Ch??ng trình Khuy?n m?i “NH?N QUà C?C B?C, T?NG T?C G?I HàNG”

Nh?t Tín Logistics , nh?n quà c?c b?c, t?ng t?c g?i hàng

I. N?i dung ch??ng trình nh?n quà khuy?n m?i

Quy Khách hàng s? d?ng d?ch v? t?i các B?u C?c/ ?i?m giao d?ch và g?i ??n s? Hotline c?a Nh?t Tín ?? l?y hàng s? ???c tích l?y/ c?ng d?n giá tr? c?a t?t c? ??n hàng ?? s? d?ng và nh?n ???c quà t?ng t??ng ?ng v?i t?ng giá tr? ?? tích l?y trong kho?ng th?i gian quy ??nh.

Th?i gian tri?n khai nh?n quà khuy?n m?i: 11/05/2020 ??n 28/06/2020.

??i t??ng áp d?ng: Khách hàng s? d?ng d?ch v? c?a Nh?t Tín và thanh toán ngay b?i ng??i g?i và ng??i nh?n.

Ph?m vi tri?n khai: Toàn qu?c.

S?n ph?m áp d?ng: t?t c? d?ch v? hi?n t?i c?a Nh?t Tín v?i b?ng giá ???c c?ng b? t?i BC và Website c?a Nh?t Tín, c? th?

 • Chuy?n phát H?a t?c;
 • Chuy?n phát nhanh;
 • Chuy?n phát ti?t ki?m (MES);
 • Chuy?n phát ???ng b?;
 • Chuy?n phát thu h? (COD).

Giá tr? ??n hàng ?? tích l?y s? ???c quy ??i sang quà t?ng t??ng ?ng:

STTT?ng Giá Tr? Tích L?yQuà T?ng T??ng ?ng
1M?c 01 : 500,000 VND(n?m tr?m nghìn ??ng)áo m?a Nh?t Tín
2M?c 02 : 700,000 VND(b?y tr?m nghìn ??ng)Nón b?o hi?m Nh?t Tín

S? l??ng quà t?ng: Xổ số miền nam 30 ngày6,000 cái g?m: 3,000 nón b?o hi?m & 3,000 áo m?a.

II. Cách th?c tính cho vi?c ??i quà

 • Nh?t Tín s? ti?n hành t?ng h?p th?ng tin khách hàng h?p l? d?a trên th?ng tin c?a ng??i s? d?ng d?ch v? (ng??i g?i) bao g?m: Tên và S? ?i?n tho?i ?? tính t?ng giá tr? tích l?y c?a các ??n hàng g?i theo tu?n, l?p danh sách và th?ng báo b?ng tin nh?n SMS ??n khách hàng th?a m?n ?i?u ki?n cho vi?c nh?n quà t?ng. C? th?:
Tu?nTh?i gian g?i hàng(th? 2 – CN)Th?i gian t?ng k?t(th? 4 hàng tu?n)Ngày trao quà(th? 7 hàng tu?n)
111/05 – 17/0520/05??t 01: 30/05 -> 10.06 
218/05 – 24/0527/05??t 02: 06/06 -> 13.06
325/05 – 31/0503/06??t 03: 13/06
401/06 – 07/0610/06??t 04: 20/06
508/06 – 14/0617/06??t 05: 27/06
615/06 – 21/0624/06??t 06: 27/06 (cùng ??t 5)
722/06 – 28/0601/07??t 07: 04/07

III. Chính sách ??i quà khuy?n m?i

 1. M?i khách hàng ch? nh?n ???c t?i ?a 01 ph?n quà/ 1 tu?n t?ng trong su?t th?i gian di?n ra ch??ng trình;
 2. Vi?c tích l?y ch? áp d?ng trong t?ng tu?n riêng bi?t, và kh?ng áp d?ng tích l?y nhi?u tu?n;
 3. Các lo?i quà ???c quy ??i t? s? giá tr? ??n hàng tích l?y c?a Khách hàng là hi?n v?t và kh?ng ???c quy ??i thành ti?n m?t.

IV. Hình th?c ??i quà

 • Khách hàng h?p l? nh?n quà t?ng s? nh?n ???c 1 tin nh?n SMS th?ng báo qua s? di ??ng ??ng ky lúc g?i hàng;
 • Quy khách hàng liên h? B?u C?c, n?i mình ?? g?i hàng ?? nh?n quà khi ?? ?? giá tr? tích l?y t??ng ?ng g?m: CMND+ tin nh?n SMS xác nh?n ???c g?i t? Nh?t Tín và các v?n ??n (bill) g?i hàng.

V. Chính sách khi?u n?i / vi ph?m

 • ??i v?i nh?ng giao d?ch x?y ra tranh ch?p, khi?u n?i, Nh?t Tín có quy?n thay ??i vi?c quy ??i ra quà t?ng t?i b?t k? th?i ?i?m nào theo quy?t ??nh c?a Nh?t Tín mà kh?ng c?n th?ng báo tr??c cho Khách hàng;
 • Tr??ng h?p Quy khách hàng vi ph?m v? n?i dung ch??ng trình do Nh?t Tín quy ??nh thì t?ng giá tr? ??n hàng tích l?y ngay l?p t?c kh?ng còn giá tr? quy ??i ra quà t?ng;
 • Khách hàng ???c yêu c?u gi? l?i các liên v?n ??n (bill) ?? g?i hàng ?? làm c? s? gi?i quy?t các khi?u n?i sau này;
 • Các n?i dung khác kh?ng ???c quy ??nh trong Th?ng Báo này s? áp d?ng theo các Quy ??nh và Chính sách hi?n hành c?a Nh?t Tín;
 • Th?i gian gi?i quy?t khi?u n?i: kh?ng quá 15 ngày k? t? ngày ch??ng trình k?t thúc. Sau th?i gian này, Nh?t Tín có quy?n t? ch?i yêu c?u gi?i quy?t khi?u n?i v? quà t?ng cho Khách hàng.

H? tr? ch??ng trình: Liên h?: T? v?n viên t?i B?u C?c và Hotline: 1 900 63 66 88