Tr? s? chính: 18A C?ng Hòa, Ph??ng 12, Qu?n Tan Bình, TPHCM Gi? làm vi?c: 7:00 - 20:00
[VIDEO] Bài hát Xa Ta Ra Corona – Goodbye nCoV

[VIDEO] Bài hát Xa Ta Ra Corona – Goodbye nCoV

V?i mong mu?n truy?n t?i m?nh m? h?n n?a th?ng ?i?p “??i d?ch s? b? d?p t?t, virus Corona nhanh chóng b? ??y lùi xa”, Nh?t Tín Logistics th?c hi?n m?t Video am nh?c vui t??i dành t?ng ??n t?t c? m?i ng??i.

B?o v? chính mình và c?ng ??ng t? nh?ng hành ??ng nh? nh?t

B?o v? chính mình và c?ng ??ng t? nh?ng hành ??ng nh? nh?t

Xổ số miền nam 30 ngàyDù hi?n t?i d?ch cúm c? b?n ?? ???c kh?ng ch? ít nhi?u song m?i ng??i v?n c?n ph?i ti?p t?c nang cao c?nh giác ?? phòng ch?ng d?ch bùng phát. H?y cùng Nh?t Tín Logistics mang kh?u trang ?? b?o v? chính mình, ng??i than và r?ng h?n là c? c?ng ??ng c?a chúng ta nha.

HOTLINE: 1900 63 66 88

Xổ số miền nam 30 ngàyLiên h? Nh?t Tín Logistics ?? ???c t? v?n chi ti?t và có giá d?ch v? t?t nh?t!

L?y hàng t?n n?i. Giao hàng t?n tay. Ph?c v? t?n tình