Tr? s? chính: 18A C?ng Hòa, Ph??ng 12, Qu?n Tan Bình, TPHCM Gi? làm vi?c: 7:00 - 20:00

Chính sách b?o m?t

1Gi?i thi?u

Xổ số miền nam 30 ngày1.1 Chào m?ng b?n ??n v?i n?n t?ng bkdball.com (bao g?m website http://bkdball.com/ và ?ng d?ng di ??ng NTL) ???c ???c v?n hành b?i C?NG TY C? PH?N ??U T? TH??NG M?I PHáT TRI?N NH?T TíN (g?i chung là "NTL”). NTL nghiêm túc th?c hi?n trách nhi?m c?a mình liên quan ??n b?o m?t th?ng tin theo các quy ??nh v? b?o v? bí m?t th?ng tin cá nhan c?a pháp lu?t Vi?t Nam (“Lu?t riêng t?”) và cam k?t t?n tr?ng quy?n riêng t? và s? quan tam c?a t?t c? ng??i dùng ??i v?i các n?n t?ng c?a Nh?t Tín Logistics (“N?n t?ng”) (chúng t?i g?i chung Các N?n t?ng và các d?ch v? chúng t?i cung c?p nh? ???c m? t? trong N?n t?ng c?a chúng t?i là "Các D?ch V?"). Chúng t?i nh?n bi?t t?m quan tr?ng c?a d? li?u cá nhan mà b?n ?? tin t??ng giao cho chúng t?i và tin r?ng chúng t?i có trách nhi?m qu?n ly, b?o v? và x? ly d? li?u cá nhan c?a b?n m?t cách thích h?p. Chính sách b?o m?t này ("Chính sách b?o m?t" hay "Chính sách") ???c thi?t k? ?? giúp b?n hi?u ???c cách th?c chúng t?i thu th?p, s? d?ng, ti?t l? và/ho?c x? ly d? li?u cá nhan mà b?n ?? cung c?p cho chúng t?i và/ho?c l?u gi? v? b?n, cho dù là hi?n nay ho?c trong t??ng lai, c?ng nh? ?? giúp b?n ??a ra quy?t ??nh sáng su?t tr??c khi cung c?p cho chúng t?i b?t k? d? li?u cá nhan nào c?a b?n.

Xổ số miền nam 30 ngày1.2 "D? Li?u Cá Nhan" hay "d? li?u cá nhan" có ngh?a là d? li?u, dù ?úng hay kh?ng, v? m?t cá nhan mà th?ng qua ?ó có th? ???c xác ??nh ???c danh tính, ho?c t? d? li?u ?ó và th?ng tin khác mà m?t t? ch?c có ho?c có kh? n?ng ti?p c?n. Các ví d? th??ng g?p v? d? li?u cá nhan có th? g?m có tên, s? ch?ng minh nhan dan và th?ng tin liên h?.

1.3 B?ng vi?c s? d?ng Các D?ch V?, ??ng ky m?t tài kho?n v?i chúng t?i ho?c truy c?p N?n t?ng, b?n xác nh?n và ??ng y r?ng b?n ch?p nh?n các ph??ng pháp, yêu c?u, và/ho?c chính sách ???c m? t? trong Chính sách b?o m?t này, và theo ?ay b?n ??ng y cho phép chúng t?i thu th?p, s? d?ng, ti?t l? và/ho?c x? ly d? li?u cá nhan c?a b?n nh? m? t? trong ?ay. N?U B?N KH?NG ??NG Y CHO PHéP X? LY D? LI?U Cá NH N C?A B?N NH? M? T? TRONG CHíNH SáCH NàY, VUI LòNG KH?NG S? D?NG CáC D?CH V? C?A CHúNG T?I HAY TRUY C?P N?N T?NG HO?C TRANG WEB C?A CHúNG T?I. N?u chúng t?i thay ??i Chính sách b?o m?t c?a mình, chúng t?i s? ??ng nh?ng thay ??i ?ó ho?c Chính sách b?o m?t s?a ??i trên N?n t?ng c?a chúng t?i. Chúng t?i có quy?n s?a ??i b? sung Chính sách b?o m?t này vào b?t k? lúc nào.

2.1 Chúng t?i s?/có th? thu th?p d? li?u cá nhan v? b?n:

a. khi b?n ??ng ky và/ho?c s? d?ng Các D?ch V? ho?c N?n t?ng c?a chúng t?i, ho?c m? m?t tài kho?n v?i chúng t?i;

b. khi b?n g?i b?t k? bi?u m?u nào, bao g?m, nh?ng kh?ng gi?i h?n, ??n ??ng ky ho?c các m?u ??n khác liên quan ??n b?t k? s?n ph?m và d?ch v? nào c?a chúng t?i, b?ng hình th?c tr?c tuy?n hay d??i hình th?c khác;

Xổ số miền nam 30 ngàyc. khi b?n ky k?t b?t k? th?a thu?n nào ho?c cung c?p các tài li?u ho?c th?ng tin khác liên quan ??n t??ng tác gi?a b?n v?i chúng t?i, ho?c khi b?n s? d?ng các s?n ph?m và d?ch v? c?a chúng t?i;

Xổ số miền nam 30 ngàyd. khi b?n t??ng tác v?i chúng t?i, ch?ng h?n nh? th?ng qua các cu?c g?i ?i?n tho?i (có th? ???c ghi am l?i), th? t?, fax, g?p g? tr?c ti?p, các n?n ?ng d?ng truy?n th?ng x? h?i và email;

e. khi b?n s? d?ng các d?ch v? ?i?n t? c?a chúng t?i, ho?c t??ng tác v?i chúng t?i qua Các D?ch V? c?a chúng t?i. Tr??ng h?p này bao g?m, nh?ng kh?ng gi?i h?n, th?ng qua t?p tin cookie mà chúng t?i có th? tri?n khai khi b?n t??ng tác v?i các N?n t?ng ho?c Trang Web c?a chúng t?i;

f. khi b?n th?c hi?n các giao d?ch th?ng qua D?ch v? c?a chúng t?i; g. khi b?n cung c?p y ki?n ph?n h?i ho?c g?i khi?u n?i cho chúng t?i;

h. khi b?n ??ng ky tham gia m?t cu?c thi;

i. khi b?n g?i d? li?u cá nhan c?a b?n cho chúng t?i vì b?t k? ly do gì. Trên ?ay ch? là m?t s? tr??ng h?p ph? bi?n mà chúng t?i thu th?p d? li?u cá nhan c?a b?n, kh?ng ph?n ánh h?t toàn b? các tr??ng h?p mà chúng t?i s? thu th?p d? li?u cá nhan c?a b?n.

Xổ số miền nam 30 ngày3.1 D? li?u cá nhan mà Nh?t Tín Logistics có th? thu th?p bao g?m, nh?ng kh?ng gi?i h?n:

Xổ số miền nam 30 ngày a. h? tên;

b. ??a ch? email;

c. ngày sinh;

d. ??a ch? thanh toán;

e. tài kho?n ngan hàng và th?ng tin thanh toán;

Xổ số miền nam 30 ngày f. s? ?i?n tho?i;

g. gi?i tính;

h. Th?ng tin ???c g?i b?i ho?c liên quan ??n (các) thi?t b? ???c s? d?ng ?? truy c?p vào Các D?ch v? ho?c N?n t?ng c?a chúng t?i.

i. b?t k? th?ng tin nào khác v? ng??i dùng khi ng??i dùng ??ng nh?p ?? s? d?ng Các D?ch V? ho?c N?n t?ng c?a chúng t?i, và khi ng??i dùng s? d?ng Các D?ch V? ho?c N?n t?ng, c?ng nh? th?ng tin v? vi?c ng??i dùng s? d?ng Các D?ch V? ho?c N?n t?ng c?a chúng t?i nh? th? nào; và

j. d? li?u t?ng h?p v? n?i dung ng??i dùng s? d?ng.

3.2 B?n ??ng y kh?ng cung c?p cho chúng t?i b?t c? th?ng tin nào kh?ng chính xác ho?c gay hi?u nh?m và b?n ??ng y s? th?ng báo cho chúng t?i v? b?t c? th?ng tin nào kh?ng chính xác ho?c khi có s? thay ??i th?ng tin. Chúng t?i b?o l?u quy?n theo quy?t ??nh riêng c?a chúng t?i ???c yêu c?u các tài li?u c?n thi?t khác ?? xác minh th?ng tin ???c b?n cung c?p.

Xổ số miền nam 30 ngày3.3 N?u b?n ??ng nh?p ?? tr? thành Ng??i s? d?ng các N?n t?ng c?a chúng t?i s? d?ng tài kho?n m?ng x? h?i c?a B?n (“Tài kho?n M?ng X? h?i”), liên k?t tài kho?n c?a b?n v?i Tài kho?n M?ng X? h?i c?a b?n ho?c s? d?ng b?t c? tính n?ng m?ng x? h?i Nh?t Tín Logistics nào, chúng t?i có quy?n truy c?p th?ng tin v? b?n mà b?n ?? cung c?p m?t cách t? nguyên cho nhà cung c?p d?ch v? Tài kho?n M?ng X? h?i c?a B?n tuan theo các chính sách c?a các nhà cung c?p d?ch v? này, và chúng t?i s? qu?n ly và s? d?ng các d? li?u cá nhan này c?a b?n theo các quy ??nh c?a Chính sách này t?i m?i th?i ?i?m.

Xổ số miền nam 30 ngày3.4 N?u b?n kh?ng mu?n chúng t?i thu th?p th?ng tin/d? li?u cá nhan nói trên, b?n có th? ch?n kh?ng tham gia vào b?t k? lúc nào b?ng cách th?ng báo b?ng v?n b?n ??n Nhan Viên B?o V? D? Li?u c?a chúng t?i. Có th? tìm th?y thêm th?ng tin v? n?i dung trong m?c "B?n có th? rút l?i s? cho phép xóa tên, yêu c?u truy c?p ho?c ?i?u ch?nh th?ng tin b?n ?? cung c?p cho chúng t?i b?ng cách nào?" d??i ?ay. Tuy nhiên, l?u y r?ng vi?c t? ch?i ho?c h?y b? cho phép chúng t?i thu th?p, s? d?ng ho?c x? ly d? li?u cá nhan c?a b?n có th? ?nh h??ng ??n vi?c b?n s? d?ng Các D?ch V? và N?n t?ng. Ví d? nh? d?ch v? xác ??nh v? trí s? kh?ng ho?t ??ng n?u b?n kh?ng cho phép ?ng d?ng truy c?p v? trí c?a b?n

4.1 Nh? v?i h?u h?t các trang web và các ?ng d?ng di ??ng khác, thi?t b? c?a b?n g?i th?ng tin có th? g?m có d? li?u v? b?n, ???c m?t máy ch? web ghi l?i khi b?n s? d?ng N?n t?ng c?a chúng t?i. Th?ng tin này th??ng bao g?m nh?ng kh?ng gi?i h?n ??a ch? IP, h? ?i?u hành c?a máy tính/thi?t b? di ??ng, lo?i trình duy?t, lo?i thi?t b? di ??ng, các ??c ?i?m c?a thi?t b? di ??ng, m? ??nh danh thi?t b? th?ng nh?t (UDID) ho?c m? ??nh danh thi?t b? di ??ng (MEID) c?a thi?t b? di ??ng c?a b?n, ??a ch? tham chi?u c?a Trang Web (n?u có), các trang mà b?n ?? truy c?p ??n trên trang web ho?c ?ng d?ng di ??ng c?a chúng t?i và th?i gian truy c?p và ??i khi là "cookie" (có th? v? hi?u hóa b?ng cách s? d?ng tùy ch?n trình duy?t c?a b?n) ?? giúp trang web ghi nh? l?n truy c?p cu?i cùng c?a b?n. N?u b?n ??ng nh?p, th?ng tin này ???c liên k?t v?i tài kho?n cá nhan c?a b?n. Th?ng tin này c?ng ???c ??a vào các s? li?u th?ng kê ?n danh ?? giúp chúng t?i hi?u ???c khách truy c?p s? d?ng Trang Web c?a chúng t?i nh? th? nào.

4.2 Các ?ng d?ng di ??ng c?a chúng t?i có th? thu th?p th?ng tin chính xác v? ??a ch? c?a thi?t b? di ??ng c?a b?n s? d?ng các c?ng ngh? nh? GPS, Wi-Fi, …. Chúng t?i thu th?p, s? d?ng, c?ng b? và/ho?c x? ly các th?ng tin này cho m?t ho?c nhi?u m?c ?ích bao g?m, nh?ng kh?ng gi?i h?n, các d?ch v? ???c cung c?p d?a trên v? trí mà b?n yêu c?u ho?c chuy?n các n?i dung có liên quan ??n b?n d?a trên v? trí c?a b?n ho?c cho phép b?n chia s? v? trí c?a b?n cho các Ng??i s? d?ng khác nh? là m?t ph?n c?a các D?ch v? ???c cung c?p b?i các ?ng d?ng di ??ng c?a chúng t?i. ??i v?i ph?n l?n các thi?t b? di ??ng, b?n có th? rút l?i s? cho phép ?? chúng t?i ???c thu th?p các th?ng tin này d?a trên v? trí c?a b?n th?ng qua các cài ??t trên thi?t b?. N?u b?n có cau h?i nào v? cách th?c v? hi?u hóa các d?ch v? v? trí trên thi?t b? di ??ng c?a b?n, vui lòng liên h? v?i các nhà cung c?p d?ch v? thi?t b? di ??ng ho?c nhà s?n xu?t thi?t b? c?a b?n.

5.1 ??i khi chúng t?i có th? s? d?ng "cookie" ho?c các tính n?ng khác ?? cho phép chúng t?i ho?c các bên th? ba thu th?p ho?c chia s? th?ng tin s? giúp chúng t?i c?i thi?n N?n t?ng c?a mình và Các D?ch V? chúng t?i cung c?p, ho?c giúp chúng t?i ??a ra các d?ch v? và tính n?ng m?i. "Cookie" là các m? danh ??nh chúng t?i g?i ??n máy tính ho?c thi?t b? di ??ng c?a b?n, cho phép chúng t?i nh?n d?ng máy tính ho?c thi?t b? c?a b?n và cho chúng t?i bi?t khi nào Các D?ch V? ho?c N?n t?ng ???c s? d?ng hay truy c?p, b?i bao nhiêu ng??i và ?? theo d?i nh?ng ho?t ??ng trong Các N?n t?ng c?a chúng t?i. Chúng t?i có th? liên k?t th?ng tin cookie v?i d? li?u cá nhan. Cookie c?ng liên k?t v?i th?ng tin v? nh?ng n?i dung b?n ?? ch?n ??i v?i các trang mua s?m b?n ?? xem, ho?c các game b?n ?? ch?i. Th?ng tin này ???c s? d?ng ?? ví d? nh? theo d?i gi? hàng. Cookie c?ng ???c s? d?ng ?? cung c?p n?i dung d?a trên quan tam c?a b?n và ?? theo d?i vi?c s? d?ng c?a các D?ch V?.

5.2 B?n có th? t? ch?i s? d?ng cookie b?ng cách ch?n các thi?t l?p thích h?p trên trình duy?t c?a b?n. Tuy nhiên, vui lòng l?u y r?ng n?u b?n th?c hi?n thao tác này b?n có th? kh?ng s? d?ng ???c các ch?c n?ng ??y ?? c?a N?n t?ng ho?c Các D?ch V? c?a chúng t?i.

Xổ số miền nam 30 ngàyDo khi b?n xem các trang trên trang web ho?c ?ng d?ng di ??ng c?a chúng t?i, khi b?n xem các n?i dung và qu?ng cáo và truy c?p vào các ph?n m?m khác trên N?n t?ng c?a chúng t?i ho?c th?ng qua D?ch v?, ph?n l?n các th?ng tin gi?ng nhau s? ???c g?i ??n cho chúng t?i (bao g?m, nh?ng kh?ng gi?i h?n, ??a ch? IP, h? ?i?u hành, v.v…); nh?ng, thay vì các l??t xem trang, thi?t b? c?a b?n g?i ??n chúng t?i th?ng tin v? các n?i dung, qu?ng cáo ???c xem và/ho?c ph?n m?m ???c cài ??t trên các D?ch v? và N?n t?ng và th?i gian.

Xổ số miền nam 30 ngày7.1 Chúng t?i có th? thu th?p, s? d?ng, ti?t l? và/ho?c x? ly d? li?u cá nhan c?a b?n vì m?t ho?c nhi?u m?c ?ích sau ?ay:

a. ?? xem xét và/ho?c x? ly ??n ??ng ky/giao d?ch c?a b?n v?i chúng t?i ho?c giao d?ch hay th? t? c?a b?n v?i các bên th? ba qua Các D?ch V?;

b. ?? qu?n ly, ?i?u hành, cung c?p và/ho?c qu?n ly vi?c b?n s? d?ng và/ho?c truy c?p Các D?ch V? và các N?n t?ng c?a chúng t?i (bao g?m nh?ng kh?ng gi?i h?n, các s? thích c?a b?n), c?ng nh? quan h? và tài kho?n ng??i dùng c?a b?n v?i chúng t?i;

Xổ số miền nam 30 ngày c. ?? ?áp ?ng, x? ly, gi?i quy?t ho?c hoàn t?t m?t giao d?ch và/ho?c ?áp ?ng các yêu c?u c?a b?n ??i v?i các s?n ph?m và d?ch v? nh?t ??nh và th?ng báo cho b?n v? các v?n ?? d?ch v? và các ho?t ??ng tài kho?n b?t th??ng;

Xổ số miền nam 30 ngày d. ?? th?c thi các ?i?u Kho?n D?ch V? c?a chúng t?i ho?c b?t k? th?a thu?n gi?y phép ng??i dùng cu?i nào áp d?ng;

e. ?? b?o v? s? an toàn cá nhan và các quy?n, tài s?n ho?c s? an toàn c?a ng??i khác;

f. ?? nh?n d?ng và/ho?c xác minh;
g. ?? duy trì và qu?n ly b?t k? b?n c?p nh?t ph?n m?m nào và/ho?c các b?n c?p nh?t khác và s? h? tr? có th? ???c yêu c?u tùy lúc nh?m ??m b?o Các D?ch V? c?a chúng t?i ho?t ??ng su?n s?;

h. ?? gi?i quy?t ho?c t?o ?i?u ki?n d?ch v? khách hàng, th?c hi?n các ch? th? c?a b?n, gi?i quy?t ho?c tr? l?i b?t k? th?c m?c nào ???c g?i b?i (ho?c nh?m ???c g?i b?i) b?n ho?c thay m?t b?n;

Xổ số miền nam 30 ngày i. ?? liên h? v?i b?n ho?c liên l?c v?i b?n qua ?i?n tho?i, tin nh?n v?n b?n và/ho?c tin nh?n fax, email và/ho?c th? ho?c cách khác nh?m m?c ?ích qu?n tr? và/ho?c qu?n ly quan h? c?a b?n v?i chúng t?i ho?c vi?c b?n s? d?ng Các D?ch V? c?a chúng t?i, ch?ng h?n nh? nh?ng kh?ng gi?i h?n ? vi?c truy?n ??t th?ng tin hành chính cho b?n liên quan ??n Các D?ch V? c?a chúng t?i. B?n xác nh?n và ??ng y r?ng s? liên l?c nh? th? c?a chúng t?i có th? là theo cách g?i th? qua ???ng b?u ?i?n, tài li?u ho?c th?ng báo cho b?n, có th? g?m có ti?t l? d? li?u cá nhan nh?t ??nh v? b?n ?? cung c?p các tài li?u ?ó c?ng nh? trên bao bì/phong bì;

j. ?? th?ng báo cho b?n khi m?t ng??i dùng khác ?? g?i cho b?n m?t tin nh?n riêng t? ho?c ??ng nh?n xét cho b?n trên N?n t?ng;

k. ?? ti?n hành các ho?t ??ng nghiên c?u, phan tích và phát tri?n (bao g?m, nh?ng kh?ng gi?i h?n ?, phan tích d? li?u, kh?o sát, phát tri?n và/ho?c l?p ??c tính s?n ph?m và d?ch v?), ?? phan tích cách th?c b?n s? d?ng Các D?ch V? c?a chúng t?i, ?? c?i thi?n Các D?ch V? ho?c s?n ph?m c?a chúng t?i và/ho?c ?? c?i thi?n tr?i nghi?m khách hàng c?a b?n;

l. ?? cho phép qu?ng cáo và các ??t ki?m tra và kh?o sát khác, ngoài nh?ng ho?t ??ng khác, xác th?c quy m? và thành ph?n c?a ??i t??ng kh?o sát, và hi?u ???c tr?i nghi?m c?a h? v?i Các D?ch V? c?a Nh?t Tín Logistics;

m. vì m?c ?ích ti?p th?, trong tr??ng h?p này, ?? g?i cho b?n qua các ph??ng th?c liên l?c khác nhau, th?ng tin và tài li?u ti?p th? và qu?ng bá liên quan ??n các s?n ph?m và/ho?c d?ch v? (bao g?m, nh?ng kh?ng gi?i h?n ?, các s?n ph?m và/ho?c d?ch v? c?a các bên th? ba mà Nh?t Tín Logistics có th? h?p tác ho?c liên k?t) có th? bán, ti?p th? ho?c qu?ng bá, cho dù các s?n ph?m ho?c d?ch v? ?ó t?n t?i vào lúc này ho?c ???c t?o ra trong t??ng lai. B?n có th? h?y ??ng ky nh?n các th?ng tin ti?p th? t?i b?t c? th?i ?i?m nào b?ng cách s? d?ng ch?c n?ng h?y ??ng ky trong các tài li?u ti?p th? ?i?n t?. Chúng t?i có th? s? d?ng các th?ng tin liên h? c?a b?n ?? g?i các b?n tin t? chúng t?i ho?c t? các c?ng ty có liên quan c?a chúng t?i;

Xổ số miền nam 30 ngày n. ?? ?áp ?ng các th? t?c pháp ly ho?c ?? tuan th? ho?c theo quy ??nh c?a pháp lu?t hi?n hành, và các yêu c?u c?a c? quan nhà n??c có th?m quy?n;

o. ?? l?p s? li?u th?ng kê và nghiên c?u ?áp ?ng yêu c?u báo cáo và/ho?c duy trì s? sách n?i b? ho?c theo quy ch?;

Xổ số miền nam 30 ngày p. ?? th?c hi?n quy trình tìm hi?u và xác minh ho?c các ho?t ??ng sàng l?c khác (bao g?m, nh?ng kh?ng gi?i h?n ?, ki?m tra ly l?ch) tuan th? các ngh?a v? theo quy ??nh pháp lu?t ho?c qu?n ly ho?c các th? t?c ki?m soát r?i ro c?a chúng t?i, có th? ???c pháp lu?t yêu c?u ho?c có th? ?? ???c chúng t?i áp d?ng;

q. ?? ki?m tra Các D?ch V? c?a chúng t?i ho?c ho?t ??ng c?a Nh?t Tín Logistics;

r. ?? ng?n ch?n ho?c ?i?u tra b?t k? ho?t ??ng gian l?n, phi pháp, thi?u sót hay hành vi sai trái nào, cho dù có liên quan ??n vi?c b?n s? d?ng Các D?ch V? c?a chúng t?i hay kh?ng hay b?t k? v?n ?? nào phát sinh t? quan h? c?a b?n v?i chúng t?i, và cho dù có nghi ng? v? nh?ng ho?t ??ng bên trên hay kh?ng;

Xổ số miền nam 30 ngày s. ?? l?u tr?, l?p máy ch?, sao l?u (cho dù là vì m?c ?ích kh?i ph?c sau th?m h?a ho?c m?c ?ích khác) ??i v?i d? li?u cá nhan c?a b?n;

Xổ số miền nam 30 ngày t. ?? x? ly và/ho?c t?o thu?n ti?n cho m?t giao d?ch tài s?n kinh doanh ho?c m?t giao d?ch tài s?n kinh doanh ti?m n?ng, tr??ng h?p giao d?ch ?ó liên quan ??n Nh?t Tín Logistics nh? m?t bên tham gia ho?c ch? liên quan ??n m?t c?ng ty hay c?ng ty liên k?t c?a Nh?t Tín Logistics nh? m?t bên tham gia ho?c liên quan ??n Nh?t Tín Logistics và/ho?c b?t k? m?t hay nhi?u c?ng ty ho?c c?ng ty liên k?t c?a Nh?t Tín Logistics nh? (các) bên tham gia, và có th? có các t? ch?c bên th? ba khác tham gia giao d?ch nh? th?. "Giao d?ch tài s?n kinh doanh" là các giao d?ch mua, bán, cho thuê, sáp nh?p, h?p nh?t ho?c b?t k? ho?t ??ng mua l?i, thanh ly hay tài tr? nào c?a m?t t? ch?c ho?c m?t ph?n c?a m?t t? ch?c ho?c c?a b?t k? ho?t ??ng kinh doanh hay tài s?n nào c?a m?t t? ch?c; và/ho?c

Xổ số miền nam 30 ngày u. b?t k? m?c ?ích nào mà chúng t?i th?ng báo cho b?n t?i th?i ?i?m xin s? cho phép c?a b?n (g?i chung là “Các M?c ?ích”).

7.2 Vì Các M?c ?ích mà chúng t?i s?/có th? thu th?p, s? d?ng, ti?t l? ho?c x? ly d? li?u cá nhan c?a b?n ph? thu?c vào hoàn c?nh hi?n có, m?c ?ích ?ó có th? kh?ng xu?t hi?n bên trên. Tuy nhiên, chúng t?i s? th?ng báo cho b?n bi?t m?c ?ích khác ?ó t?i th?i ?i?m xin s? cho phép c?a b?n, tr? phi vi?c x? ly d? li?u áp d?ng mà kh?ng có s? ??ng y c?a b?n là ???c phép theo các quy ??nh c?a pháp lu?t v? b?o v? bí m?t th?ng tin cá nhan ho?c theo quy ??nh pháp lu?t.

Chúng t?i th?c hi?n các bi?n pháp b?o m?t khác nhau ?? ??m b?o s? an toàn c?a d? li?u cá nhan c?a b?n trên các h? th?ng c?a chúng t?i. D? li?u cá nhan c?a ng??i dùng ???c l?u tr? ??ng sau các m?ng b?o m?t và ch? có th? ???c truy c?p b?i m?t s? nhan viên có quy?n truy c?p ??c bi?t ??n các h? th?ng c?a chúng t?i. Chúng t?i s? duy trì d? li?u cá nhan tuan theo các quy ??nh c?a pháp lu?t v? b?o v? bí m?t th?ng tin cá nhan và/ho?c các ?i?u lu?t hi?n hành khác. Có ngh?a là, chúng t?i s? h?y ho?c xóa th?ng tin nh?n d?ng ra kh?i d? li?u cá nhan c?a b?n khi chúng t?i có ly do h?p ly ?? xác ??nh r?ng

Xổ số miền nam 30 ngày(i) vi?c l?u gi? d? li?u cá nhan ?ó kh?ng còn ph?c v? m?c ?ích thu th?p d? li?u cá nhan ?ó n?a;

Xổ số miền nam 30 ngày(ii) vi?c l?u gi? kh?ng còn c?n thi?t cho b?t k? m?c ?ích h?p pháp hay m?c ?ích kinh doanh nào và

(iii) kh?ng còn các l?i ích h?p pháp nào khác ?? ti?p t?c l?u gi? các d? li?u cá nhan này. N?u b?n ng?ng s? d?ng N?n t?ng c?a chúng t?i, ho?c quy?n c?a b?n ???c s? d?ng N?n t?ng và/ho?c Các D?ch V? b? ch?m d?t, chúng t?i có th? ti?p t?c l?u, s? d?ng và/ho?c ti?t l? d? li?u cá nhan c?a b?n tuan theo Chính sách b?o m?t này và các ngh?a v? c?a chúng t?i theo các quy ??nh c?a pháp lu?t v? b?o v? bí m?t th?ng tin cá nhan. Tùy thu?c vào quy ??nh c?a pháp lu?t, chúng t?i có th? tiêu h?y d? li?u cá nhan c?a b?n m?t cách an toàn mà kh?ng c?n th?ng báo tr??c cho b?n.

Xổ số miền nam 30 ngày9.1 Trong quá trình th?c hi?n ho?t ??ng kinh doanh, chúng t?i s?/có th? c?n ph?i ti?t l? d? li?u cá nhan c?a b?n cho các nhà cung c?p d?ch v? bên th? ba, ??i ly và/ho?c các c?ng ty liên k?t ho?c c?ng ty liên quan c?a chúng t?i, và/ho?c các bên th? ba khác, vì m?t hay nhi?u M?c ?ích nói trên. Các nhà cung c?p d?ch v? bên th? ba, ??i ly và/ho?c các c?ng ty liên k?t ho?c c?ng ty liên quan và/ho?c các bên th? ba khác nh? th? s? x? ly d? li?u cá nhan c?a b?n ho?c thay m?t chúng t?i ho?c khác, vì m?t ho?c nhi?u M?c ?ích nói trên. Các bên th? ba nh? th? bao g?m, nh?ng kh?ng gi?i h?n ?:

a. c?ng ty con, c?ng ty liên k?t và c?ng ty liên quan c?a chúng t?i;

b. nhà th?u, ??i ly, nhà cung c?p d?ch v? và các bên th? ba khác mà chúng t?i thuê ?? h? tr? ho?c b? sung cho ho?t ??ng kinh doanh c?a chúng t?i. Nh?ng bên này bao g?m, nh?ng kh?ng gi?i h?n ? nh?ng bên cung c?p các d?ch v? qu?n tr? ho?c các d?ch v? khác cho chúng t?i ch?ng h?n nh? c?ng ty b?u chính, c?ng ty vi?n th?ng, c?ng ty c?ng ngh? th?ng tin, các t? ch?c ho?t ??ng th??ng m?i ?i?n t?, và trung tam d? li?u;

Xổ số miền nam 30 ngày c. Khách hàng ho?c ng??i th?a nhi?m khác trong tr??ng h?p sáp nh?p, thoái v?n, tái c? c?u, tái t? ch?c, gi?i th? ho?c bán hay chuy?n nh??ng m?t ph?n ho?c t?t c? tài s?n c?a Nh?t Tín Logistics, cho dù là v?n ?? ?ang di?n ra hay ?ang trong th? t?c phá s?n, thanh ly ho?c th? t?c t??ng t?, trong ?ó d? li?u cá nhan Nh?t Tín Logistics l?u gi? v? ng??i dùng c?a chúng t?i n?m trong các tài s?n ???c chuy?n nh??ng; ho?c cho m?t bên ??i tác trong m?t giao d?ch tài s?n kinh doanh mà Nh?t Tín Logistics ho?c b?t k? c?ng ty liên k?t hay c?ng ty liên quan nào c?a nó có tham gia giao d?ch; và

d. bên th? ba mà chúng t?i ti?t l? th?ng tin vì m?t trong các M?c ?ích và các bên th? ba ?ó ng??c l?i h? s? thu th?p và x? ly d? li?u cá nhan c?a b?n vì m?t ho?c nhi?u M?c ?ích

Xổ số miền nam 30 ngày9.2 Tr??ng h?p này có th? yêu c?u, ngoài các v?n ?? khác, chia s? th?ng tin th?ng kê và nhan kh?u h?c v? Ng??i Dùng c?ng nh? vi?c s? d?ng Các D?ch V? c?a ng??i dùng v?i ??i tác cung c?p d?ch v? qu?ng cáo và l?p trình. Chúng t?i c?ng s? chia s? th?ng tin th?ng kê và th?ng tin nhan kh?u h?c v? ng??i dùng c?a chúng t?i và vi?c h? s? d?ng Các D?ch V? v?i các nhà cung c?p d?ch v? qu?ng cáo và l?p trình. Tr??ng h?p này s? kh?ng bao g?m b?t k? th?ng tin nào có th? ???c s? d?ng ?? xác ??nh danh tính c? th? c?a b?n ho?c ti?t l? th?ng tin cá nhan v? b?n.

9.3 ?? tránh nghi ng?, trong tr??ng h?p các quy ??nh c?a pháp lu?t v? b?o v? bí m?t th?ng tin cá nhan ho?c các ?i?u lu?t hi?n hành khác cho phép m?t t? ch?c ch?ng h?n nh? chúng t?i thu th?p, s? d?ng ho?c ti?t l? d? li?u cá nhan c?a b?n mà kh?ng c?n s? ??ng y c?a b?n, s? cho phép nh? th? c?a pháp lu?t s? ti?p t?c áp d?ng.

9.4 Các bên th? ba có th? ch?n ho?c truy c?p trái phép d? li?u cá nhan ???c g?i ??n ho?c có trên trang web, các c?ng ngh? có th? ho?t ??ng kh?ng chính xác ho?c kh?ng ho?t ??ng nh? d? ki?n, ho?c có ng??i có th? truy c?p, l?m d?ng ho?c s? d?ng sai trái th?ng tin mà kh?ng ph?i l?i c?a chúng t?i. Tuy nhiên chúng t?i s? tri?n khai các bi?n pháp b?o m?t h?p ly ?? b?o v? d? li?u cá nhan c?a b?n theo quy ??nh c?a các quy ??nh c?a pháp lu?t v? b?o v? bí m?t th?ng tin cá nhan; tuy nhiên kh?ng th? ??m b?o s? b?o m?t tuy?t ??i ch?ng h?n nh? nh?ng kh?ng gi?i h?n ? khi tr??ng h?p ti?t l? trái phép phát sinh t? ho?t ??ng tin t?c vì y ?? x?u ho?c ph?c t?p c?a các n?i dung có ??c kh?ng ph?i l?i c?a chúng t?i.

Xổ số miền nam 30 ngàyCác D?ch V? này kh?ng dành cho tr? em d??i 10 tu?i. Chúng t?i kh?ng c? tình thu th?p hay l?u gi? b?t k? d? li?u cá nhan hay th?ng tin kh?ng nh?n d?ng cá nhan nào c?a b?t k? ai d??i 10 tu?i, b?t k? ph?n nào c?a N?n t?ng c?a chúng t?i ho?c Các D?ch V? khác c?ng kh?ng dành cho tr? em d??i 10 tu?i. Chúng t?i s? khóa b?t k? tài kho?n nào ch? ???c s? d?ng b?i ??i t??ng tr? em nh? v?y và s? g? và/ho?c xóa b?t k? d? li?u cá nhan nào mà chúng t?i cho là ?? ???c g?i b?i b?t k? tr? em nào d??i 10 tu?i.

11.1 N?n t?ng c?a chúng t?i s? d?ng Google Analytics, m?t d?ch v? phan tích web ???c cung c?p b?i Google, Inc. ("Google"). Google Analytics s? d?ng cookie, là các t?p tin v?n b?n ???c ??t vào thi?t b? c?a b?n, ?? giúp N?n t?ng phan tích cách th?c ng??i dùng s? d?ng N?n t?ng c?a chúng t?i. Th?ng tin ???c t?o b?i cookie v? vi?c b?n s? d?ng N?n t?ng (bao g?m ??a ch? IP c?a b?n) s? ???c g?i ??n và l?u b?i Google trên các máy ch? t?i Hoa K?. Google s? s? d?ng th?ng tin này ?? ?ánh giá vi?c b?n s? d?ng N?n t?ng c?a chúng t?i, so?n báo cáo v? ho?t ??ng trang web dành cho các nhà ?i?u hành trang web và cung c?p các d?ch v? khác liên quan ??n ho?t ??ng trang web và vi?c s? d?ng Internet. Google c?ng có th? g?i th?ng tin này cho các bên th? ba trong tr??ng h?p lu?t pháp có quy ??nh nh? th?, ho?c tr??ng h?p các bên th? ba ?ó x? ly th?ng tin thay m?t Google. Google s? kh?ng liên k?t ??a ch? IP c?a b?n v?i b?t k? d? li?u nào khác mà Google n?m gi?.

11.2 Chúng t?i, và các bên th? ba, có th? th?nh tho?ng cung c?p các b?n t?i v? ?ng d?ng ph?n m?m cho b?n s? d?ng b?i N?n t?ng ho?c th?ng qua Các D?ch V?. Nh?ng ?ng d?ng này có th? truy c?p riêng, và cho phép m?t bên th? ba xem, th?ng tin nh?n d?ng c?a b?n, ch?ng h?n nh? tên, ID ng??i dùng c?a b?n, ??a ch? IP c?a thi?t b? c?a b?n ho?c th?ng tin khác ch?ng h?n nh? game b?n ?ang ch?i trong b?t k? phiên truy c?p c? th? nào, và b?t k? cookie nào tr??c ?ay b?n có th? ?? cài ??t ho?c ?? ???c cài ??t cho b?n b?i m?t ?ng d?ng ph?n m?m ho?c trang web c?a bên th? ba. Ngoài ra, các ?ng d?ng này có th? yêu c?u b?n cung c?p thêm th?ng tin tr?c ti?p cho các bên th? ba. Các s?n ph?m ho?c d?ch v? c?a bên th? ba ???c cung c?p th?ng qua các ?ng d?ng này kh?ng thu?c s? h?u hay quy?n ki?m soát c?a Nh?t Tín Logistics. B?n nên ??c các ?i?u kho?n và các chính sách khác ???c c?ng b? b?i các bên th? ba ?ó trên trang web c?a h? ho?c n?i khác.

12.1 CHúNG T?I KH?NG ??M B?O TíNH B?O M?T ??I V?I D? LI?U Cá NH N Và/HO?C TH?NG TIN KHáC Mà B?N CUNG C?P TRêN CáC TRANG WEB C?A BêN TH? BA. Chúng t?i th?c hi?n các bi?n pháp b?o m?t khác nhau ?? duy trì s? an toàn c?a d? li?u cá nhan c?a b?n mà chúng t?i l?u gi? ho?c ki?m soát. D? li?u cá nhan c?a b?n ???c l?u ??ng sau các m?ng b?o m?t và ch? có th? ???c truy c?p b?i m?t s? cá nhan gi?i h?n có quy?n truy c?p ??c bi?t ??n các h? th?ng c?a chúng t?i, và ?? ???c yêu c?u b?o m?t d? li?u cá nhan ?ó. Khi b?n ??t hàng ho?c truy c?p d? li?u cá nhan c?a b?n, chúng t?i ?? ngh? s? d?ng m?t máy ch? b?o m?t. T?t c? d? li?u cá nhan ho?c th?ng tin cá nhan b?n cung c?p s? ???c m? hóa vào các c? s? d? li?u c?a chúng t?i ?? ch? ???c truy c?p nh? m? t? bên trên.

Xổ số miền nam 30 ngày12.2 Nh?m cung c?p cho b?n giá tr? gia t?ng, chúng t?i có th? ch?n các trang web ho?c ?ng d?ng ho?c d?ch v? c?a bên th? ba khác nhau ?? liên k?t, và ?óng khung bên trong N?n t?ng. Chúng t?i c?ng có th? tham gia các quan h? cùng ti?p th? và các quan h? khác ?? cung c?p d?ch v? th??ng m?i ?i?n t? và các d?ch v? và tính n?ng khác cho khách truy c?p. Nh?ng trang ???c liên k?t này có các chính sách v? quy?n riêng t? c?ng nh? các bi?n pháp b?o m?t riêng và ??c l?p. Ngay c? khi bên th? ba ?ó có liên k?t v?i chúng t?i, chúng t?i c?ng kh?ng ki?m soát các trang web/?ng d?ng/d?ch v? ???c liên k?t này, m?i trang ?ó có các ph??ng pháp b?o v? quy?n riêng t? và thu th?p d? li?u riêng bi?t, ??c l?p v?i chúng t?i. D? li?u thu th?p b?i các ??i tác cùng ti?p th? c?a chúng t?i ho?c các trang web/?ng d?ng/d?ch v? c?a bên th? ba (ngay c? khi ???c cung c?p trên ho?c th?ng qua N?n t?ng c?a chúng t?i) có th? kh?ng ???c chúng t?i ti?p c?n và/ho?c l?u gi?.

Xổ số miền nam 30 ngày12.3 Do ?ó chúng t?i kh?ng ch?u trách nhi?m hay trách nhi?m pháp ly ??i v?i n?i dung, các bi?n pháp b?o m?t (ho?c s? thi?u bi?n pháp b?o m?t) và các ho?t ??ng c?a các trang web/?ng d?ng/d?ch v? ???c liên k?t này. Nh?ng trang web/?ng d?ng/d?ch v? ???c liên k?t này ch? vì s? thu?n ti?n cho b?n và do ?ó b?n t? ch?u trách nhi?m khi truy c?p chúng. Tuy nhiên, chúng t?i tìm cách b?o v? tính toàn v?n c?a N?n t?ng c?a chúng t?i và các liên k?t ???c ??t trên t?ng trang web ?ó và do ?ó chúng t?i hoan nghênh y ki?n ph?n h?i v? các trang web ???c liên k?t này (bao g?m, nh?ng kh?ng gi?i h?n ?, n?u m?t trang web c? th? kh?ng ho?t ??ng).

Rút L?i S? ??ng Y
13.1 B?n có th? rút l?i s? ??ng y cho phép thu th?p, s? d?ng và/ho?c ti?t l? d? li?u cá nhan c?a b?n mà chúng t?i ?ang l?u gi? ho?c ki?m soát b?ng cách g?i email cho B? ph?n B?o V? D? Li?u Cá Nhan c?a chúng t?i t?i ??a ch? email nhattin@bkdball.com.

13.2 Tuy nhiên, vi?c b?n rút l?i s? ??ng y có th? có ngh?a là chúng t?i s? kh?ng th? ti?p t?c cung c?p Các D?ch V? cho b?n, và chúng t?i có th? c?n ph?i ch?m d?t quan h? hi?n t?i c?a b?n và/ho?c h?p ??ng c?a b?n v?i chúng t?i.
Yêu C?u Truy C?p ??n ho?c S?a D? Li?u Cá Nhan

Xổ số miền nam 30 ngày13.3. N?u b?n ?? ??ng ky m?t tài kho?n v?i chúng t?i, cá nhan b?n có th? truy c?p và/ho?c s?a d? li?u cá nhan c?a b?n mà chúng t?i ?ang l?u gi? ho?c ki?m soát th?ng qua trang Thi?t L?p Tài Kho?n ho?c nh?n trên N?n t?ng. N?u b?n ch?a ??ng ky tài kho?n v?i chúng t?i, cá nhan b?n có th? yêu c?u truy c?p và/ho?c s?a d? li?u cá nhan c?a b?n mà chúng t?i ?ang l?u gi? ho?c ki?m soát b?ng cách g?i yêu c?u b?ng v?n b?n cho chúng t?i. Chúng t?i s? c?n có ?? th?ng tin t? b?n ?? xác ??nh danh tính c?a b?n c?ng nh? b?n ch?t yêu c?u c?a b?n ?? có th? gi?i quy?t yêu c?u c?a b?n. Do ?ó, vui lòng g?i yêu c?u b?ng v?n b?n c?a b?n b?ng cách g?i email cho nhan viên Qu?n ly d? li?u c?a chúng t?i t?i ??a ch? email nhattin@bkdball.com.

Xổ số miền nam 30 ngày13.4 Chúng t?i có th? tính m?t kho?n phí h?p ly cho b?n ?? gi?i quy?t và x? ly yêu c?u truy c?p d? li?u cá nhan c?a b?n. N?u chúng t?i có tính phí, chúng t?i s? cung c?p cho b?n ??c tính l? phí b?ng v?n b?n. Vui lòng l?u y r?ng chúng t?i kh?ng bu?c ph?i ?áp ?ng hay gi?i quy?t yêu c?u truy c?p c?a b?n tr? phi b?n ?? ??ng y ?óng phí.

13.5 Chúng t?i b?o l?u quy?n t? ch?i s?a d? li?u cá nhan c?a b?n theo các quy ??nh c?a pháp lu?t v? b?o v? bí m?t th?ng tin cá nhan, tr??ng h?p các ?i?u lu?t ?ó yêu c?u và/ho?c cho phép m?t t? ch?c t? ch?i s?a d? li?u cá nhan trong các tr??ng h?p nh? th?.

N?u b?n có b?t k? th?c m?c ho?c khi?u n?i nào v? các ph??ng pháp b?o v? quy?n riêng t? c?a chúng t?i vui lòng liên h? v?i chúng t?i theo ??a ch? email nhattin@bkdball.com.

HOTLINE: 1900 63 66 88

Xổ số miền nam 30 ngàyLiên h? Nh?t Tín Logistics ?? ???c t? v?n chi ti?t và có giá d?ch v? t?t nh?t!

L?y hàng t?n n?i. Giao hàng t?n tay. Ph?c v? t?n tình