Tr? s? chính: 18A C?ng Hòa, Ph??ng 12, Qu?n Tan Bình, TPHCM Gi? làm vi?c: 7:00 - 20:00

Quy ??nh và chính sách

Xổ số miền nam 30 ngàyChính sách khi?u n?i và ??n bù

T?i PDF

Qui ??nh g?i và nh?n hàng

T?i PDF

Trách nhi?m c?a các bên

T?i PDF

Các lo?i hàng hóa c?m g?i

T?i PDF
HOTLINE: 1900 63 66 88

Liên h? Nh?t Tín Logistics ?? ???c t? v?n chi ti?t và có giá d?ch v? t?t nh?t!

L?y hàng t?n n?i. Giao hàng t?n tay. Ph?c v? t?n tình