Tr? s? chính: 18A C?ng Hòa, Ph??ng 12, Qu?n Tan Bình, TPHCM Gi? làm vi?c: 7:00 - 20:00

D?ch v?

Chuy?n phát h?a t?c

D?ch v? H?a T?c là d?ch v? v?n chuy?n ?áp ?ng ???c nhu c?u v?n chuy?n hàng hóa m?t cách nhanh nh?t có th?, phù h?p v?i mong mu?n c?n chuy?n g?p. Th?i gian chuy?n phát: 4h-6h ??i v?i khu v?c n?i thành c?a các thành ph? chính, phát trong ngày ho?c phát tr??c 9h00 sáng ngày ti?p theo ??i v?i các tuy?n liên t?nh.

D?ch v? c?a Nh?t Tín

Chúng t?i cung c?p h? tr? ??y ?? d?ch v? v?n chuy?n hàng hóa và nh?p kho

HOTLINE: 1900 63 66 88

Xổ số miền nam 30 ngàyLiên h? Nh?t Tín Logistics ?? ???c t? v?n chi ti?t và có giá d?ch v? t?t nh?t!

L?y hàng t?n n?i. Giao hàng t?n tay. Ph?c v? t?n tình