Th?ng báo M?I v? ch??ng trình Mi?n phí v?n chuy?n nhu y?u ph?m & v?t d?ng ?ng h?, c?u tr? ??ng bào Mi?n Trung (23/10/2020)

Tr?i qua 3 ngày th?c hi?n ch??ng trình Mi?n phí v?n chuy?n nhu y?u ph?m & v?t d?ng ?ng h?, c?u tr? ??ng bào Mi?n TrungXổ số miền nam 30 ngày, Nh?t Tín Logistics r?t vui khi nh?n ???c s? tin c?y c?a các cá nhan, t?p th? g?i g?m hàng tr?m t?n hàng hóa v? v?i bà con ?ang g?ng mình ch?ng “gi?c l?”.

Qua ?ay còn th? hi?n r? h?n s? ?oàn k?t, yêu th??ng c?a nhan dan Vi?t Nam nói chung và nh?ng tình c?m quy giá mà ??ng bào c? n??c dành ??n cho ng??i dan mi?n Trung nói riêng.

Và ?? ??m b?o hàng tr?m t?n v?t ph?m, nhu y?u ph?m ???c v?n chuy?n an toàn và nhanh chóng nh?t; ??ng th?i th?c hi?n theo khuy?n ngh? t? các c? quan h?u quan, Nh?t Tín Logistics ti?n hành ?i?u ch?nh m?t s? n?i dung nh? sau:

– Nh?t Tín Logistics áp d?ng mi?n phí v?n t?i hàng hóa ?ng h? ??ng bào mi?n Trung c?a các cá nhan, t? ch?c th?ng qua:

+ ?y ban M?t tr?n T? qu?c Vi?t Nam các c?p

Xổ số miền nam 30 ngày+ ?y ban nhan dan các c?p

+ H?i Ch? th?p ?? Vi?t Nam các c?p

+ Các c? quan, ?oàn th? nhà n??c các c?p

+ Các qu? t? thi?n (???c c? quan nhà n??c c?p phép thành l?p, c?ng nh?n ?i?u l?)

– Nh?t Tín Logistics nh?n hàng hóa ?ng h?, c?u tr? mi?n Trung t?i m?t s? ??a ?i?m c? ??nh trên c? n??c. Danh sách các ??a ?i?m Nh?t Tín Logistics nh?n hàng xem ? B?ng bên d??i.

L?u y quan tr?ng: Quy khách vui lòng g?i Hotline 1900 63 6688 ?? ??ng ky ch??ng trình Mi?n phí v?n chuy?n nhu y?u ph?m & v?t d?ng ?ng h?, c?u tr? ??ng bào Mi?n Trung TR??C khi ?em hàng hóa ??n các ??a ?i?m này.

??a ph??ng áp d?ng (Bao g?m các vùng b? l? l?t t?i các t?nh, thành)

– Qu?ng Bình

– Qu?ng Tr?

Xổ số miền nam 30 ngày– Th?a Thiên Hu?

– Qu?ng Nam

– ?à N?ng

Các nhu y?u ph?m bao g?m: G?o, Mì t?m, Xúc xích, ???ng, Mu?i, D?u ?n, N??c m?m, … và V?t d?ng nh? áo qu?n, áo phao c?u sinh, ?èn pin, …

Các ??n hàng có các nhu y?u ph?m và v?t d?ng này v?i m?c ?ích ?ng h?, c?u tr? ng??i dan t?i các t?nh mi?n Trung nói trên s? ???c ?u tiên xem xét và x? ly, ??m b?o ???c v?n chuy?n m?t cách nhanh nh?t ??n ng??i nh?n b?ng d?ch v? c?a Nh?t Tín Logistics.

Th?i Gian:

T? ngày 23/10/2020Xổ số miền nam 30 ngày cho ??n khi có th?ng báo k?t thúc

N?i dung th?ng báo M?I này (23/10/2020) thay th? n?i dung ch??ng trình ?? xu?t b?n ngày 19/10/2020.

Các t? ch?c có nhu c?u h? tr? cho ??ng bào mi?n Trung, vui lòng liên h? Hotline 1900 63 6688

DANH SáCH CáC ??A ?I?M NH?T TíN LOGISTICS NH?N HàNG 

* V?i s? m?nh “H?n c? m?t d?ch v?” – Nh?t Tín Logistics lu?n h??ng v? c?ng ??ng b?ng nh?ng hành ??ng thi?t th?c mang y ngh?a nhan v?n. Chúng t?i tin ch?c r?ng v?i s? chung tay, ?oàn k?t c?a m?i ng??i ng??i dan Vi?t Nam, bà con mi?n Trung s? s?m v??t qua các thiên tai b?o l?.

Mi?n Trung C? lên!