Tr? s? chính: 18A C?ng Hòa, Ph??ng 12, Qu?n Tan Bình, TPHCM Gi? làm vi?c: 7:00 - 20:00

D?ch v?

Chuy?n phát nhanh

D?ch v? Chuy?n phát nhanh là d?ch v? va?n chuyê?n ?a?p ??ng nhu ca?u g??i va? nha?n ha?ng nhanh chóng v?i ph??ng th?c v?n chuy?n ??c tr?ng b?ng ???ng hàng kh?ng và xe t?i; thích h?p cho v?n chuy?n tài li?u, th? t?, hàng hóa kh?p toa?n qu??c, t?n tay ng??i nh?n (door-to-door) trong th?i gian cam k?t. Th??i gian chuyê?n pha?t t?? 24h – 48h tu?y theo khu v??c giao ha?ng.

Xổ số miền nam 30 ngàyD?ch v? c?a Nh?t Tín

Chúng t?i cung c?p h? tr? ??y ?? d?ch v? v?n chuy?n hàng hóa và nh?p kho

HOTLINE: 1900 63 66 88

Liên h? Nh?t Tín Logistics ?? ???c t? v?n chi ti?t và có giá d?ch v? t?t nh?t!

Xổ số miền nam 30 ngàyL?y hàng t?n n?i. Giao hàng t?n tay. Ph?c v? t?n tình