Tr? s? chính: 18A C?ng Hòa, Ph??ng 12, Qu?n Tan Bình, TPHCM Gi? làm vi?c: 7:00 - 20:00
[Video] Nh?ng chuy?n xe c?a n? c??i

[Video] Nh?ng chuy?n xe c?a n? c??i

?ay là nh?ng th??c phim ???c Nh?t Tín Logistics ghi l?i t? các vùng b? l? l?t n?ng do nh?ng c?n b?o l?n gay ra t?i nhi?u t?nh thành mi?n Trung trong tháng 10 v?a qua.

B?o l? ?i qua, tình ng??i v?n còn m?i

B?o l? ?i qua, tình ng??i v?n còn m?i

M?a gió b?o l? qua ?i nh?ng Nh?t Tín Logistics tin ch?c r?ng tình ng??i s? lu?n còn m?i. Truy?n th?ng ?oàn k?t, yêu th??ng c?a dan t?c Vi?t Nam v?n lu?n cu?n ch?y ? bên trong m?i ng??i và nó càng m?nh m? h?n khi ??ng bào lam nguy.

T? ph??ng Nam g?i trao yêu th??ng ??n Hu?

T? ph??ng Nam g?i trao yêu th??ng ??n Hu?

Xổ số miền nam 30 ngàyNh?t Tín Logistics chi nhánh Hu? & Bình D??ng v?a trao 43 ph?n quà thi?t th?c cho các h? dan ch?u nhi?u thi?t h?i n?ng n? do b?o l? gay ra t?i T? dan khu ph? L?i B?ng, ph??ng H??ng Van, th? x? H??ng Trà, t?nh Th?a Thiên Hu?.

HOTLINE: 1900 63 66 88

Liên h? Nh?t Tín Logistics ?? ???c t? v?n chi ti?t và có giá d?ch v? t?t nh?t!

Xổ số miền nam 30 ngàyL?y hàng t?n n?i. Giao hàng t?n tay. Ph?c v? t?n tình