Nh?t Tín Logistics lu?n h??ng v? mi?n Trung

Ngoài Bi?n ??ng, c?n b?o s? 9 – b?o Molave ?? hình thành v?i s?c gió m?nh nh?t lên ??n c?p 14 gi?t c?p 17, có kh? n?ng s? m?nh thêm và d? báo khi vào b? s? gi? c?p 12 ??n c?p 13 r?t nguy hi?m, có th? phá h?y nhà c?p 4. ??a bàn ?? b? s? t?p trung vào các khu v?c t? Qu?ng Ng?i kéo dài ??n t?n Bình ??nh.

Trong ??t li?n, m?i nhan viên c?a Nh?t Tín Logistics t?i các kho hàng trên c? n??c v?n ?ang tích c?c c?p nh?t hàng ch?c t?n s?n ph?m, hàng hóa ?ng h? c?u tr? cho ??ng bào mi?n Trung.

Th??ng l?m khi ng??i dan ? d?c mi?n t? qu?c c? ph?i ch?u liên ti?p các c?n b?o m?nh và ch?a có d?u hi?u k?t thúc. B?o n?i b?o, l? ch?ng l? khi?n cu?c s?ng ? ?ay v?n ?? v?t v? nay càng t?n th?t nhi?u h?n.

Nh?ng chuy?n xe Nh?t Tín Logistics v?n ti?p t?c l?n bánh v?i hành trình chuyên ch? yêu th??ng v? mi?n Trung ru?t th?t, mang theo nh?ng t?m lòng th?o th?m c?a nhan dan c? n??c. Nhanh chóng nh?ng v?n ??m b?o an toàn, hàng hóa b?o qu?n c?n th?n.

Mi?n Trung C? Lên!