Tr? s? chính: 18A C?ng Hòa, Ph??ng 12, Qu?n Tan Bình, TPHCM Gi? làm vi?c: 7:00 - 20:00

?i?u kho?n s? d?ng

1Gi?i thi?u

1.1 Chào m?ng b?n ??n v?i giao di?n website ho?c ?ng d?ng di ??ng (“Trang bkdball.com”). Tr??c khi s? d?ng ho?c t?o tài kho?n (“Tài Kho?n”), vui lòng ??c k? các ?i?u Kho?n D?ch V? d??i ?ay ?? hi?u r? quy?n l?i và ngh?a v? h?p pháp c?a mình ??i v?i C?NG TY C? PH?N ??U T? TH??NG M?I PHáT TRI?N NH?T TíN (g?i chung là "NTL”). Chúng t?i cung c?p ho?c s?n có bao g?m

(a) Trang Website bkdball.com

Xổ số miền nam 30 ngày(b) Các d?ch v? ???c cung c?p b?i Trang Website bkdball.com và b?i ph?n m?m dành cho khách hàng c?a Nh?t Tín Logistics có s?n trên Trang bkdball.com.

(c) T?t c? các th?ng tin, ???ng d?n, tính n?ng, d? li?u, v?n b?n, hình ?nh, bi?u ??, am nh?c, am thanh, video (bao g?m c? các ?o?n video ???c ??ng t?i tr?c ti?p theo th?i gian th?c (livestream)), tin nh?n, tags, n?i dung, ch??ng trình, ph?n m?m, ?ng d?ng d?ch v? (bao g?m, nh?ng kh?ng gi?i h?n, b?t k? ?ng d?ng d?ch v? di ??ng nào) ho?c các tài li?u khác có s?n trên Trang bkdball.com ho?c các d?ch v? liên quan ??n Trang bkdball.com (“N?i Dung”). B?t k? tính n?ng m?i nào ???c b? sung ho?c m? r?ng ??i v?i D?ch V? ??u thu?c ph?m vi ?i?u ch?nh c?a ?i?u Kho?n D?ch V? này. ?i?u Kho?n D?ch V? này ?i?u ch?nh vi?c b?n s? d?ng D?ch D? cung c?p b?i Nh?t Tín Logistics.

Xổ số miền nam 30 ngày1.2 D?ch V? bao g?m d?ch v? tr?c tuy?n k?t n?i Khách Hàng v?i Nh?t Tín Logistics nh?m mang ??n l?i ích gi?a ng??i g?i (“Ng??i G?i”) và ng??i nh?n (“Ng??i Nh?n”) (g?i chung là “b?n”, “Ng??i S? D?ng” ho?c “Các Bên”). Nh?t Tín Logistics s? là bên qu?n ly tình tr?ng hàng hóa gi?a Ng??i G?i và Ng??i Nh?n và qu?n ly v?n ?? chuy?n phát.

Xổ số miền nam 30 ngày1.3 Tr??c khi tr? thành Ng??i S? D?ng c?a Trang bkdball.com, b?n c?n ??c và ch?p nh?n m?i ?i?u kho?n và ?i?u ki?n ???c quy ??nh trong, và d?n chi?u ??n, ?i?u Kho?n D?ch V? này và Chính Sách B?o M?t ???c d?n chi?u theo ?ay.

Xổ số miền nam 30 ngày1.4 Nh?t Tín Logistics b?o l?u quy?n thay ??i, ch?nh s?a, t?m ng?ng ho?c ch?m d?t t?t c? ho?c b?t k? ph?n nào c?a Trang bkdball.com ho?c D?ch V? vào b?t c? th?i ?i?m nào theo qui ??nh pháp lu?t. Nh?t Tín Logistics kh?ng ch?u trách nhi?m ??i v?i vi?c phát hành các D?ch V? ho?c tính n?ng c?a D?ch V? v?i phiên b?n th? nghi?m mà các phiên b?n này có th? kh?ng ?úng ho?c kh?ng hoàn toàn gi?ng v?i phiên b?n cu?i cùng. Nh?t Tín Logistics có toàn quy?n gi?i h?n m?t s? tính n?ng ho?c ph?m vi truy c?p c?a b?n ??i v?i m?t ph?n ho?c toàn b? Trang bkdball.com ho?c D?ch V? c?a Nh?t Tín Logistics mà kh?ng c?n th?ng báo hay ch?u trách nhi?m.

1.5 Nh?t Tín Logistics b?o l?u quy?n t? ch?i yêu c?u m? Tài Kho?n ho?c các truy c?p c?a b?n t?i Trang bkdball.com ho?c D?ch V? v?i b?t k? ly do nào.
B?ng vi?c s? d?ng d?ch v? t?i trang bkdball.com, b?n ?? ch?p nh?n kh?ng h?y ngang và ??ng y v?i nh?ng ?i?u kho?n d?ch v? này, bao g?m nh?ng ?i?u kho?n, ?i?u ki?n, và chính sách b? sung ???c d?n chi?u theo ?ay và/ho?c có liên quan.
N?u b?n kh?ng ??ng y v?i nh?ng ?i?u kho?n d?ch v? này, vui lòng kh?ng s? d?ng d?ch v? ho?c truy c?p vào trang bkdball.com. N?u b?n là ng??i ch?a thành niên ho?c b? gi?i h?n v? n?ng l?c hành vi dan s? theo quy ??nh pháp lu?t t?i qu?c gia b?n sinh s?ng, b?n c?n nh?n ???c s? h? tr? ho?c ch?p thu?n t? cha m? ho?c ng??i giám h? h?p pháp, tùy t?ng tr??ng h?p áp d?ng, ?? m? tài kho?n ho?c s? d?ng d?ch v?. Trong tr??ng h?p ?ó, cha m? ho?c ng??i giám h? h?p pháp, tùy t?ng tr??ng h?p áp d?ng, c?n h? tr? ?? b?n hi?u r? ho?c thay m?t b?n ch?p nh?n nh?ng ?i?u kho?n trong th?a thu?n d?ch v? này. N?u b?n ch?a ch?c ch?n v? ?? tu?i c?ng nh? n?ng l?c hành vi dan s? c?a mình, ho?c ch?a hi?u r? các ?i?u kho?n này c?ng nh? quy ??nh pháp lu?t có liên quan áp d?ng cho ?? tu?i ho?c n?ng l?c hành vi dan s? c?a mình, vui lòng kh?ng s? d?ng d?ch v? cho ??n khi nh?n ???c s? giúp ?? t? cha m? ho?c ng??i giám h? h?p pháp. N?u b?n là cha m? ho?c ng??i giám h? h?p pháp c?a ng??i ch?a thành niên ho?c b? gi?i h?n v? n?ng l?c hành vi dan s?, tùy t?ng tr??ng h?p theo quy ??nh pháp lu?t, b?n c?n h? tr? ?? ng??i ???c giám h? hi?u r? ho?c ??i di?n ng??i ???c giám h? ch?p nh?n các ?i?u kho?n d?ch v? này và ch?u trách nhi?m ??i v?i toàn b? quá trình s? d?ng các d?ch v? c?a trang bkdball.com mà kh?ng phan bi?t tài kho?n ?? ho?c s? ???c t?o l?p.

Xổ số miền nam 30 ngày2.1 Nh?t Tín Logistics coi tr?ng vi?c b?o m?t th?ng tin c?a b?n. ?? b?o v? quy?n l?i ng??i dùng, Nh?t Tín Logistics cung c?p Chính Sách B?o M?t t?i bkdball.com ?? gi?i thích chi ti?t các ho?t ??ng b?o m?t c?a Nh?t Tín Logistics. Vui lòng tham kh?o Chính Sách B?o M?t ?? bi?t cách th?c Nh?t Tín Logistics thu th?p và s? d?ng th?ng tin liên quan ??n Tài Kho?n và/ho?c vi?c s? d?ng D?ch V? c?a Ng??i S? D?ng (“Th?ng Tin Ng??i S? D?ng”). ?i?u Kho?n D?ch V? này có liên quan m?t thi?t v?i Chính Sách B?o M?t. B?ng cách s? d?ng D?ch V? ho?c cung x?p th?ng tin trên Trang bkdball.com, Ng??i S? D?ng:

a. Cho phép Nh?t Tín Logistics thu th?p, s? d?ng, c?ng b? và/ho?c x? ly các N?i Dung, d? li?u cá nhan c?a b?n và Th?ng Tin Ng??i S? D?ng nh? ???c quy ??nh trong Chính Sách B?o M?t;

b. ??ng y và c?ng nh?n r?ng, trong ph?m vi pháp lu?t có liên quan cho phép, các Th?ng Tin Ng??i S? D?ng s? thu?c s? h?u chung c?a b?n và Nh?t Tín Logistics; và

c. S? kh?ng, dù là tr?c ti?p hay gián ti?p, ti?t l? các Th?ng Tin Ng??i S? D?ng cho b?t k? bên th? ba nào, ho?c b?ng b?t k? ph??ng th?c nào cho phép b?t k? bên th? ba nào ???c truy c?p ho?c s? d?ng Th?ng Tin Ng??i Dùng c?a b?n.

Xổ số miền nam 30 ngày2.2 Tr??ng h?p Ng??i S? D?ng s? h?u d? li?u cá nhan c?a Ng??i S? D?ng khác th?ng qua vi?c s? d?ng D?ch V? (“Bên Nh?n Th?ng Tin”) theo ?ay ??ng y r?ng, mình s?

Xổ số miền nam 30 ngày(i) tuan th? m?i qui ??nh pháp lu?t v? b?o v? an toàn th?ng tin cá nhan liên quan ??n nh?ng th?ng tin ?ó;

(ii) cho phép Ng??i S? D?ng là ch? s? h?u c?a các th?ng th?ng tin cá nhan mà Bên Nh?n Th?ng Tin thu th?p ???c (“Bên Ti?t L? Th?ng Tin”) ???c phép xóa b? th?ng tin c?a mình ???c thu th?p t? c? s? d? li?u c?a Bên Nh?n Th?ng Tin; và

Xổ số miền nam 30 ngày(iii) cho phép Bên Ti?t L? Th?ng Tin rà soát nh?ng th?ng tin ?? ???c thu th?p v? h? b?i Bên Nh?n Th?ng Tin, phù h?p v?i ho?c theo yêu c?u c?a các qui ??nh pháp lu?t hi?n hành.

Xổ số miền nam 30 ngày3.1 Nh?t Tín Logistics trao cho Ng??i S? D?ng quy?n phù h?p ?? truy c?p và s? d?ng các D?ch V? theo các ?i?u kho?n và ?i?u ki?n ???c quy ??nh trong ?i?u Kho?n D?ch V? này. T?t c? các N?i Dung, th??ng hi?u, nh?n hi?u d?ch v?, tên th??ng m?i, bi?u t??ng và tài s?n s? h?u trí tu? khác ??c quy?n (“Tài S?n S? H?u Trí Tu?”) hi?n th? trên Trang bkdball.com ??u thu?c s? h?u c?a Nh?t Tín Logistics và bên s? h?u th? ba, n?u có. Kh?ng m?t bên nào truy c?p vào bkdball.com ???c c?p quy?n ho?c c?p phép tr?c ti?p ho?c gián ti?p ?? s? d?ng ho?c sao chép b?t k? Tài S?n S? H?u Trí Tu? nào, c?ng nh? kh?ng m?t bên nào truy c?p vào Trang bkdball.com ???c phép truy ?òi b?t k? quy?n, quy?n s? h?u ho?c l?i ích nào liên quan ??n Tài S?n S? H?u Trí Tu?. B?ng cách s? d?ng ho?c truy c?p D?ch V?, b?n ??ng y tuan th? các quy ??nh pháp lu?t liên quan ??n b?n quy?n, th??ng hi?u, nh?n hi?u d?ch v? ho?c b?t c? quy ??nh pháp lu?t nào khác b?o v? D?ch V?, Trang bkdball.com và N?i Dung c?a Trang bkdball.com. B?n ??ng y kh?ng ???c phép sao chép, phát tán, tái b?n, chuy?n giao, c?ng b? c?ng khai, th?c hi?n c?ng khai, s?a ??i, ph?ng tác, cho thuê, bán, ho?c t?o ra các s?n ph?m phái sinh c?a b?t c? ph?n nào thu?c D?ch V?, Trang bkdball.com và N?i Dung c?a Trang bkdball.com. B?n kh?ng ???c nhan b?n ho?c ch?nh s?a b?t k? ph?n nào ho?c toàn b? n?i dung c?a Trang bkdball.com trên b?t k? máy ch? ho?c nh? là m?t ph?n c?a b?t k? website nào khác mà ch?a nh?n ???c s? ch?p thu?n b?ng v?n b?n c?a Nh?t Tín Logistics. Ngoài ra, b?n ??ng y r?ng b?n s? kh?ng s? d?ng b?t k? robot, ch??ng trình do thám (spider) hay b?t k? thi?t b? t? ??ng ho?c ph??ng th?c th? c?ng nào ?? theo d?i ho?c sao chép N?i Dung c?a Nh?t Tín Logistics khi ch?a có s? ??ng y tr??c b?ng v?n b?n c?a Nh?t Tín Logistics (s? ch?p thu?n này ???c xem nh? áp d?ng cho các c?ng c? tìm ki?m c? b?n trên các webside tìm ki?n trên m?ng k?t n?i ng??i dùng tr?c ti?p ??n website ?ó).

3.2 Nh?t Tín Logistics cho phép k?t n?i t? website Ng??i S? D?ng ??n Trang bkdball.com, v?i ?i?u ki?n website c?a Ng??i S? D?ng kh?ng ???c hi?u là b?t k? vi?c xác nh?n ho?c liên quan nào ??n Nh?t Tín Logistics. B?n th?a nh?n r?ng Nh?t Tín Logistics có toàn quy?n ng?ng cung c?p D?ch V?, dù m?t ph?n hay toàn b?, vào b?t k? th?i ?i?m nào mà kh?ng c?n th?ng báo tr??c.

Xổ số miền nam 30 ngàyB?t k? ph?n m?m nào ???c cung c?p b?i Nh?t Tín Logistics t?i Ng??i S? D?ng ??u thu?c ph?m vi ?i?u ch?nh c?a các ?i?u Kho?n D?ch V? này. Nh?t Tín Logistics b?o l?u t?t c? các quy?n liên quan ??n ph?n m?m kh?ng ???c c?p m?t các r? ràng b?i Nh?t Tín Logistics theo ?ay. B?t k? t?p l?nh ho?c m? code, liên k?t ??n ho?c d?n chi?u t? D?ch V?, ??u ???c c?p phép cho b?n b?i các bên th? ba là ch? s? h?u c?a t?p l?nh ho?c m? code ?ó ch? kh?ng ph?i b?i Nh?t Tín Logistics.

5.1 M?t vài tính n?ng c?a D?ch V? chúng t?i yêu c?u ph?i ??ng ky m?t Tài Kho?n b?ng cách l?a ch?n m?t tên ng??i s? d?ng kh?ng trùng l?p (“Tên ??ng Nh?p”) và m?t kh?u ??ng th?i cung c?p m?t s? th?ng tin cá nhan nh?t ??nh. N?u b?n l?a ch?n Tên ??ng Nh?p mà Nh?t Tín Logistics, theo toàn quy?n quy?t ??nh c?a mình, cho là kh?ng phù h?p, Nh?t Tín Logistics có quy?n ?ình ch? ho?c xóa Tài Kho?n c?a b?n. B?n có th? s? d?ng Tài Kho?n c?a mình ?? truy c?p vào các s?n ph?m, website ho?c d?ch v? khác mà Nh?t Tín Logistics cho phép, có m?i liên h? ho?c ?ang h?p tác. Nh?t Tín Logistics kh?ng ki?m tra và kh?ng ch?u trách nhi?m ??i v?i b?t k? n?i dung, tính n?ng n?ng, b?o m?t, d?ch v?, chính sách riêng t?, ho?c cách th?c hi?n khác c?a các s?n ph?m, website hay d?ch v? ?ó.. Tr??ng h?p b?n s? d?ng Tài Kho?n c?a mình ?? truy c?p vào các s?n ph?m, website ho?c d?ch v? khác mà Nh?t Tín Logistics cho phép, có m?i liên h? ho?c ?ang h?p tác, các ?i?u kho?n d?ch v? c?a nh?ng s?n ph?m, website ho?c d?ch v? ?ó, bao g?m các chính sách b?o m?t t??ng ?ng v?n ???c áp d?ng khi b?n s? d?ng các s?n ph?m, website ho?c d?ch v? ?ó ngay c? khi nh?ng ?i?u kho?n d?ch v? này khác v?i ?i?u Kho?n D?ch V? và/ho?c Chính Sách B?o M?t c?a Nh?t Tín Logistics.

5.2 B?n ??ng y

Xổ số miền nam 30 ngày(a) gi? bí m?t m?t kh?u và ch? s? d?ng Tên ??ng Nh?p và m?t kh?u khi ??ng nh?p,

(b) ??m b?o b?n s? ??ng xu?t kh?i tài kho?n c?a mình sau m?i phiên ??ng nh?p trên Trang bkdball.com, và

(c) th?ng báo ngay l?p t?c v?i Nh?t Tín Logistics n?u phát hi?n b?t k? vi?c s? d?ng trái phép nào ??i v?i Tài Kho?n, Tên ??ng Nh?p và/ho?c m?t kh?u c?a b?n. B?n ph?i hoàn toàn ch?u trách nhi?m v?i m?i ho?t ??ng d??i Tên ??ng Nh?p và Tài Kho?n c?a mình, ngay c? khi nh?ng ho?t ??ng ho?c vi?c s? d?ng ?ó kh?ng do b?n th?c hi?n. Nh?t Tín Logistics kh?ng ch?u trách nhi?m ??i v?ib?t k? t?n th?t ho?c thi?t h?i nào phát sinh t? vi?c s? d?ng trái phép nào liên quan ??n m?t kh?u ho?c t? vi?c kh?ng tuan th? ?i?u Kho?n này c?a Ng??i S? D?ng.

5.3 B?n ??ng y r?ng Nh?t Tín Logistics có toàn quy?n xóa Tài Kho?n và Tên ??ng Nh?p c?a Ng??i S? D?ng ngay l?p t?c, g? b? ho?c h?y t? Trang bkdball.com b?t k? N?i Dung nào liên quan ??n Tài Kho?n và Tên ??ng Nh?p c?a Ng??i S? D?ng v?i b?t k? ly do nào mà có ho?c kh?ng c?n th?ng báo hay ch?u trách nhi?m v?i Ng??i S? D?ng hay bên th? ba nào khác. C?n c? ?? th?c hi?n các hành ??ng này có th? bao g?m, nh?ng kh?ng gi?i h?n ? vi?c

(a) Tài Kho?n và Tên ??ng Nh?p kh?ng ho?t ??ng trong th?i gian dài,

(b) vi ph?m ?i?u kho?n ho?c tinh th?n c?a các ?i?u Kho?n D?ch V? này,

Xổ số miền nam 30 ngày(c) có hành vi b?t h?p pháp, l?a ??o, qu?y r?i, xam ph?m, ?e d?a ho?c l?m d?ng,

(d) có nhi?u tài kho?n ng??i dùng khác nhau,

(e) mua s?n ph?m trên Trang bkdball.com v?i m?c ?ích kinh doanh,

(f) mua hàng s? l??ng l?n t? m?t Ng??i g?i ho?c m?t nhóm Ng??i g?i có liên quan,

Xổ số miền nam 30 ngày(g) l?m d?ng m? gi?m giá ho?c tài tr? ho?c quy?n l?i khuy?n m?i (bao g?m, nh?ng kh?ng gi?i h?n ?, vi?c bán m? gi?m giá cho các bên th? ba c?ng nh? l?m d?ng m? gi?m giá ? Trang bkdball.com),

Xổ số miền nam 30 ngày(h) có hành vi gay h?i t?i nh?ng Ng??i S? D?ng khác, các bên th? ba ho?c các l?i ích kinh t? c?a Nh?t Tín Logistics. Vi?c s? d?ng Tài Kho?n cho các m?c ?ích b?t h?p pháp, l?a ??o, qu?y r?i, xam ph?m, ?e d?a ho?c l?m d?ng có th? ???c g?i cho c? quan nhà n??c có th?m quy?n mà kh?ng c?n th?ng báo tr??c cho Ng??i S? D?ng. Tr??ng h?p có tranh ch?p ???c ti?n hành liên quan ??n Tài Kho?n c?a Ng??i S? D?ng ho?c vi?c s? d?ng c?a b?n ??i v?i D?ch V? v?i b?t k? ly do gì, Nh?t Tín Logistics có quy?n xóa Tài Kho?n c?a b?n ngay l?p t?c mà có ho?c kh?ng c?n th?ng báo.

Xổ số miền nam 30 ngày5.4 Ng??i S? D?ng có th? yêu c?u xóa tài kho?n b?ng cách th?ng báo b?ng v?n b?n ??n Nh?t Tín Logistics (t?i ?ay). B?t k? vi?c xóa t?i kho?n nh? v?y, Ng??i S? D?ng v?n ph?i ch?u trách nhi?m và ngh?a v? ??i v?i b?t k? giao d?ch nào ch?a hoàn thành (phát sinh tr??c ho?c sau khi tài kho?n b? xóa) hay vi?c v?n chuy?n hàng hóa. Khi ?ó, theo ?i?u Kho?n D?ch V?, Ng??i S? D?ng ph?i liên h? v?i Nh?t Tín Logistics sau khi ?? nhanh chóng và hoàn t?t vi?c th?c hi?n và hoàn thành các giao d?ch ch?a hoàn t?t. Nh?t Tín Logistics kh?ng có trách nhi?m và kh?ng ch?u trách nhi?m ??i v?i b?t k? t?n th?t nào phát sinh t? b?t k? hành ??ng nào liên quan ??n M?c này. Ng??i S? D?ng mi?n tr? b?t k? và m?i khi?u n?i liên quan ??n b?t k? hành ??ng nào nh? v?y c?a Nh?t Tín Logistics.

5.5 B?n ch? có th? s? d?ng D?ch V? và/ho?c m? Tài Kho?n t?i Nh?t Tín Logistics n?u b?n ?áp ?ng ?? các ?i?u ki?n ?? ch?p nh?n ?i?u Kho?n D?ch V? này.

6.1 Quy?n ???c phép s? d?ng Trang bkdball.com và D?ch V? có hi?u l?c cho ??n khi b? ch?m d?t. Quy?n ???c phép s? d?ng s? b? ch?m d?t theo ?i?u Kho?n D?ch V? này ho?c tr??ng h?p Ng??i S? D?ng vi ph?m b?t c? ?i?u kho?n ho?c ?i?u ki?n nào ???c quy ??nh t?i ?i?u Kho?n D?ch V? này. Trong tr??ng h?p ?ó, Nh?t Tín Logistics có th? ch?m d?t vi?c s? d?ng c?a Ng??i S? D?ng b?ng ho?c kh?ng c?n th?ng báo.

6.2 Ng??i S? D?ng kh?ng ???c phép:

(a) t?i lên, ??ng, truy?n t?i ho?c b?ng cách khác c?ng khai b?t c? N?i Dung nào trái pháp lu?t, có h?i, ?e d?a, l?m d?ng, qu?y r?i, gay hoang mang, lo l?ng, xuyên t?c, ph? báng, xúc ph?m, khiêu dam, b?i nh?, xam ph?m quy?n riêng t? c?a ng??i khác, gay c?m ph?n, ho?c phan bi?t ch?ng t?c, dan t?c ho?c b?t k? n?i dung kh?ng ?úng ??n nào khác;

(b) vi ph?m pháp lu?t, quy?n l?i c?a bên th? ba ho?c Chính Sách C?m/H?n Ch? S?n Ph?m c?a Nh?t Tín Logistics;

Xổ số miền nam 30 ngày (c) ??ng t?i, truy?n tin, ho?c b?ng b?t k? hình th?c nào khác hi?n th? b?t k? N?i dung nào có s? xu?t hi?n c?a ng??i ch?a thành niên ho?c s? d?ng D?ch v? gay t?n h?i cho ng??i ch?a thành niên d??i b?t k? hình th?c nào;

Xổ số miền nam 30 ngày (d) s? d?ng D?ch V? ho?c ??ng t?i N?i Dung ?? m?o danh b?t k? cá nhan ho?c t? ch?c nào, ho?c b?ng cách nào khác xuyên t?c cá nhan ho?c t? ch?c;

(e) gi? m?o các tiêu ?? ho?c b?ng cách khác ng?y t?o các ??nh d?ng nh?m che gi?u ngu?n g?c c?a b?t k? N?i Dung nào ???c try?n t?i th?ng qua D?ch V?;

(f) g? b? b?t k? th?ng báo ??c quy?n nào t? Trang bkdball.com;

Xổ số miền nam 30 ngày (g) gay ra, ch?p nh?n ho?c ?y quy?n cho vi?c s?a ??i, c?u thành các s?n ph?m phái sinh, ho?c chuy?n th? c?a Dich V? mà kh?ng ???c s? cho phép r? ràng c?a Nh?t Tín Logistics;

(h) s? d?ng D?ch V? ph?c v? l?i ích c?a b?t k? bên th? ba nào ho?c b?t k? hành vi nào kh?ng ???c ch?p nh?n theo ?i?u Kho?n D?ch V? này;

Xổ số miền nam 30 ngày (i) s? d?ng D?ch V? ho?c ??ng t?i N?i Dung cho m?c ?ích gian l?n, kh?ng h?p ly, sai trái, gay hi?u nh?m ho?c gay nh?m l?n;

Xổ số miền nam 30 ngày (j) m? và v?n hành nhi?u tài kho?n ng??i dùng khác nhau ?? t?o ??n hàng gi? ho?c liên quan ??n b?t k? hành vi nào vi ph?m ?i?u kho?n ho?c tinh th?n c?a ?i?u Kho?n D?ch V? này;

(k) truy c?p sàn giao d?ch th??ng m?i ?i?n t? Nh?t Tín Logistics, m? tài kho?n ho?c b?ng cách khác truy c?p tài kho?n ng??i dùng c?a mình th?ng qua ph?n m?m gi? l?p, thi?t b? gi? l?p, ph?n m?m t? ??ng ho?c b?t k? ph?n m?m, thi?t b? ho?c ph?n c?ng nào có ch?c n?ng t??ng t?.

(l) ch?nh s?a giá c?a b?t k? s?n ph?m nào ho?c can thi?p vào danh m?c hàng hóa c?a Ng??i S? D?ng khác.

(m) th?c hi?n b?t k? hành ??ng nào có th? phá ho?i h? th?ng x?p h?ng ho?c ghi nh?n ph?n h?i c?a Nh?t Tín Logistics;

(n) c? g?ng chuy?n ??i m? ch??ng trình, ??o ng??c k? thu?t, tháo g? ho?c xam nh?p (hack) D?ch V? (ho?c b?t c? h?p ph?n nào theo ?ó); ho?c phá b? ho?c v??t qua b?t k? c?ng ngh? m? hóa ho?c bi?n pháp b?o m?t nào ???c Nh?t Tín Logistics áp d?ng ??i v?i các D?ch V? và/ho?c các d? li?u ???c truy?n t?i, x? ly ho?c l?u tr? b?i Nh?t Tín Logistics;

Xổ số miền nam 30 ngày (o) khai thác ho?c thu th?p b?t k? th?ng tin nào liên quan ??n Tài Kho?n c?a Ng??i S? D?ng khác, bao g?m nh?ng kh?ng gi?i h?n, b?t k? th?ng tin ho?c d? li?u cá nhan nào;

Xổ số miền nam 30 ngày (p) t?i lên, g?i th? ?i?n t?, ??ng, chuy?n t?i ho?c b?ng cách khác c?ng khai b?t k? N?i Dung nào mà b?n kh?ng ???c cho phép theo b?t k? lu?t ho?c quan h? h?p ??ng ho?c tín thác nào (ch?ng h?n th?ng tin n?i b?, th?ng tin ??c quy?n và th?ng tin m?t ???c bi?t ho?c ti?t l? nh? m?t ph?n c?a quan h? lao ??ng ho?c theo các th?a thu?n b?o m?t);

(q) t?i lên, g?i th? ?i?n t?, ??ng, chuy?n t?i ho?c b?ng cách khác c?ng khai b?t k? N?i Dung nào d?n ??n tr??ng h?p vi ph?m các quy?n v? sáng ch?, th??ng hi?u, bí quy?t kinh doanh, b?n quy?n ho?c b?t c? ??c quy?n nào c?a b?t c? bên nào;

(r) t?i lên, g?i th? ?i?n t?, ??ng, chuy?n t?i ho?c b?ng cách khác c?ng khai b?t k? qu?ng cáo, các tài li?u khuy?n m?i, “th? qu?y r?i”, “th? rác”, “chu?i ky t?” kh?ng ???c phép ho?c kh?ng h?p pháp, ho?c b?t k? hình th?c l?i kéo kh?ng ???c phép nào khác;

(s) t?i lên, g?i th? ?i?n t?, ??ng, chuy?n t?i ho?c b?ng cách khác c?ng khai b?t c? tài li?u ch?a các lo?i vi-rút, worm, trojan ho?c b?t k? các m?, t?p tin ho?c ch??ng trình máy tính ???c thi?t k? ?? tr?c ti?p ho?c gián ti?p gay c?n tr?, ?i?u khi?n, gián ?o?n, phá h?ng ho?c h?n ch? các ch?c n?ng ho?c t?ng th? c?a b?t k? ph?n m?m ho?c ph?n c?ng ho?c d? li?u ho?c thi?t b? vi?n th?ng c?a máy tính;

Xổ số miền nam 30 ngày (t) làm gián ?o?n các dòng t??ng tác th?ng th??ng, ??y nhanh t?c ?? “l??t (scroll)” màn hình h?n nh?ng Ng??i S? D?ng khác có th? ??i v?i D?ch V?, ho?c b?ng cách khác th?c hi?n thao tác gay ?nh h??ng tiêu c?c ??n kh? n?ng tham gia giao d?ch th?c c?a nh?ng Ng??i S? D?ng khác,

(u) can thi?p, ?i?u khi?n ho?c làm gián ?o?n D?ch V? ho?c máy ch? ho?c h? th?ng ???c liên k?t v?i D?ch V? ho?c t?i vi?c s? d?ng và tr?i nghi?m D?ch V? c?a Ng??i S? D?ng khác, ho?c kh?ng tuan th? b?t k? các yêu c?u, quy trình, chính sách và lu?t l? ??i v?i các h? th?ng ???c liên k?t v?i Trang bkdball.com;

(v) th?c hi?n b?t k? hành ??ng ho?c hành vi nào có th? tr?c ti?p ho?c gián ti?p phá h?y, v? hi?u hóa, làm quá t?i, ho?c làm suy y?u D?ch V? ho?c máy ch? ho?c h? th?ng liên k?t v?i D?ch V?;

Xổ số miền nam 30 ngày (w) s? d?ng D?ch V? ?? vi ph?m pháp lu?t, quy ch?, quy t?c, ch? th?, h??ng d?n, chính sách áp d?ng c?a ??a ph??ng, liên bang, qu?c gia ho?c qu?c t? (có ho?c ch?a có hi?u l?c) m?t cách có ch? y ho?c v? y liên quan ??n phòng ch?ng r?a ti?n ho?c phòng ch?ng kh?ng b?;

(x) s? d?ng D?ch V? ?? vi ph?m ho?c phá v? b?t k? hình ph?t hay l?nh c?m v?n nào ???c qu?n ly hay th?c thi b?i các c? quan có liên quan.

Xổ số miền nam 30 ngày (y) s? d?ng D?ch V? ?? xam h?i t?i quy?n riêng t? c?a ng??i khác ho?c ?? “lén theo d?i” ho?c b?ng cách khác qu?y r?i ng??i khác;

Xổ số miền nam 30 ngày (z) xam ph?m các quy?n c?a Nh?t Tín Logistics, bao g?m b?t k? quy?n s? h?u trí tu? và gay nh?m l?n cho các quy?n ?ó;

(aa) s? d?ng D?ch v? ?? thu th?p ho?c l?u tr? d? li?u cá nhan c?a Ng??i S? D?ng khác liên quan ??n các hành vi và ho?t ??ng b? c?m nh? ?? c?p ? trên; và/ho?c

(ab) li?t kê các hàng hóa xam ph?m quy?n tác gi?, nh?n hi?u ho?c các quy?n s? h?u trí tu? khác c?a các bên th? ba ho?c s? d?ng D?ch V? theo các cách th?c có th? xam ph?m ??n quy?n s? h?u trí tu? c?a các bên khác.

6.3 Ng??i S? D?ng hi?u r?ng các N?i Dung, dù ???c ??ng c?ng khai ho?c truy?n t?i riêng t?, là hoàn toàn thu?c trách nhi?m c?a ng??i ?? t?o ra N?i Dung ?ó. ?i?u ?ó ngh?a là b?n, kh?ng ph?i Nh?t Tín Logistics, ph?i hoàn toàn ch?u trách nhi?m ??i v?i nh?ng N?i Dung mà b?n t?i lên, ??ng, g?i th? ?i?n t?, chuy?n t?i ho?c b?ng cách nào khác c?ng khai trên Trang bkdball.com. Ng??i S? D?ng hi?u r?ng b?ng cách s? d?ng Trang bkdball.com, b?n có th? g?p ph?i N?i Dung mà b?n cho là ph?n c?m, kh?ng ?úng ??n ho?c ch?a phù h?p. Trong gi?i h?n t?i ?a ???c pháp lu?t cho phép, và trong b?t c? tr??ng h?p nào, Nh?t Tín Logistics s? kh?ng ch?u trách nhi?m d??i b?t k? hình th?c nào ??i v?i b?t k? N?i Dung nào, bao g?m, nh?ng kh?ng gi?i h?n, b?t k? l?i ho?c thi?u sót liên quan ??n b?t k? N?i Dung nào, ho?c b?t k? t?n th?t ho?c thi?t h?i dù nh? th? nào xu?t phát t? vi?c s? d?ng, ho?c d?a trên, b?t k? N?i Dung nào ???c ??ng t?i, g?i th?, chuy?n t?i ho?c b?ng cách khác c?ng b? trên Trang bkdball.com.

6.4 Ng??i S? D?ng th?a nh?n r?ng Nh?t Tín Logistics và các bên ???c ch? ??nh c?a mình có toàn quy?n (nh?ng kh?ng có ngh?a v?) sàng l?c, t? ch?i, xóa, d?ng, t?m d?ng, g? b? ho?c d?i b?t k? N?i Dung có s?n trên Trang bkdball.com, bao g?m nh?ng kh?ng gi?i h?n b?t k? N?i Dung ho?c th?ng tin nào b?n ?? ??ng. Kh?ng gi?i h?n ? nh?ng ?i?u trên, Nh?t Tín Logistics và các bên ???c ch? ??nh c?a mình có quy?n g? b? b?t k? N?i Dung nào

(i) xam ph?m ??n ?i?u Kho?n D?ch V?;

(ii) tr??ng h?p Nh?t Tín Logistics nh?n ???c khi?u n?i t? Ng??i S? D?ng khác;

Xổ số miền nam 30 ngày(iii) tr??ng h?p Nh?t Tín Logistics nh?n ???c th?ng báo v? vi ph?m quy?n s? h?u trí tu? ho?c yêu c?u pháp ly cho vi?c g? b?; ho?c

(iv) nh?ng nguyên nhan khác. Nh?t Tín Logistics có quy?n ch?n các liên l?c (bao g?m, nh?ng kh?ng gi?i h?n, vi?c c?p nh?t tr?ng thái, ??ng tin, truy?n tin và/ho?c tán g?u) v? ho?c liên quan ??n D?ch V? nh? n? l?c c?a chúng t?i nh?m b?o v? D?ch V? ho?c Ng??i S? D?ng c?a Nh?t Tín Logistics, ho?c b?ng cách khác thi hành các ?i?u kho?n trong ?i?u Kho?n D?ch V? này. Ng??i S? D?ng ??ng y r?ng mình ph?i ?ánh giá, và ch?u m?i r?i ro liên quan ??n, vi?c s? d?ng b?t k? N?i Dung nào, bao g?m, nh?ng kh?ng gi?i h?n, b?t k? vi?c d?a vào tính chính xác, ??y ??, ho?c ?? h?u d?ng c?a N?i Dung ?ó. Liên quan ??n v?n ?? này, Ng??i S? D?ng th?a nh?n r?ng mình kh?ng ph?i và, trong gi?i h?n t?i ?a pháp lu?t cho phép, kh?ng c?n d?a bào b?t k? N?i Dung nào ???c t?o b?i Nh?t Tín Logistics ho?c g?i cho Nh?t Tín Logistics, bao g?m, nh?ng kh?ng gi?i h?n, các th?ng tin trên các Di?n ?àn Nh?t Tín Logistics ho?c trên các ph?n khác c?a Trang bkdball.com.

6.5 Ng??i S? D?ng th?a nh?n, ch?p thu?n và ??ng y r?ng Nh?t Tín Logistics có th? truy c?p, duy trì và ti?t l? th?ng tin Tài Kho?n c?a Ng??i S? D?ng tr??ng h?p pháp lu?t có yêu c?u ho?c theo l?nh c?a tòa án ho?c b?t k? c? quan chính ph? ho?c c? quan nhà n??c nào có th?m quy?n yêu c?u Nh?t Tín Logistics ho?c theo quan ?i?m c?a Nh?t Tín Logistics thì vi?c duy trì truy c?p ho?c ti?t l? ?ó là c?n thi?t ??:

(a) tuan th? các th? t?c pháp lu?t;

Xổ số miền nam 30 ngày(b) th?c thi ?i?u Kho?n D?ch V?;

(c) ph?n h?i các khi?u n?i v? vi?c N?i Dung xam ph?m ??n quy?n l?i c?a bên th? ba;

(d) ph?n h?i các yêu c?u c?a Ng??i S? D?ng liên quan ??n ch?m sóc khách hàng; ho?c

(e) b?o v? các quy?n, tài s?n ho?c an toàn c?a Nh?t Tín Logistics, Ng??i S? D?ng và/ho?c c?ng ??ng.

7.1 ?I?U KHO?N S? D?NG D?CH V?
Xổ số miền nam 30 ngày C?ng ty C? ph?n ??u t? Th??ng m?i Phát tri?n Nh?t Tín (Nh?t Tín Logistics) chuyên cung c?p các d?ch v? chuy?n phát nhanh trong n??c và Qu?c t? v?i các lo?i hình d?ch v? nh?n g?i, v?n chuy?n và phát theo th?i gian ???c c?ng b? tr??c. V?n ??n online này ???c xem là c?n c? ?? gi?i quy?t các v?n ?? liên quan ??n Quy?n và ngh?a v? c?a Nh?t Tín Logistics ??i v?i khách hàng (ng??i nh?n và ng??i g?i) c?ng nh? m?i v?n ?? phát sinh liên quan ??n hàng hóa v? sau. Vi?c quy khách hàng (ng??i g?i và ng??i nh?n) ky tên ???c xem nh? ??ng y v?i các ?i?u kho?n s? d?ng d?ch v? c?a Nh?t Tín c?ng nh? các Quy ??nh khác có liên quan.

7.2 CHúNG T?I KH?NG NH?N G?I CáC LO?I HàNG HóA SAU:
- Các lo?i hàng hóa, tài li?u vi ph?m Quy ??nh và Pháp lu?t c?a Nhà n??c Vi?t nam v? hàng c?m g?i, c?m l?u th?ng, c?m xu?t nh?p kh?u.
- Hàng hóa có th? gay nguy h?i cho ng??i khai thác và ph??ng ti?n v?n chuy?n.
Xổ số miền nam 30 ngày - Các lo?i v?t ph?m, hàng hóa Qu?c gia ho?c Vùng l?nh th? là ?i?m nh?n c?m nh?p kh?u (áp d?ng ??i v?i d?ch v? Qu?c t?)

7.3 QUY?N Và NGH?A V? C?A KHáCH HàNG:
- ???c ??m b?o bí m?t th?ng tin riêng và an toàn ??i v?i th?ng tin d??i d?ng v?n b?n, ki?n, gói hàng hóa.
- Có quy?n khi?u n?i b?ng v?n b?n v? vi?c s? d?ng d?ch v? c?a Nh?t Tín Logistics theo Quy ??nh c?a pháp lu?t v? b?u chính.
- ???c b?i th??ng ??n 100% thi?t h?i n?u mua b?o hi?m theo Quy ??nh c?a Nh?t Tín Logistics. Tr??ng h?p kh?ng mua b?o hi?m s? ???c gi?i quy?t ??n bù theo m?c t?i thi?u c?n c? vào Quy ??nh c?a pháp lu?t v? b?u chính.
- Ghi ??y ?? các th?ng tin trên m?t tr??c c?a V?n ??n online, kê khai trung th?c n?i dung, ??c tính hàng hóa, cung c?p toàn b? ch?ng t? ch?ng minh ngu?n g?c và tính h?p pháp c?a hàng hóa ?? xu?t trình cho c? quan ch?c n?ng khi có yêu c?u.
- ?óng gói hàng hóa n?u có nguy c? h? h?ng, b? v?, móp, ??t, ho?c tr?y x??c theo quy ??nh ?óng gói c?a Nh?t Tín Logistics ?? ??m b?o an toàn cho hàng hóa trong quá trình v?n chuy?n.
- Tuan th? các quy ??nh g?i hàng và ch?u trách nhi?m tr??c pháp lu?t v? n?i dung, tính ch?t ch?ng t?, b?u ki?n, gói hàng hóa ky g?i.
- ??ng y mi?n tr? m?i trách nhi?m liên ??i ??n Nh?t Tín Logistics liên quan ??n n?i dung hàng g?i và t? ch?u m?i trách nhi?m ??i v?i h?u qu? do hàng hóa ky g?i gay ra v?i Nh?t Tín Logistics và các bên th? 3 có liên quan.
- Có quy?n yêu c?u xu?t hóa ??n trong vòng 15 ngày k? t? ngày g?i hàng, sau th?i h?n trên, Nh?t Tín Logistics s? khai v?n ??n online v?i c? quan thu? d??i hình th?c “Ng??i mua kh?ng l?y hóa ??n” và t? ch?i xu?t hóa ??n cho khách hàng tr? tr??ng h?p khách hàng ?? ky h?p ??ng ho?c có th?a thu?n khác.
Xổ số miền nam 30 ngày - Ki?m tra k? tr??c khi nh?n hàng và kh?ng khi?u n?i sau khi ?? ky nh?n hàng.

7.4 TRáCH NHI?M C?A NH?T TíN LOGISTICS:
- Th?c hi?n ?úng quy ??nh v? tiêu chu?n ch?t l??ng ?? c?ng b? c?ng khai cho khách hàng.
- Ki?m tra tính h?p pháp c?a hàng g?i và t? ch?i th?c hi?n d?ch v? n?u Khách hàng kh?ng th?c hi?n ?úng các quy ??nh v?n chuy?n.
- Yêu c?u Khách hàng ?óng gói hàng hóa theo ?úng tiêu chu?n quy ??nh và cung c?p các ch?ng t? ch?ng minh tính h?p pháp c?a hàng hóa.
- ??m b?o an toàn b?u g?i k? t? khi nh?n ??n khi phát cho ng??i nh?n h?p pháp và thu phí l?u kho n?u ng??i nh?n t? ch?i nh?n quá 7 ngày.
- ??n bù thi?t h?i theo Quy ??nh c?a pháp lu?t b?u chính ho?c theo th?a thu?n khi khách hàng s? d?ng d?ch v? b?o hi?m.
- Nh?t Tín Logistics kh?ng hoàn l?i c??c ho?c ??n bù thi?t h?i hàng hóa trong các tr??ng h?p chuy?n ch?m ho?c h? h?i do các nguyên nh?n b?t kh? kháng hay do l?i c?a ng??i g?i, ng??i nh?n, ??ng th?i kh?ng có trách nhi?m b?i th??ng b?u g?i n?u hàng hóa b? c? quan có th?m quy?n thu gi? ho?c t?ch thu theo Quy ??nh c?a Vi?t Nam và n??c nh?n (??i v?i d?ch v? Qu?c t?), b? h?y ho?i do ??c tính t? nhiên ho?c các tr??ng h?p ?? quá th?i h?n khi?u n?i quy ??nh.
- Nh?t Tín Logistics kh?ng có trách nhi?m ??n bù các thi?t h?i gián ti?p ho?c nh?ng ngu?n l?i phát sinh liên quan ??n b?u g?i.

8.1 Vi?c Ng??i S? D?ng vi ph?m chính sách này có th? d?n ??n vi?c Nh?t Tín Logistics áp d?ng b?t k? ho?c t?t c? các hành ??ng/bi?n pháp ch? tài sau:
- Gi?i h?n quy?n s? d?ng Tài Kho?n;
- ?ình ch? và ch?m d?t Tài Kho?n;
- Thu h?i ti?n ho?c tài s?n có ???c do hành vi gian l?n;
- Cáo bu?c hình s?;
- áp d?ng bi?n pháp dan s?, bao g?m nh?ng kh?ng gi?i h?n, khi?u n?i b?i th??ng thi?t h?i và/ho?c áp d?ng bi?n pháp kh?n c?p t?m th?i;
Xổ số miền nam 30 ngày - Các hành ??ng ho?c bi?n pháp ch? tài khác theo Tiêu Chu?n C?ng ??ng, Quy Ch? Ho?t ??ng, ho?c các Chính Sách Nh?t Tín Logistics.

Xổ số miền nam 30 ngày8.2 Trong tr??ng h?p Nh?t Tín Logistics phát hi?n ???c hành vi gian l?n ho?c d?u hi?u gian l?n t? tài kho?n c?a Ng??i S? D?ng, Nh?t Tín Logistics s? t?m khóa Ví Nh?t Tín Logistics c?a b?n trong 14 ngày l?ch ?? ph?c v? vi?c ?i?u tra gian l?n. Th?i h?n này có th? ???c gia h?n theo quy?t ??nh c?a Nh?t Tín Logistics. B?n s? kh?ng s? d?ng ???c tính n?ng “Rút ti?n” và “Giao d?ch” c?a Ví Nh?t Tín Logistics cho ??n khi Nh?t Tín Logistics hoàn t?t quá trình ?i?u tra.

8.3 N?u b?n phát hi?n Ng??i S? D?ng trên Trang bkdball.com c?a chúng t?i có hành vi vi ph?m ?i?u Kho?n D?ch V?, vui lòng liên h? Nh?t Tín Logistics T?i ?ay.

Xổ số miền nam 30 ngày9.1 Ng??i S? D?ng là các cá nhan ho?c t? ch?c ??c l?p và h? kh?ng có b?t k? m?i liên k?t nào v?i Nh?t Tín Logistics d??i b?t k? hình th?c nào. Nh?t Tín Logistics c?ng kh?ng ph?i là ??i ly hay ??i di?n c?a Ng??i S? D?ng và kh?ng n?m gi? và/ho?c s? h?u b?t k? hàng hóa nào ???c chào bán trên Trang bkdball.com.

9.2 N?u b?n là ch? s? h?u quy?n s? h?u trí tu? (“Ch? S? H?u Quy?n SHTT”) ho?c là ??i di?n ???c ?y quy?n Ch? S? H?u Quy?n SHTT (“??i Di?n Quy?n SHTT”) và b?n tin r?ng các quy?n c?a b?n than ho?c c?a than ch? có kh? n?ng b? xam ph?m, vui lòng báo b?ng v?n b?n t?i Nh?t Tín Logistics (t?i ?ay) và cung c?p cho chúng t?i các tài li?u nh? ???c h??ng d?n sau ?ó ?? h? tr? vi?c gi?i quy?t khi?u n?i. Chúng t?i s? dành m?t kho?ng th?i gian h?p ly ?? x? ly các th?ng tin cung c?p. Nh?t Tín Logistics s? ph?n h?i khi?u n?i c?a b?n trong th?i gian s?m nh?t có th?. Vui lòng s? d?ng ??n khi?u n?i m?u và chu?n b? các h? s? c?n thi?t T?i ?ay.

Xổ số miền nam 30 ngày10.1 Vào t?ng th?i ?i?m, Nh?t Tín Logistics h? tr? m?t ho?c nhi?u ph??ng th?c thanh toán nh? sau:

(i) Th? Tín D?ng/Ghi N? ho?c tr? góp b?ng th? tín d?ng
Xổ số miền nam 30 ngày Thanh toán qua th? tín d?ng/ghi n? ho?c tr? góp b?ng th? tín d?ng ???c th?c hi?n th?ng qua kênh thanh toán c?a bên th? ba và danh sách th? ???c ch?p nh?n ph? thu?c vào kênh thanh toán mà b?n ?ang s? d?ng.

(ii) Thanh Toán Khi Nh?n Hàng (COD)
Nh?t Tín Logistics cung c?p d?ch v? COD ? m?t s? n??c. Ng??i nh?n có th? tr? ti?n m?t tr?c ti?p cho ng??i v?n chuy?n vào th?i ?i?m nh?n hàng.

(iii) Thanh Toán B?ng Th? ATM N?i ??a – Internet Banking
Hình th?c thanh toán b?ng th? ATM n?i ??a – internet banking ch? dành cho Ng??i nh?n có th? ATM n?i ??a có liên k?t internet banking (thanh toán tr?c tuy?n), và kh?ng áp d?ng ??i v?i các th? VISA và Mastercard.

Xổ số miền nam 30 ngày (iv) Thanh Toán B?ng Hình Th?c Chuy?n Kho?n

Xổ số miền nam 30 ngày10.2 Ng??i nh?n ch? có th? thay ??i kênh thanh toán tr??c khi th?c hi?n thanh toán.

10.3 Nh?t Tín Logistics kh?ng ch?u trách nhi?m c?ng nh? ngh?a v? nào ??i v?i b?t k? t?n th?t ho?c thi?t h?i nào mà Ng??i nh?n ho?c Ng??i g?i ph?i ch?u t? vi?c nh?p sai th?ng tin v?n chuy?n và/ho?c th?ng tin thanh toán cho ??n hàng ?? ??t và/ho?c s? d?ng ph??ng th?c thanh toán kh?ng ???c li?t kê ? kho?n 9.1 ? trên. Nh?t Tín Logistics b?o l?u quy?n ki?m tra tính h?p pháp quy?n s? d?ng ph??ng th?c thanh toán c?a Ng??i nh?n và có quy?n ?ình ch? giao d?ch cho ??n khi xác nh?n ???c tính h?p pháp ho?c h?y các giao d?ch liên quan n?u kh?ng th? xác nh?n tính h?p pháp này.
L?u y: Nh?t Tín Logistics s? ch?u trách nhi?m v?i nh?ng ??n hàng có s? d?ng các d?ch v? h? tr? chuy?n phát c?a Nh?t Tín Logistics.

10.4 Hi?n t?i, Nh?t Tín Logistics ch? có th? th?c hi?n thanh toán cho Ng??i S? D?ng qua chuy?n kho?n ngan hàng. Do v?y, Ng??i S? D?ng c?n cung c?p cho Nh?t Tín Logistics th?ng tin tài kho?n ngan hàng ?? nh?n thanh toán, ngh?a là thanh toán cho s?n ph?m ?? bán ho?c hoàn l?i t? Nh?t Tín Logistics.

11.1 Chính Sách ??m B?o c?a Nh?t Tín Logistics là d?ch v? cung c?p b?i Nh?t Tín Logistics ho?c ??n v? ???c Nh?t Tín Logistics ?y quy?n nh?m b?o h? các giao d?ch. ?? b?o ??m các r?i ro v? trách nhi?m pháp ly, kho?n ti?n Ng??i nh?n thanh toán ??n hàng cho Ng??i g?i s? ???c l?u gi? b?i Nh?t Tín Logistics ho?c ??n v? ???c Nh?t Tín Logistics ?y quy?n (“Tài kho?n ??m B?o Nh?t Tín Logistics”). Ng??i g?i s? kh?ng nh?n ???c l?i ho?c b?t k? kho?n phát sinh nào t? kho?n ti?n trong Tài Kho?n ??m B?o Nh?t Tín Logistics.

11.2 Sau khi Ng??i nh?n thanh toán ??n hàng (“Kho?n Ti?n Thanh Toán t? Ng??i nh?n”), Kho?n Ti?n Thanh Toán t? Ng??i nh?n s? ???c l?u gi? trong Tài Kho?n ??m B?o Nh?t Tín Logistics cho ??n khi:

(a) Ng??i nh?n g?i xác nh?n cho Nh?t Tín Logistics mình ?? nh?n ???c hàng, trong tr??ng h?p ?ó, tr? khi M?c 10.2(d) áp d?ng, Nh?t Tín Logistics s? chuy?n Ti?n Thanh Toán t? Ng??i nh?n vào Tài Kho?n ??m B?o Nh?t Tín Logistics cho Ng??i g?i;

(b) Trong tr??ng h?p Th?i Gian Nh?t Tín Logistics ??m B?o (ho?c th?i h?n gia h?n ?? ???c ch?p thu?n theo M?c 10.3) ?? h?t h?n, tr? tr??ng h?p áp d?ng M?c 10.2(c) và 10.2(d), Nh?t Tín Logistics s? chuy?n Ti?n Thanh Toán t? Ng??i nh?n vào Tài kho?n ??m B?o Nh?t Tín Logistics cho Ng??i g?i;

(c) Tr??ng h?p Nh?t Tín Logistics xác ??nh ???c r?ng yêu c?u tr? hàng/hoàn ti?n c?a Ng??i nh?n ???c ch?p thu?n, tr? khi áp d?ng M?c 10.2(d), Nh?t Tín Logistics s? hoàn ti?n cho Ng??i nh?n, theo các ?i?u kho?n trong Chính Sách Tr? Hàng và Hoàn Ti?n c?a Nh?t Tín Logistics.

(d) Vào th?i ?i?m mà Nh?t Tín Logistics xác ??nh m?t cách h?p ly r?ng vi?c phan b? Ti?n Thanh Toán t? Ng??i nh?n là h?p ly, bao g?m, nh?ng kh?ng gi?i h?n, khi Nh?t Tín Logistics xem nh? là c?n thi?t h?p ly ?? tuan th? các quy ??nh pháp lu?t ho?c theo l?nh c?a tòa án ho?c ?? th?c thi ?i?u Kho?n D?ch V? này.
Xổ số miền nam 30 ngày Chính Sách ??m B?o c?a Nh?t Tín Logistics ch? áp d?ng khi Ng??i nh?n l?a ch?n hình th?c thanh toán mà ti?n ???c chuy?n vào Tài Kho?n ??m B?o Nh?t Tín Logistics tr??c. Hình th?c t? th?a thu?n gi?a Ng??i nh?n và Ng??i g?i s? kh?ng ???c áp d?ng Chính Sách ??m B?o c?a Nh?t Tín Logistics.

11.3 Các kho?n thanh toán th?c hi?n qua các kênh thanh toán Nh?t Tín Logistics s? ???c gi? l?i trong Tài Kho?n ??m B?o Nh?t Tín Logistics trong m?t kho?ng th?i gian nh?t ??nh (“Th?i Gian Nh?t Tín Logistics ??m B?o”). ?? bi?t thêm th?ng tin v? Th?i Gian Nh?t Tín Logistics ??m B?o, vui lòng theo ???ng d?n này. Ng??i nh?n có th? ?? ngh? gia h?n Th?i Gian ??m B?o t?i ?a m?t l?n duy nh?t tr??c khi h?t h?n Th?i Gian Nh?t Tín Logistics ??m B?o, tùy thu?c vào và theo các quy ??nh trong Chính Sách Tr? Hàng và Hoàn Ti?n. Theo yêu c?u c?a Ng??i nh?n, Th?i Gian Nh?t Tín Logistics ??m B?o có th? ???c gia h?n t?i ?a ba (03) ngày tr? khi Nh?t Tín Logistics, theo toàn quy?n quy?t ??nh c?a mình, quy?t ??nh r?ng vi?c kéo dài thêm th?i gian gia h?n là c?n thi?t ho?c nh? ???c yêu c?u.

11.4 Tr??ng h?p, vì b?t k? ly do gì, tài kho?n ngan hàng c?a Ng??i g?i kh?ng th? ghi có và / ho?c Ng??i g?i kh?ng th? liên l?c ???c, Nh?t Tín Logistics trong s? c? g?ng h?p ly c?a mình s? liên l?c v?i Bên Bán b?ng các th?ng tin do Ng??i g?i cung c?p. Trong tr??ng h?p Ng??i g?i kh?ng th? liên l?c ???c và sau th?i h?n m??i hai (12) tháng k? t? ngày Kho?n Ti?n Thanh Toán c?a Ng??i nh?n ??n h?n thanh toán cho Ng??i g?i nh?ng ch?a ???c tr? cho Ng??i g?i, Nh?t Tín Logistics s? x? ly Kho?n Ti?n Thanh Toán này theo quy ??nh pháp lu?t.

11.5 Ng??i g?i/Ng??i nh?n ph?i là bên th? h??ng Tài Kho?n và t? th?c hi?n giao d?ch trên Trang bkdball.com. Nh?t Tín Logistics có quy?n yêu c?u Ng??i g?i ho?c Ng??i nh?n cung c?p các d? li?u cá nhan nh? ?nh chan dung, th?ng tin tài kho?n ngan hàng và/ho?c b?t c? tài li?u c?n thi?t nào khác ?? s? d?ng vào m?c ?ích xác nh?n th?ng tin, bao g?m c? vi?c xác nh?n theo yêu c?u c?a bên th? ba th?c hi?n thanh toán và các bên cung c?p d?ch v? v?n chuy?n. Ng??i g?i/Ng??i nh?n theo ?ay ch?p thu?n cho Nh?t Tín Logistics s? d?ng ho?c cung c?p các d? li?u cá nhan c?a mình nh?m ph?c v? cho vi?c s? d?ng Trang bkdball.com c?a Ng??i g?i/Ng??i nh?n. Ngoài ra, Ng??i g?i/Ng??i nh?n ?y quy?n cho Nh?t Tín Logistics s? d?ng các d? li?u cá nhan c?a mình ?? gi?i ?áp b?t k? th?c m?c nào Nh?t Tín Logistics cho là c?n thi?t ?? xác nh?n danh tính c?a Ng??i g?i/Ng??i nh?n v?i các t? ch?c khác nh? ngan hàng c?a Ng??i g?i/Ng??i nh?n. ?? bi?t thêm th?ng tin v? cách th?c Nh?t Tín Logistics x? ly th?ng tin cá nhan c?a b?n, vui lòng tham kh?o t?i trang Chính Sách B?o M?t.

11.6 Chính Sách ??m B?o c?a Nh?t Tín Logistics là n?i dung thêm vào và kh?ng gi?i h?n các ngh?a v? c?a Ng??i g?i và Ng??i nh?n theo quy ??nh pháp lu?t hi?n hành mà các quy ??nh pháp lu?t này có th? r?ng h?n ho?c ch?t ch? h?n nh?ng quy ??nh trong Chính Sách ??m B?o c?a Nh?t Tín Logistics. Chính Sách ??m B?o c?a Nh?t Tín Logistics kh?ng nh?m m?c ?ích c?ng nh? kh?ng ???c xay d?ng nh?m h? tr? Ng??i g?i ho?c Ng??i nh?n tuan th? các ngh?a v? pháp lu?t c?a chính h? mà các ngh?a v? này ph?i t? ch?u trách nhi?m b?i chính Ng??i g?i ho?c Ng??i nh?n, và Nh?t Tín Logistics kh?ng có trách nhi?m liên quan ?ên các ngh?a v? pháp lu?t c?a Ng??i g?i ho?c Ng??i nh?n nh? v?a ?? c?p. Trong m?i tr??ng h?p, Chính Sách ??m B?o c?a Nh?t Tín Logistics kh?ng c?u hành vi?c b?o hành s?n ph?m.

11.7 Ng??i nh?n và Ng??i g?i th?a nh?n và ??ng y r?ng quy?t ??nh c?a Nh?t Tín Logistics ??i v?i ho?c liên quan ??n b?t k? v?n ?? nào v? Chính Sách ??m B?o c?a Nh?t Tín Logistics là quy?t ??nh cu?i cùng.

Xổ số miền nam 30 ngày11.8 ?? tránh nh?m l?n, b?t k? giao d?ch nào kh?ng ???c th?c hi?n trên Trang bkdball.com s? kh?ng ???c áp d?ng Chính Sách ??m B?o c?a Nh?t Tín Logistics.

Xổ số miền nam 30 ngày12.1 Khi v?n chuy?n thành c?ng ??n hàng, Nh?t Tín Logistics s? th?ng báo ??n Ng??i g?i v? vi?c ?? nh?n ???c ti?n thanh toán t? phía Ng??i nh?n. Tr? tr??ng h?p có th?a thu?n khác v?i Nh?t Tín Logistics, Ng??i g?i có trách nhi?m cung c?p ??y ?? th?ng tin tài kho?n ngan hàng ?? Nh?t Tín Logistics ti?n hành chuy?n ti?n thanh toán cho ??n hàng ?ó.

Xổ số miền nam 30 ngày12.2 Ng??i g?i ph?i lu?n n? l?c ?? ??m b?o Ng??i nh?n s? nh?n ???c hàng ?úng h?n trong Th?i Gian Nh?t Tín Logistics ??m B?o.

12.3 Ng??i S? D?ng hi?u r?ng Ng??i g?i ch?u toàn b? r?i ro liên quan ??n vi?c v?n chuy?n hàng hóa ???c mua và b?o ??m r?ng Ng??i g?i ?? ho?c s? mua b?o hi?m hàng hóa, bao g?m c? vi?c v?n chuy?n. Trong tr??ng h?p Hàng hóa ???c mua b? h? h?ng, th?t l?c ho?c kh?ng chuy?n phát ???c trong quá trình v?n chuy?n, Ng??i S? D?ng th?a nh?n và ??ng y r?ng Nh?t Tín Logistics s? kh?ng ch?u trách nhi?m ??i v?i b?t k? t?n th?t, chi phí, phí t?n ho?c b?t k? kho?n phí nào phát sinh t? s? c? ?ó và Ng??i g?i và/ho?c Ng??i nh?n s? liên h? v?i ??n v? v?n chuy?n ?? gi?i quy?t s? c? ?ó.

12.4 ??i v?i Giao D?ch Xuyên Qu?c Gia. Ng??i S? D?ng hi?u r?ng, khi m?t ??ng bán có m? t? r?ng s?n ph?m ???c ??ng bán s? ???c g?i t? n??c ngoài, s?n ph?m ?ó ???c bán b?i Ng??i g?i ngoài Vi?t Nam, và vi?c xu?t/nh?p kh?u s?n ph?m ?ó ch?u s? ?i?u ch?nh c?a pháp lu?t n??c s? t?i. Ng??i S? D?ng c?n hi?u r? các h?n ch? v? xu?t/nh?p kh?u hàng hóa c?a qu?c gia nh?p kh?u. Ng??i S? D?ng ??ng y r?ng Nh?t Tín Logistics kh?ng th? t? v?n pháp ly liên quan ??n v?n ?? này và ??ng y r?ng Nh?t Tín Logistics s? kh?ng th? ch?u các r?i ro ho?c trách nhi?m pháp ly ??i v?i ho?t ??ng xu?t/nh?p kh?u hàng hóa vào Vi?t Nam.

Xổ số miền nam 30 ngày13.1 Ng??i nh?n ch? có th? h?y ??n hàng tr??c khi thanh toán b?ng th? tín d?ng/ghi n? Qu?c t?.

Xổ số miền nam 30 ngày13.2 Ng??i nh?n có th? yêu c?u tr? hàng và hoàn ti?n trong vòng ba (03) ngày k? t? ngày nh?n hàng. Vui lòng xem Chính Sách Khi?u N?i và ??n Bù c?a Nh?t Tín Logistics ?? bi?t thêm th?ng tin chi ti?t.

14.1 Ng??i g?i ph?i qu?n ly và ??m b?o ?? chính xác và ??y ?? c?a các th?ng tin ch?ng h?n liên quan chi ti?t s?n ph?m, s? l??ng s?n ph?m trong kho c?ng nh? các ?i?u kho?n c?p nh?t trong danh m?c s?n ph?m c?a Ng??i g?i và kh?ng ???c phép ??ng t?i các th?ng tin kh?ng chính xác ho?c gay nh?m l?n.

14.2 Giá tr? s?n ph?m ???c Ng??i g?i toàn quy?n quy?t ??nh, tr? các s?n ph?m ???c ?n ??nh giá b?i c? quan có th?m quy?n. Giá s?n ph?m nên bao g?m toàn b? s? ti?n mà Ng??i nh?n c?n thanh toán (ví d?: các lo?i thu?, phí, v.v.) và Ng??i g?i s? kh?ng yêu c?u Ng??i nh?n thanh toán thêm ho?c riêng b?t k? kho?n ti?n nào khác.

14.3 Ng??i g?i ch?u trách nhi?m cung c?p hóa ??n cho Ng??i nh?n theo quy ??nh pháp lu?t.

Xổ số miền nam 30 ngày14.4 Ng??i g?i th?a nh?n và ??ng y r?ng Ng??i g?i ch?u trách nhi?m chi tr? các lo?i thu?, phí h?i quan và b?t k? lo?i phí nào ??i v?i s?n ph?m ???c bán và Nh?t Tín Logistics kh?ng cung c?p b?t k? t? v?n v? pháp ly hay t? v?n thu? nào liên quan ??n v?n ?? này.

15.1 Tr??ng h?p phát sinh v?n ?? liên quan ??n v?n chuy?n, Ng??i g?i, Ng??i nh?n và Nh?t Tín Logistics ??ng y ??u tiên s? ??i tho?i v?i nhau ?? c? g?ng gi?i quy?t tranh ch?p ?ó b?ng th?o lu?n hai bên. N?u v?n ?? kh?ng ???c gi?i quy?t b?ng th?o lu?n, Ng??i S? D?ng có th? khi?u n?i lên c? quan có th?m quy?n c?a ??a ph??ng ?? gi?i quy?t tranh ch?p phát sinh ??i v?i giao d?ch.

15.2 Ng??i S? D?ng có th? g?i yêu c?u b?ng v?n b?n t?i Nh?t Tín Logistics ?? ???c h? tr? gi?i quy?t tranh ch?p phát sinh t? giao d?ch. Nh?t Tín Logistics, theo toàn quy?n quy?t ??nh c?a mình và kh?ng có ngh?a v? ??i v?i Ng??i g?i và Ng??i nh?n, s? th?c hi?n nh?ng b??c c?n thi?t ?? h? tr? Ng??i S? D?ng gi?i quy?t nh?ng tranh ch?p này. ?? bi?t thêm th?ng tin chi ti?t, vui lòng xem Chính Sách Tr? Hàng và Hoàn Ti?n c?a Nh?t Tín Logistics.

16.1 Nh?t Tín Logistics lu?n ?ón nh?n nh?ng th?ng tin và ph?n h?i t? phía Ng??i S? D?ng nh?m giúp Nh?t Tín Logistics c?i thi?n ch?t l??ng D?ch V?. Vui lòng xem thêm quy trình ph?n h?i c?a Nh?t Tín Logistics d??i ?ay:

(i) Ph?n h?i c?n ???c th?c hi?n b?ng v?n b?n qua email ho?c s? d?ng m?u ph?n h?i có s?n trên ?ng d?ng.

(ii) T?t c? các ph?n h?i ?n danh ??u kh?ng ???c ch?p nh?n.

(iii Ng??i S? D?ng liên quan ??n ph?n h?i s? ???c th?ng báo ??y ?? và ???c t?o c? h?i c?i thi?n tình hình.

Xổ số miền nam 30 ngày (iv) Nh?ng ph?n h?i kh?ng r? ràng và mang tính ph? báng s? kh?ng ???c ch?p nh?n

Xổ số miền nam 30 ngày17.1 Ngoài các n?i dung trên và trong gi?i h?n cho phép t?i ?a c?a pháp lu?t, nh?t tín logistics kh?ng ??m b?o r?ng d?ch v?, trang bkdball.com ho?c các ch?c n?ng ???c tích h?p trong ?ó lu?n có s?n, có th? truy c?p, kh?ng b? gián ?o?n, ?úng lúc, an toàn, chính xác, hoàn thi?n ho?c kh?ng b? l?i, r?ng các l?i phát sinh, n?u có, s? ???c kh?c ph?c, ho?c r?ng trang bkdball.com và/ho?c máy ch? s? s?n có nh?ng ch?c n?ng an toàn v?i vi rút, trojan-horses, ??nh tuy?n, trap doors, time bombs ho?c b?t c? m?, l?nh, ch??ng trình ho?c thành t? có h?i nào khác.

17.2 Ng??i s? d?ng c?n th?a nh?n r?ng m?i r?i ro phát sinh ngoài vi?c s? d?ng ho?c v?n hành c?a trang bkdball.com và/ho?c d?ch v? nh?t tín logistics s? thu?c v? ng??i s? d?ng trong gi?i h?n t?i ?a pháp lu?t cho phép.

17.3 Nh?t tín logistics kh?ng ki?m soát và, trong gi?i h?n t?i ?a pháp lu?t cho phép, kh?ng ??m b?o ho?c ch?p nh?n b?t k? trách nhi?m nào ??i v?i:

(a) vi?c phù h?p m?c ?ích, s? t?n t?i, ch?t l??ng, ?? an toàn ho?c tính pháp ly c?a các s?n ph?m có s?n trên trang bkdball.com; ho?c

Xổ số miền nam 30 ngày(b) kh? n?ng ng??i g?i bán các s?n ph?m ho?c kh? n?ng c?a ng??i nh?n mua và thanh toán cho các s?n ph?m. N?u có tranh ch?p liên quan ??n m?t ho?c nhi?u ng??i s? d?ng, nh?ng ng??i s? d?ng này ??ng y t? gi?i quy?t tranh ch?p tr?c ti?p v?i nhau và, trong gi?i h?n t?i ?a pháp lu?t cho phép, mi?n tr? nh?t tín logistics và các c?ng ty liên k?t c?a nh?t tín logistics kh?i b?t k? và m?i khi?u n?i, yêu c?u và t?n th?t phát sinh ho?c liên quan v?i b?t k? tranh ch?p nào.

Xổ số miền nam 30 ngày18.1 Các ???ng d?n c?a bên th? ba có trên Trang bkdball.com s? khi?n Ng??i S? D?ng thoát kh?i Trang bkdball.com. Các ???ng d?n này có th? ???c cung c?p mang tính ch?t hình th?c. Các trang ?i?n t? ho?c ?ng d?ng truy c?p t? các ???ng d?n này kh?ng thu?c s? ki?m soát c?a Nh?t Tín Logistics d??i b?t k? hình th?c nào và vì th? b?n ph?i t? ch?u các r?i ro khi truy c?p vào nh?ng trang ?i?n t? này.

18.2 Ng??i S? D?ng có th? t??ng tác v?i, mua hàng hóa và/ho?c s? d?ng d?ch v? t?, ho?c tham gia vào các ch??ng trình khuy?n m?i c?a các bên th? ba trong quá trình s? d?ng Trang bkdball.com. B?t k? ho?t ??ng nào nh? v?y và b?t k? ?i?u kho?n, ?i?u ki?n, b?o ??m ho?c cam ?oan nào liên quan ??n ho?t ??ng ?ó, s? ch? là quan h?/giao d?ch/th?a thu?n gi?a Ng??i S? S?ng và bên th? ba có liên quan.

Xổ số miền nam 30 ngày18.3 Nh?t Tín Logistics cung c?p D?ch V? cho b?n theo ?i?u Kho?n D?ch V? này. Và Ng??i S? D?ng ghi nh?n và ??ng y r?ng, m?t s? bên th? ba cung c?p hàng hoá và/ho?c d?ch v? th?ng qua Trang bkdball.com có th? yêu c?u b?n ??ng y v?i các ?i?u kho?n và ?i?u ki?n b? sung ho?c ?i?u kho?n và ?i?u ki?n khác tr??c khi b?n s? d?ng ho?c ti?p c?n nh?ng hàng hóa ho?c d?ch v? ?ó th?ng qua Trang bkdball.com. Vi?c ch?p nh?n các ?i?u kho?n và ?i?u ki?n b? sung này s? c?u thành m?t ràng bu?c pháp ly riêng bi?t gi?a b?n và các bên th? ba ?ó.

18.4 Nh?t Tín Logistics kh?ng ch?u trách nhi?m và c?ng kh?ng có ngh?a v? pháp ly, dù d??i b?t k? hình th?c nào, ??i v?i nh?ng n?i dung (bao g?m nh?ng kh?ng gi?i h?n ? các ???ng d?n ho?c liên k?t), trao ??i, mua bán, và giao d?ch nào gi?a Ng??i S? D?ng v?i b?t k? trang ?i?n t? ho?c d?ch v? c?a bên th? ba nào ???c d?n ??n, ho?c liên k?t v?i Nh?t Tín Logistics. Nh?t Tín Logistics cung c?p các ???ng d?n ho?c t?o ?i?u ki?n cho s? t??ng tác này ??n thu?n ?? t?o s? thu?n l?i, và vi?c có bao g?m ???ng d?n b?t k? s? kh?ng, dù b?t k? hình th?c nào, hàm y ho?c th? hi?n vi?c liên k?t, xác nh?n ho?c b?o tr? c?a Nh?t Tín Logistics ??i v?i b?t k? trang ?i?n t? ???c liên k?t nào và/ho?c b?t k? n?i dung nào trong ?ó.

19.1 Khi g?i b?t k? N?i Dung nào cho Nh?t Tín Logistics, b?n kh?ng ??nh và b?o ??m r?ng b?n ?? có ??y ?? t?t c? các quy?n và/ho?c các ch?p thu?n c?n thi?t ?? c?p các quy?n d??i ?ay cho Nh?t Tín Logistics. B?n c?ng th?a nh?n và ??ng y r?ng b?n là ng??i ch?u trách nhi?m duy nh?t ??i v?i b?t c? n?i dung gì b?n ??ng t?i ho?c t?o s?n trên ho?c qua D?ch V?, bao g?m nh?ng kh?ng gi?i h?n trách nhi?m v? ?? chính xác, ?? tin c?y, tính nguyên b?n, r? ràng các quy?n, tính tuan th? pháp lu?t và các gi?i h?n pháp ly liên quan ??n b?t k? N?i Dung ?óng góp nào. Ng??i S? D?ng theo ?ay c?p quy?n cho Nh?t Tín Logistics và các bên k? th?a c?a Nh?t Tín Logistics, m?t cách liên t?c, kh?ng h?y ngang, mang tính toàn c?u, kh?ng ??c quy?n, kh?ng ti?n b?n quy?n, có th? c?p quy?n l?i và có th? chuy?n giao, quy?n s? d?ng, sao chép, phan ph?i, tái b?n, chuy?n giao, thay ??i, ch?nh s?a, t?o các s?n ph?m phái sinh t?, th? hi?n c?ng khai, và th?c hi?n N?i Dung ?óng góp ?ó, th?ng qua ho?c liên quan ??n D?ch V? d??i b?t k? ph??ng ti?n truy?n th?ng nào và th?ng qua b?t k? kênh truy?n th?ng nào, bao g?m nh?ng kh?ng gi?i h?n, cho m?c ?ích khuy?n m?i ho?c phan ph?i l?i m?t ph?n D?ch V? (ho?c các s?n ph?m phái sinh c?a D?ch V?). Quy?n mà b?n trao cho chúng t?i ch? ch?m d?t khi b?n ho?c Nh?t Tín Logistics lo?i b? N?i Dung ?óng góp ra kh?i D?ch V?. B?n hi?u r?ng s? ?óng góp c?a b?n có th? ???c chuy?n giao sang nhi?u h? th?ng khác nhau và ???c thay ??i ?? phù h?p và ?áp ?ng các yêu c?u v? k? thu?t.

Xổ số miền nam 30 ngày19.2 B?t k? N?i Dung, tài li?u, th?ng tin ho?c y t??ng nào Ng??i S? D?ng ??ng t?i ho?c th?ng qua D?ch V?, ho?c b?ng cách khác chuy?n giao cho Nh?t Tín Logistics d??i b?t k? hình th?c nào (m?i hình th?c ???c g?i là “N?i Dung G?i”), s? kh?ng ???c b?o m?t b?i Nh?t Tín Logistics và có th? ???c ph? bi?n ho?c s? d?ng b?i Nh?t Tín Logistics ho?c các c?ng ty liên k?t mà kh?ng ph?i tr? phí ho?c ch?u trách nhi?m v?i Ng??i S? D?ng, ?? ph?c v? b?t k? m?c ?ích nào, bao g?m nh?ng kh?ng gi?i h?n, vi?c phát tri?n, s?n su?t và qu?ng bá s?n ph?m. Khi th?c hi?n N?i Dung G?i ??n Nh?t Tín Logistics, b?n th?a nh?n và ??ng y r?ng Nh?t Tín Logistics và/ho?c các bên th? ba có th? ??c l?p phát tri?n các ph?n m?m, ?ng d?ng, giao di?n, s?n ph?m và ch?nh s?a và nang c?p các ph?n m?m, ?ng d?ng, giao di?n, s?n ph?m mà chúng ??ng nh?t ho?c t??ng t? v?i các y t??ng ???c nêu trong N?i Dung G?i c?a b?n v? ch?c n?ng, m? ho?c các ??c tính khác. Vì v?y, b?n theo ?ay trao cho Nh?t Tín Logistics và các bên k? th?a c?a Nh?t Tín Logistics, m?t cách liên t?c, kh?ng h?y ngang, mang tính toàn c?u, kh?ng ??c quy?n, kh?ng ti?n b?n quy?n, có th? c?p quy?n l?i và có th? chuy?n giao, quy?n s? d?ng, sao chép, phan ph?i, tái b?n, chuy?n giao, thay ??i, ch?nh s?a, t?o các s?n ph?m phái sinh t?, th? hi?n c?ng khai, và th?c hi?n N?i Dung G?i ?ó, th?ng qua ho?c liên quan ??n N?i Dung G?i d??i b?t k? ph??ng ti?n truy?n th?ng nào và th?ng qua b?t k? kênh truy?n th?ng nào, bao g?m nh?ng kh?ng gi?i h?n, cho m?c ?ích khuy?n m?i ho?c phan ph?i l?i m?t ph?n D?ch V? (ho?c các s?n ph?m phái sinh c?a D?ch V?). ?i?u kho?n này kh?ng áp d?ng ??i v?i các th?ng tin cá nhan là ??i t??ng c?a chính sách b?o m?t c?a Nh?t Tín Logistics tr? khi b?n c?ng khai nh?ng th?ng tin ?ó trên ho?c th?ng qua D?ch V?.

20.1 M?i m?t bên ?óng góp cho D?ch V? v? d? li?u, tin nh?n, hình ?nh, am thanh, video, ph?n m?m và N?i Dung khác, s? ch?u trách nhi?m v? ?? chính xác, ?? tin c?y, tính nguyên b?n, r? ràng các quy?n, tính tuan th? pháp lu?t và các gi?i h?n pháp ly liên quan ??n b?t k? N?i Dung ?óng góp nào. Nh? v?y, Nh?t Tín Logistics kh?ng ch?u trách nhi?m, và c?ng kh?ng ph?i, th??ng xuyên giám sát ho?c ki?m tra ?? chính xác, ?? tin c?y, tính nguyên b?n, r? ràng các quy?n, tính tuan th? pháp lu?t và các gi?i h?n pháp ly liên quan ??n b?t k? N?i Dung ?óng góp nào. Ng??i S? D?ng kh?ng bu?c Nh?t Tín Logistics ph?i ch?u trách nhi?m ??i v?i b?t k? các ho?t ??ng ho?c kh?ng ho?t ??ng nào c?a Ng??i S? D?ng, bao g?m nh?ng kh?ng gi?i h?n, các v?n ?? h? ??ng t?i ho?c b?ng cách khác t?o s?n qua D?ch V?.

Xổ số miền nam 30 ngày20.2 Ngoài ra, Trang bkdball.com có th? ch?a các ???ng d?n t?i s?n ph?m, website, d?ch v? và các m?i chào c?a bên th? ba. Nh?ng ???ng d?n, s?n ph?m, websites, d?ch v? và các m?i chào c?a bên th? ba này kh?ng thu?c s? h?u và qu?n ly c?a Nh?t Tín Logistics. Th?c t?, các s?n ph?m, website, d?ch v? và các m?i chào ?ó ???c th?c hi?n b?i, và là tài s?n c?a bên th? ba t??ng ?ng, và ???c b?o v? b?i lu?t pháp và các ?i?u ??c v? b?n quy?n ho?c quy?n s? h?u trí tu? khác. Nh?t Tín Logistics kh?ng xem xét, và kh?ng có trách nhi?m ??i v?i nh?ng n?i dung, ch?c n?ng, ?? an toàn, d?ch v?, các chính sách b?o m?t, ho?c các ho?t ??ng khác c?a nh?ng bên th? ba này. Nh?t Tín Logistics khuy?n khích Ng??i S? D?ng tìm hi?u các ?i?u kho?n và các chính sách khác ???c niêm y?t b?i bên th? ba trên các website ho?c ph??ng ti?n khác c?a h?. B?ng vi?c s? d?ng D?ch V?, b?n th?a nh?n r?ng Nh?t Tín Logistics kh?ng ch?u trách nhi?m d??i b?t k? hình th?c nào do vi?c b?n s? d?ng, ho?c kh?ng th? s? d?ng ???c b?t k? website ho?c các widget nào. Ngoài ra b?n th?a nh?n và ??ng y r?ng Nh?t Tín Logistics có th? v? hi?u hóa vi?c s? d?ng c?a b?n, ho?c g? b?, b?t k? các ???ng d?n c?a bên th? ba nào, ho?c các ?ng d?ng trên D?ch V? trong gi?i h?n bên th? ba vi ph?m các ?i?u Kho?n D?ch V? này.

21.1 Ng??i S? D?ng kh?ng ??nh và ??m b?o r?ng:

(a) Ng??i S? D?ng s? h?u n?ng l?c, (và ??i v?i tr??ng h?p v? thành niên, có s? ??ng y h?p l? t? cha m? ho?c ng??i giám h? h?p pháp), quy?n và kh? n?ng h?p pháp ?? giao k?t các ?i?u Kho?n D?ch V? này và ?? tuan th? các ?i?u kho?n theo ?ó; và

(b) Ng??i S? D?ng ch? s? d?ng D?ch V? cho các m?c ?ích h?p pháp và theo quy ??nh c?a các ?i?u Kho?n D?ch V? này c?ng nh? t?t c? các lu?t, quy t?c, quy chu?n, ch? th?, h??ng d?n, chính sách và quy ??nh áp d?ng.

22.1 B?n ??ng y b?i th??ng, b?o v? và kh?ng gay h?i cho Nh?t Tín Logistics, các c? ??ng, c?ng ty con, c?ng ty liên k?t, giám ??c, viên ch?c, ??i ly, ??ng s? h?u th??ng hi?u ho?c ??i tác, và nhan viên c?a Nh?t Tín Logistics (g?i chung là “Bên ???c B?i Th??ng”) liên quan ??n ho?c ??i v?i b?t k? và t?t c? khi?u n?i, hành ??ng, th? t?c t? t?ng, và các v? ki?n c?ng nh? t?t c? ngh?a v?, t?n th?t, thanh toán, kho?n ph?t, ti?n ph?t, chi phí và phí t?n có liên quan (bao g?m, nh?ng kh?ng gi?i h?n, b?t k? chi phí gi?i quy?t tranh ch?p nào khác) do b?t k? Bên ???c B?i Th??ng nào ghánh ch?u, phát sinh t? ho?c có liên quan ??n

(a) b?t k? giao d?ch nào ???c th?c hi?n trên Trang bkdball.com, ho?c b?t k? tranh ch?p nào liên quan ??n giao d?ch ?ó (tr? tr??ng h?p Nh?t Tín Logistics ho?c các c?ng ty liên k?t c?a Nh?t Tín Logistics là Ng??i g?i ??i v?i giao d?ch liên quan ??n khi?u n?i),

(b) Chính Sách ??m B?o c?a Nh?t Tín Logistics,

(c) vi?c t? ch?c, ho?t ??ng, qu?n tr? và/ho?c ?i?u hành các D?ch V? ???c th?c hi?n b?i ho?c ??i di?n cho Nh?t Tín Logistics,

(d) vi ph?m ho?c kh?ng tuan th? b?t k? ?i?u kho?n nào trong các ?i?u Kho?n D?ch V? này ho?c b?t k? chính sách ho?c h??ng d?n nào ???c tham chi?u theo ?ay,

(e) vi?c b?n s? d?ng ho?c s? d?ng kh?ng ?úng D?ch V?, ho?c

Xổ số miền nam 30 ngày(f) vi ph?m c?a b?n ??i v?i b?t k? lu?t ho?c b?t k? các quy?n c?a bên th? ba nào, ho?c

(g) b?t k? N?i Dung nào ???c ??ng t?i b?i Ng??i S? D?ng.

23.1 N?u b?t kì ?i?u kho?n nào trong ?i?u Kho?n D?ch V? này kh?ng h?p pháp, b? b?i b?, ho?c vì b?t k? ly do nào kh?ng th? th?c thi theo pháp lu?t, thì ?i?u kho?n ?ó s? ???c tách ra kh?i các ?i?u kho?n và ?i?u ki?n này và s? kh?ng ?nh h??ng t?i hi?u l?c c?ng nh? tính thi hành c?a b?t k? ?i?u kho?n còn l?i nào c?ng nh? kh?ng ?nh h??ng t?i hi?u l?c c?ng nh? tính thi hành c?a ?i?u kho?n s? ???c xem xét theo lu?t.

24.1 Các ?i?u Kho?n D?ch V? này s? ???c ?i?u ch?nh b?i và di?n gi?i theo lu?t pháp c?a Vi?t Nam. B?t k? tranh ch?p, tranh c?i, khi?u n?i ho?c s? b?t ??ng d??i b?t c? hình th?c nào phát sinh t? ho?c liên quan ??n các ?i?u Kho?n D?ch V? này ch?ng l?i ho?c liên quan ??n Nh?t Tín Logistics ho?c b?t k? Bên ???c B?i Th??ng nào thu?c ??i t??ng c?a các ?i?u Kho?n D?ch V? này s? ???c gi?i quy?t b?ng Trung Tam Tr?ng Tài Qu?c T? Vi?t Nam (VIAC). Ng?n ng? phán x? c?a tr?ng tài là Ti?ng Vi?t.

25.1 Nh?t Tín Logistics b?o l?u t?t c? các quy?n l?i kh?ng ???c trao theo ?ay.

Xổ số miền nam 30 ngày25.2 Nh?t Tín Logistics có quy?n ch?nh s?a các ?i?u Kho?n D?ch V? này vào b?t c? th?i ?i?m nào th?ng qua vi?c ??ng t?i các ?i?u Kho?n D?ch V? ???c ch?nh s?a lên Trang bkdball.com. Vi?c Ng??i Dùng ti?p t?c s? d?ng Trang bkdball.com sau khi vi?c thay ??i ???c ??ng t?i s? c?u thành vi?c Ng??i S? D?ng ch?p nh?n các ?i?u Kho?n D?ch V? ???c ch?nh s?a.

Xổ số miền nam 30 ngày24.3 Ng??i S? D?ng kh?ng ???c phép chuy?n giao, c?p l?i quy?n ho?c chuy?n nh??ng b?t k? các quy?n ho?c ngh?a v? ???c c?p cho Ng??i S? D?ng theo ?ay.

24.4 Kh?ng m?t quy ??nh nào trong các ?i?u Kho?n D?ch V? này s? c?u thành quan h? ??i tác, liên doanh ho?c quan h? ??i ly – ch? s? h?u gi?a b?n và Nh?t Tín Logistics.

24.5 T?i b?t k? ho?c các th?i ?i?m nào, n?u Nh?t Tín Logistics kh?ng th? th?c hi?n ???c b?t k? ?i?u kho?n nào theo ?ay s? kh?ng ?nh h??ng, d??i b?t k? hình th?c nào, ??n các quy?n c?a Nh?t Tín Logistics vào th?i ?i?m sau ?ó ?? th?c thi các quy?n này tr? khi vi?c th? thi các quy?n này ???c mi?n tr? b?ng v?n b?n.

24.6 Các ?i?u Kho?n D?ch V? này hoàn toàn ph?c v? cho l?i ích c?a Nh?t Tín Logistics và Ng??i S? D?ng mà vì l?i ích c?a b?t k? cá nhan hay t? ch?c nào khác, tr? các c?ng ty liên k?t và các c?ng ty con c?a Nh?t Tín Logistics (và cho t?ng bên k? th?a hay bên nh?n chuy?n giao c?a Nh?t Tín Logistics ho?c c?a các c?ng ty liên k?t và c?ng ty con c?a Nh?t Tín Logistics).

Xổ số miền nam 30 ngày24.7 Các ?i?u kho?n ???c quy ??nh trong ?i?u Kho?n D?ch V? này và b?t k? các th?a thu?n và chính sách ???c bao g?m ho?c ???c d?n chi?u trong các ?i?u Kho?n D?ch V? này c?u thành nên s? th?a thu?n và cách hi?u t?ng th? c?a các bên ??i v?i D?ch V? và Trang bkdball.com và thay th? b?t k? th?a thu?n ho?c cách hi?u tr??c ?ay gi?a các bên liên quan ??n v?n ?? ?ó. V?i vi?c các bên giao k?t th?a thu?n ???c t?o thành theo các ?i?u Kho?n D?ch V? này, các bên kh?ng d?a vào b?t k? tuyên b?, kh?ng ??nh, ??m b?o, cách hi?u, cam k?t, l?i h?a ho?c cam ?oan nào c?a b?t k? ng??i nào tr? nh?ng ?i?u ???c nêu r? trong các ?i?u Kho?n D?ch V? này. Các ?i?u Kho?n D?ch V? này có th? s? kh?ng mau thu?n, gi?i thích ho?c b? sung nh? là b?ng ch?ng c?a các th?a thu?n tr??c, b?t k? th?a thu?n mi?ng hi?n t?i nào ho?c b?t k? các ?i?u kho?n b? sung nh?t quán nào.

Xổ số miền nam 30 ngày24.8 B?n ??ng y tuan t? m?i quy ??nh pháp lu?t hi?n hành liên quan ??n ch?ng tham nh?ng và ch?ng h?i l?.

24.9 N?u b?n có b?t k? cau h?i hay th?c m?c nào liên quan ??n ?i?u Kho?n D?ch V? ho?c các v?n ?? phát sinh liên quan ??n ?i?u Kho?n D?ch V? trên Trang bkdball.com, vui lòng liên h? Nh?t Tín Logistics t?i ?ay.
TH?NG BáO PHáP LY: Xin vui lòng g?i t?t c? các th?ng báo pháp ly ??n Nh?t Tín Logistics ( t?i ?ay ) – Ng??i nh?n: Vietnam Legal Team.

HOTLINE: 1900 63 66 88

Liên h? Nh?t Tín Logistics ?? ???c t? v?n chi ti?t và có giá d?ch v? t?t nh?t!

Xổ số miền nam 30 ngàyL?y hàng t?n n?i. Giao hàng t?n tay. Ph?c v? t?n tình