Nh?t Tín Logistics cùng k?t n?i m?ng l??i s?n xu?t và tiêu dùng b?n v?ng

T? ngày 13 – 15/11/2020, S? C?ng th??ng Hà N?i t? ch?c ch??ng trình K?t n?i M?ng l??i s?n xu?t và tiêu dùng b?n v?ng các s?n ph?m dán nh?n n?ng l??ng TP Hà N?i n?m 2020.

??ng hành cùng s? ki?n, Nh?t Tín Logistics mang ??n các gi?i pháp v?n chuy?n ?a d?ng cho doanh nghi?p, bao g?m: Chuy?n phát nhanh, Chuy?n phát h?a t?c, Chuy?n phát ti?t ki?m, Chuy?n phát ???ng b?, Chuy?n phát thu h? COD, Chuy?n phát nguyên chuy?n & D?ch v? cho thuê kho b?i.

Nh?t Tín Logistics mong mu?n s? là m?t trong nh?ng y?u t? h? tr? tích c?c các doanh nghi?p thúc ??y liên k?t m?ng l??i gi?a nhà cung c?p – nguyên li?u – nhà s?n xu?t, nhà phan ph?i – ng??i tiêu dùng.

??n v?i Nh?t Tín Logistics t?i s? ki?n, quy khách hàng s? ???c nhi?u ?u ??i h?p d?n.

– Mi?n phí 5 ??n hàng ??u tiên

– Gi?m giá 15% cho khách hàng m?i

– T?ng M? b?o hi?m, áo m?a cho các khách hàng may m?n m?i ngày

– Mi?n phí COD lên ??n 5 tri?u ??ng v?i các ??n hàng g?i v? trung tam t?i 63 t?nh thành c? n??c