Th?ng báo k?t thúc ch??ng trình Mi?n phí v?n chuy?n nhu y?u ph?m & v?t d?ng ?ng h?, c?u tr? ??ng bào Mi?n Trung

Nh?t Tín Logistics xin g?i l?i c?m ?n tran tr?ng ??n các m?nh th??ng quan, các nhà h?o tam ?? ?ng h? h?n 100 t?n hàng hóa nhu y?u ph?m, v?t d?ng bao g?m g?o, mì t?m, n??c s?ch, d?u ?n, n??c m?m, qu?n áo s?ch, áo phao, ?èn pin, thu?c men, d?u gió,… ??n v?i các ??ng bào t?i Mi?n Trung ?ang g?p nhi?u khó kh?n do b?o l? gay ra.

Xổ số miền nam 30 ngàyNh?t Tín Logistics r?t t? hào khi ???c các cá nhan, t? ch?c tin c?y l?a ch?n là ??n v? v?n chuy?n an toàn, nhanh chóng ??n các vùng b? b?o l? t?i 5 t?nh thành: Qu?ng Bình, Qu?ng Tr?, Th?a Thiên Hu?, Qu?ng Nam và ?à N?ng.

Sau g?n 1 tháng tri?n khai, Ch??ng trình Mi?n phí v?n chuy?n nhu y?u ph?m & v?t d?ng ?ng h?, c?u tr? ??ng bào Mi?n Trung s? chính th?c k?t thúc vào ngày 10/11/2020.

Xổ số miền nam 30 ngàyM?t l?n n?a xin chan thành c?m ?n quy khách hàng ?? lu?n quan tam, ??ng hành cùng Nh?t Tín Logistics.

Xin kính chúc quy khách hàng th?t nhi?u s?c kh?e.