Tr? s? chính: 18A C?ng Hòa, Ph??ng 12, Qu?n Tan Bình, TPHCM Gi? làm vi?c: 7:00 - 20:00

D?ch v?

Chuy?n phát thu h? (COD)

Xổ số miền nam 30 ngàyD?ch v? Chuy?n phát thu h? (COD) là d?ch v? chuy?n phát hàng hóa k?t h?p thu ti?n, phù h?p v?i nh?ng khách hàng kinh doanh th??ng m?i ?i?n t? (E-commerce). Mi?n phí thu h? lên ??n 5 tri?u ??ng. Th?i gian chuy?n phát tiêu chu?n theo l?a ch?n c?a khách hàng t? 01 – 07 ngày tùy theo khu v?c giao hàng.

D?ch v? c?a Nh?t Tín

Chúng t?i cung c?p h? tr? ??y ?? d?ch v? v?n chuy?n hàng hóa và nh?p kho

HOTLINE: 1900 63 66 88

Liên h? Nh?t Tín Logistics ?? ???c t? v?n chi ti?t và có giá d?ch v? t?t nh?t!

Xổ số miền nam 30 ngàyL?y hàng t?n n?i. Giao hàng t?n tay. Ph?c v? t?n tình