Hu?n luy?n lái xe an toàn, ti?t ki?m nhiên li?u cho các tài x? c?a Nh?t Tín Logistics

Ngày 15/11, C?ng ty Chuy?n phát nhanh Nh?t Tín LogisticsXổ số miền nam 30 ngày tham d? ch??ng trình “Hu?n luy?n lái xe an toàn, ti?t ki?m nhiên li?u” do C?ng ty C? ph?n Van Nam và C?ng ty TNHH Isuzu Vi?t Nam ??ng t? ch?c t?i Th? x? Thu?n An (t?nh Bình D??ng).

Xổ số miền nam 30 ngày??n v?i ch??ng trình, các tài x? Nh?t Tín Logistics chi nhánh ??ng Nai và Bình D??ng ?? ???c b? sung nhi?u ki?n th?c, kinh nghi?m trong vi?c lái xe an toàn, ti?t ki?m nhiên li?u; ??ng th?i ti?p c?n các ph??ng th?c gi?m chi phí s? d?ng và nang cao hi?u qu? kinh t? cho doanh nghi?p. 

Xổ số miền nam 30 ngàyBên c?nh ?ó, các tài x? còn ???c h??ng d?n th?c t? cách b?o trì, b?o d??ng máy móc c?a xe và th?c hành lái các dòng xe t?i c?a Isuzu trên nhi?u cung ???ng. 

Ngoài vi?c ???c trau d?i các ki?n th?c, k? n?ng lái xe, ban t? ch?c c?ng ?? trao gi?i cho 2 tài x? có thành tích t?t nh?t và 2 gi?i th??ng trong ph?n thi Th?c hành lái xe ti?t ki?m nhiên li?u v?i nh?ng ph?n quà y ngh?a.

Tr??c ?ó, các tài x? Nh?t Tín Logistics chi nhánh TPHCM c?ng ?? có tham d? ch??ng trình Hu?n luy?n lái xe an toàn, ti?t ki?m nhiên li?u ???c t? ch?c b?i Van Nam và Isuzu Vi?t Nam.

?ng Hoàng V?n Thành, Giám ??c v?n hành Nh?t Tín Logistics khu v?c mi?n Nam ?ánh giá cao ch??ng trình do C?ng ty Van Nam và Isuzu t? ch?c, giúp các tài x? hi?u h?n v? v?n hành hi?u qu? xe t?i nói chung và các dòng s?n ph?m xe c?a Isuzu nói riêng ?ang ???c Nh?t Tín Logistic s? d?ng; t? ?ó có ???c s? v?n hành t?t nh?t và nhanh nh?t ?? ??m b?o hàng hóa c?a các quy khách hàng ???c v?n chuy?n an toàn, ??m b?o nh?t.

Xổ số miền nam 30 ngày“Vi?c s? d?ng hi?u qu? nhiên li?u c?ng góp ph?n b?o v? m?i tr??ng và giúp ti?t ki?m chi phí doanh nghi?p, t? ?ó mang l?i giá c? t?t nh?t dành cho các khách hàng” – ?ng Thành cho bi?t.

Nh?t Tín Logistics là ??i tác s? d?ng các dòng s?n ph?m xe t?i Isuzu và các d?ch v? t?i C?ng ty Van Nam trong su?t th?i gian qua. 

Nh?ng phút giay h?c t?p, chia s? vui v? trong ch??ng trình Hu?n luy?n lái xe an toàn, ti?t ki?m nhiên li?u