B?o l? ?i qua, tình ng??i v?n còn m?i

Nh?ng c?n b?o c? ti?p t?c hình thành trên bi?n, cu?n cu?n ti?n vào ??t li?n và nh?m th?ng ??n khúc ru?t mi?n Trung. T?ng c?n b?o này cho ??n nh?ng c?n b?o khác, mang theo gió l?c và m?a l?n gay ng?p l?t c? m?t vùng r?ng l?n, gay bao thi?t h?i n?ng n?. Ng??i dan mi?n Trung nhi?u kh? c?c nay càng v?t v? h?n.

C? n??c h??ng v? mi?n Trung trong s? lo l?ng, h?i h?p v?i t?ng c?n b?o t?i. T?ng ?oàn xe c?u tr? n?i ?u?i nhau ch? nh?ng nhu y?u?ph?m, v?t d?ng c?n thi?t ??n v?i nh?ng ??ng bào ?? và ?ang b? c? l?p hay ?óng góp m?t chút ?? ng??i dan v?c d?y cu?c s?ng sau thiên tai.

M?a gió b?o l? qua ?i nh?ng?Nh?t Tín LogisticsXổ số miền nam 30 ngày?tin ch?c r?ng tình ng??i s? lu?n còn m?i. Truy?n th?ng ?oàn k?t, yêu th??ng c?a dan t?c Vi?t Nam v?n lu?n cu?n ch?y ? bên trong m?i ng??i và nó càng m?nh m? h?n khi ??ng bào lam nguy.

?t? hào khi là m?t ph?n c?a nh?ng ho?t ??ng thi?n nguy?n v?i nh?ng chuy?n xe chuyên ch? yêu th??ng h??ng v? mi?n Trung ru?t th?t.

Mi?n Trung C? Lên!