Th?ng báo v? vi?c ?nh h??ng chuy?n phát hàng hóa do b?o s? 9 t?i các t?nh Mi?n Trung