Nh?t Tín Logistics ??ng hành cùng ngành g?m s? Hà N?i

Xổ số miền nam 30 ngàyT? ngày 23 – 25/10, S? C?ng th??ng Hà N?i ph?i h?p v?i UBND huy?n Gia Lam t? ch?c ch??ng trình “K?t n?i m?ng l??i s?n xu?t và tiêu dùng b?n v?ng ngành g?m s? TP Hà N?i n?m 2020” t?i làng g?m Bát Tràng (Th?n 1, x? Bát Tràng, huy?n Gia Lam, Hà N?i)

??ng hành cùng s? ki?n, B?u c?c Bát Tràng –?Nh?t Tín LogisticsXổ số miền nam 30 ngày?c?ng ?? có nhi?u ho?t ??ng tham gia và mang t?i các gi?i pháp v? v?n chuy?n, logistics h?u ích, t?i??u cho các doanh nghi?p t?i ??a bàn c?ng nh? các khu v?c xung quanh ?ang tham d? ch??ng trình.

?i vào ho?t ??ng t? ngày 15/10, B?u c?c Bát Tràng có ??a ch? t?i: S? 196 th?n 3 Bát Tràng, x? Bát Tràng, huy?n Gia Lam, TP Hà N?i

Hi?n nay ?ang có nhi?u ch??ng trình khuy?n m?i h?p d?n dành riêng cho các khách hàng ??n giao d?ch t?i b?u c?c:

– Gi?m giá 15% cho khách hàng thanh toán ngay

Xổ số miền nam 30 ngày– T?ng M? b?o hi?m, áo m?a xcho các khách hàng may m?n m?i ngày

Xổ số miền nam 30 ngày– Mi?n phí COD lên ??n 5 tri?u ??ng v?i các ??n hàng g?i v? trung tam t?i 63 t?nh thành c? n??c

Xổ số miền nam 30 ngàyCùng ghé l?i gian hàng và b?u c?c c?a???? nh?n ngay các ?u ??i nhé m?i ng??i.