Danh sách khách hàng trúng th??ng ??T BILL ONLINE, RINH NGAY QUà KH?NG Tháng 10-2020

Nh?t Tín Logistics tran tr?ng cám ?n quy khách hàng ?? s? d?ng các d?ch v? chuy?n phát t?i c?ng ty và tham gia???t Bill Online, rinh ngay quà kh?ng. Sau ?ay là danh sách khách hàng trúng th??ng c?a ch??ng trình di?n ra trong tháng 10/2020 (t? 1/10 ??n 31/10).

DANH SáCH KHáCH HàNG TRúNG TH??NG THáNG 10-2020

01 Gi?i Nh?t

C?NG TY NVL?(TPHCM)

0972042xxx

01 Gi?i Nhì

C?NG TY TNHH BP HD (H?i D??ng)

0936804xxx

01 Gi?i Ba

C?NG TY HLCP

0984217xxx (Ninh Bình)

03 Gi?i Khuy?n Khích

ANH THI?– 0903143xxx (TPHCM)

H? KINH DOANH OP VP?– 0968606xxx (TPHCM)

TRUNG T?M BHUY VSMART – 0898025xxx (C?n Th?)

Nh?t Tín s? liên h? ??n Quy khách hàng ?? th?ng báo nh?n quà theo th?i gian và ??a ?i?m ch? ??nh.

M?t l?n n?a xin chúc m?ng các quy khách hàng ?? trúng th??ng!