Th?i gian chuy?n phát th??ng & chuy?n phát nhanh b?u ?i?n m?t bao lau?

Trên th?c t?, b?t k? m?t doanh nghi?p Logistics nào c?ng ??ng th?i kinh doanh c? hai lo?i hình chuy?n phát cùng lúc là chuy?n phát nhanh b?u ?i?n và chuy?n phát th??ng (hay còn g?i là chuy?n phát ch?m, chuy?n phát ???ng b?). V?y th?i gian v?n chuy?n cho t?ng lo?i hình nh? th? nào?

I. Th?i gian v?n chuy?n – S? khác bi?t gi?a chuy?n phát nhanh và th??ng

N?u b?n theo d?i các b?ng giá chuy?n phát nhanh c?a các c?ng ty logistics, b?n s? d? dàng th?y ???c m?c giá có s? chênh l?ch gi?a hai hình th?c này. S? d? mà m?t s? các khách hàng v?n ch?n chuy?n phát th??ng là b?i vì m?t hàng h? g?i ?i kh?ng c?n thi?t ph?i ??n tay ng??i nh?n g?p. M?t m?t là có th? ti?t ki?m ???c ph?n nào chi phí v?n chuy?n hàng hóa.

V?i hàng hóa, b?u ph?m có kh?i l??ng n?ng, vi?c s? d?ng chuy?n phát nhanh có th? gay ra nhi?u t?n kém. Khi ?ó, chuy?n phát th??ng s? là l?a ch?n cho b?n. Th?ng th??ng, các lo?i hàng hóa s? d?ng ph??ng th?c chuy?n phát th??ng s? có th?i gian giao hàng ch?m h?n chuy?n phát nhanh t? 2 ??n 3 ngày, tùy vào vùng tr? hàng.

II. Th?i gian chuy?n phát nhanh m?t bao lau?

Xổ số miền nam 30 ngàyChính vì y?u t? nhanh, vì th? v?n ?? th?i gian ???c t?i ?u và cam k?t theo t?ng t?nh thành. ?i?n hình nh? b?ng Vùng tính c??c và th?i gian cam k?t tr? hàng d?ch v? chuy?n phát nhanh b?u ?i?n c?a Nh?t Tín Logistics t?i TP.HCM ?i các t?nh n?m 2020 d??i ?ay:

Tính ?i?m xu?t phát t? TP.HCM cho ??n vùng tr? hàng là nh?ng t?nh n?m ? ??u c?c b?c c?a ??t n??c nh? là Hà Giang, thì th?i gian t?i ?a cho vi?c v?n chuy?n hàng hóa là 48hXổ số miền nam 30 ngày (t?c 2 ngày). Th?i gian này s? ???c Nh?t Tín Logistics t?i ?u h?n trong th?i gian s?p t?i.

Còn ??i v?i các t?nh lan c?n thành ph? H? Chí Minh thì có th?i gian tr? hàng ng?n h?n, th??ng vào kho?ng 1 ngày (24h) cho ??n 1 ngày r??i (36h). Ngay c? các ?ng l?n nh? DHL, Kerry Express, Viettel c?ng ??u cam k?t v?i các khách hàng v? th?i gian chuy?n phát nhanh là kh?ng quá 2 ngày, dù là ? b?t k? t?nh thành nào.

chuy?n phát nhanh b?u m?t bao lau
Chuy?n phát nhanh nhanh chóng v?i Nh?t Tín Logistics (?nh: Istockphoto)

III. Th?i gian chuy?n phát th??ng m?t bao lau?

Chuy?n phát th??ng t?t nhiên s? m?t nhi?u th?i gian h?n, theo ?ó th?i gian c? th? cho d?ch v? chuy?n phát th??ng th??ng s? h?n 2 ngày ??i v?i nh?ng t?nh thành có kho?ng cách xa x?i. B?n có th? tham kh?o d?ch v? v?n chuy?n ???ng b?Xổ số miền nam 30 ngày v?i th?i gian giao hàng bình th??ng c?a Nh?t Tín Logistics ?? hi?u r? h?n.

??i v?i b?ng giá d?ch v? chuy?n phát linh ho?t, m?c giá c?ng ???c tính theo can n?ng c?a ki?n hàng và vùng tr? hàng. Theo ?ó th?i gian ?? giao hàng t? TP.HCM ra nh?ng t?nh phía B?c có khi ph?i lên ??n 64h (t?c là m?t kho?ng g?n 4 ngày).

Xổ số miền nam 30 ngày??i v?i b?ng giá chuy?n phát theo hình th?c ???ng b?, th?i gian c?ng s? lau h?n, t?i ?a là 7 ngày cho vi?c v?n chuy?n hàng hóa t? thành ph? H? Chí Minh ra các t?nh phía B?c.

Nhìn chung, th?i gian v?n chuy?n gi?a hai hình th?c chuy?n phát nhanhchuy?n phát th??ng có s? chênh l?ch nhau khá nhi?u, kèm theo ?ó m?c giá c?ng khác nhau cho t?ng lo?i d?ch v? v?n chuy?n. Khách hàng có th? can nh?c gi?a v?n ?? th?i gian và chi phí ?? l?a ch?n d?ch v? phù h?p cho nhu c?u v?n chuy?n c?a cá nhan.

IV. L?u y v? th?i gian v?n chuy?n trên b?ng giá

Th?i gian cam k?t chuy?n phát ???c niêm y?t trên b?ng giá chuy?n phát là th?i gian ???c tính t? th?i ?i?m hàng b?t ??u ???c chuy?n ?i. T?c là n?u b?n ?óng gói và làm th? t?c g?i chuy?n phát nhanh xong, d?ch v? giao nh?n s? b?t ??u gom hàng hóa chuy?n ?i. N?u b?n g?i vào bu?i sáng thì s? ti?n hành gom hàng ?? chuy?n phát trong bu?i chi?u, n?u b?n g?i vào bu?i chi?u thì hàng s? ???c gom ?i vào sáng h?m sau.

Xổ số miền nam 30 ngàyTh?i gian chuy?n phát s? có bi?n ??ng n?u b?n g?i hàng và nh?ng ngày c?n các ngày ngh? nh? l?, t?t,… và ?i?u ?ó ??ng ngh?a hàng c?a b?n s? ???c g?i ?i ch?m h?n so v?i d? ki?n.

Ngoài hai lo?i hình ph? bi?n trên, Nh?t Tín Logistics còn phát tri?n thêm d?ch v? giao hàng trong ngày, d?ch v? giao hàng ti?t ki?m, d?ch v? ship hàng Hà N?i và 63 t?nh thành v?i v?n chuy?n k?t h?p v?i t?c ?? ?a d?ng. Giá thành h?p ly nh?m ?áp ?ng m?t cách tr?n v?n nhu c?u g?i hàng hóa khác nhau c?a ng??i dùng. N?u b?n ?ang có nhu c?u chuy?n phát nhanh b?u ?i?n hàng hóa nhanh chóng nh?t có th?, h?y liên h? ngay v?i Nh?t Tín Logistics ?? tìm hi?u v? ?u ??i c?ng nh? d?ch v? nào dành riêng cho b?n nhé!