Tr? s? chính: 18A C?ng Hòa, Ph??ng 12, Qu?n Tan Bình, TPHCM Gi? làm vi?c: 7:00 - 20:00

Gi?i thi?u chung

Xổ số miền nam 30 ngàyC?ng ty C? ph?n ??u t? Th??ng m?i Phát tri?n Nh?t Tín (g?i t?t là “Nh?t Tín Logistics”) ???c thành l?p vào 02/06/2014 v?i s? tham gia c?a các c? ??ng ??y nhi?t huy?t trong l?nh v?c Chuy?n Phát Nhanh – Logistics.

Xổ số miền nam 30 ngàyChúng t?i cung ?ng D?ch v? b?u chính trong ph?m vi n?i t?nh, liên t?nh và Qu?c t? ???c B? Th?ng tin và Truy?n th?ng c?p phép. Trong ?ó l?nh v?c ph?c v? chính c?a C?ng ty là nh?n và chuy?n phát t?n n?i (Door to Door): Th? báo, B?u ph?m b?u ki?n, Hàng m?u, Tài li?u khoa h?c k? thu?t, Ch?ng t? Th??ng m?i h? s? th?u…

Ngoài ra chúng t?i còn cung c?p d?ch v? chuy?n phát nhanh ???ng b?, v?n chuy?n ???ng s?t, v?n t?i ???ng bi?n, khai báo H?i quan, cho thuê kho b?i và l?u kho. ??c bi?t là v?n chuy?n hàng Th??ng m?i ?i?n t? e-Logistics (Phát hàng thu ti?n – COD).

V?i mong mu?n ch?m t?i c?m xúc t?ng khách hàng.

S? M?NH?“H?n c? m?t d?ch v?”

Mong mu?n kh?ng ch? mang ??n cho khách hàng các d?ch v? ch?t l??ng theo tiêu chu?n qu?c t? v?i s? tr?i nghi?m Than thi?n và Nhi?t tình mà còn cùng khách hàng c?a mình xay d?ng m?t cu?c s?ng t?t ??p h?n cho ng??i Vi?t.

T?M NHìN NH?T TíN 2022

  • Tr? thành C?ng ty s? 1 v? ch?t l??ng D?ch v? và ch? s? ni?m tin cho t?ng ??n hàng.
  • Là n?i làm vi?c h?p d?n, Cùng ?óng góp c?ng s?c – Cùng chia s? thành c?ng.
  • Nh?t Tín Logistics ??ng Top 3 v? Quy m? và M?ng l??i chuy?n phát t?i Vi?t Nam.

GIá TR? C?T L?I

M?c tiêu

Nh?t Tín là n?i ai c?ng mu?n v?

Quá trình hình thành & phát tri?n

HOTLINE: 1900 63 66 88

Xổ số miền nam 30 ngàyLiên h? Nh?t Tín Logistics ?? ???c t? v?n chi ti?t và có giá d?ch v? t?t nh?t!

L?y hàng t?n n?i. Giao hàng t?n tay. Ph?c v? t?n tình