?c l?c và s?c l?c kh?ng ch? chuy?n phát hàng hóa c?a các khách hàng, mà còn s?p x?p v?n chuy?n nhanh chóng hàng c?u tr?. B?i Nh?t Tín hi?u r?ng, h?n bao gi? h?t, bà con mi?n Trung ?ang c?n thi?t l??ng th?c, th?c ph?m, v?t d?ng cá nhan ?? v?c d?y cu?c s?ng.

???c bi?t,??v?a tr?i qua 2 tu?n m?a l? l?n. Hai c?n b?o s? 6 và s? 7, m?t áp th?p nhi?t ??i và m?t vùng áp th?p liên ti?p vào Bi?n ??ng, gay ra nh?ng tr?n m?a l?n l?ch s? ch?a t?ng có t?i khu v?c.

M?t s? hình ?nh các nhu y?u ph?m và v?t d?ng ???c ?ng h? b?i các m?nh th??ng quan và ti?p nh?n b?i các nhan viên c?a?