Tr? s? chính: 18A C?ng Hòa, Ph??ng 12, Qu?n Tan Bình, TPHCM Gi? làm vi?c: 7:00 - 20:00

D?ch v?

Chuy?n phát ???ng b?

Xổ số miền nam 30 ngàyD?ch v? Chuy?n phát ???ng b? áp d?ng v?n chuy?n cho c? hàng l? và hàng nguyên kh?i v?i ph??ng ti?n v?n t?i ?a d?ng, nhi?u t?i tr?ng t? 500kg ??n container 45ft. Th?i gian chuy?n phát tiêu chu?n trung bình t? 01 – 07 ngày tùy theo khu v?c giao hàng.

D?ch v? c?a Nh?t Tín

Chúng t?i cung c?p h? tr? ??y ?? d?ch v? v?n chuy?n hàng hóa và nh?p kho

HOTLINE: 1900 63 66 88

Liên h? Nh?t Tín Logistics ?? ???c t? v?n chi ti?t và có giá d?ch v? t?t nh?t!

Xổ số miền nam 30 ngàyL?y hàng t?n n?i. Giao hàng t?n tay. Ph?c v? t?n tình