Xổ số miền nam 30 ngày  ?? huy ??ng nhi?u nhan l?c ?? x? ly t?i ?a các v?n ??n th? t? hàng hóa, c?ng nh? song song ?ó tích c?c ti?p nh?n các nhu y?u ph?m, v?t d?ng ?ng h? t? nhan dan kh?p c? n??c.

Nh?t Tín Logistics s?p x?p xe và cho v?n chuy?n nhanh nh?t có th? ?? làm sao bà con mi?n Trung nh?n ???c quà h? tr? s?m nh?t; các m?nh th??ng quan c?ng kh?ng ph?i lo l?ng hàng hóa ??n k?p v?i bà con hay kh?ng.

Xổ số miền nam 30 ngàyVà ? n?i r?n l? mi?n Trung kh?c nghi?t ?y v?n có nh?ng ng??i ??ng nghi?p c?a chúng t?i, cùng chung mái nhà Nh?t Tín Logistics. H? c?ng ?? ph?i g?ng mình ch?ng ch?i v?i l? d? và ch?u nhi?u m?t mát do m?a b?o gay ra.

V?i tinh th?n t??ng than t??ng ái, ??ng lòng quyên góp và ?ng h? c?a toàn th? cán b? nhan viên toàn qu?c,  c?ng ?? có nh?ng chuy?n hành trình chuyên ch? yêu th??ng c?a riêng mình ??n v?i mi?n Trung, ??n v?i các anh ch? ??ng nghi?p, th?m h?i và trao quà t?i các t?nh Qu?ng Bình, Qu?ng Tr? và Th?a Thiên Hu?.

Nh?t Tín Logistics c?ng r?t bi?t ?n gia ?ình, ng??i than c?a các ??ng nghi?p ?? lu?n là h?u ph??ng v?ng ch?c ?? các anh ch? em có th? sát cánh cùng c?ng ty.

Xổ số miền nam 30 ngàyTrong hành trình k? ti?p, Nh?t Tín Logistics s? ?i ??n th?m h?i các ??ng nghi?p ? các t?nh Qu?ng Nam, Qu?ng Ng?i và Hà T?nh.

Mi?n Trung C? Lên!