Tr? s? chính: 18A C?ng Hòa, Ph??ng 12, Qu?n Tan Bình, TPHCM Gi? làm vi?c: 7:00 - 20:00

D?ch v?

Chuy?n phát ti?t ki?m

D?ch v? Chuy?n phát ti?t ki?m áp d?ng ph??ng th?c v?n chuy?n k?t h?p gi?a v?n t?i hàng kh?ng và ???ng b? nh?ng v?n ??m b?o th?i gian, ch?t l??ng hàng hóa, t?i ?u chi phí. Th?i gian chuy?n phát t? 18h – 84h tùy theo khu v?c giao hàng.

D?ch v? c?a Nh?t Tín

Chúng t?i cung c?p h? tr? ??y ?? d?ch v? v?n chuy?n hàng hóa và nh?p kho

HOTLINE: 1900 63 66 88

Xổ số miền nam 30 ngàyLiên h? Nh?t Tín Logistics ?? ???c t? v?n chi ti?t và có giá d?ch v? t?t nh?t!

L?y hàng t?n n?i. Giao hàng t?n tay. Ph?c v? t?n tình