Tr? s? chính: 18A C?ng Hòa, Ph??ng 12, Qu?n Tan Bình, TPHCM Gi? làm vi?c: 7:00 - 20:00

Giá tr? c?t l?i

Chi?n ??u
Chi?n ??u

T?i kh?ng bao gi? nói “kh?ng”.
Xổ số miền nam 30 ngày T?i quy?t kh?ng bao gi? b? cu?c, lu?n có k?t qu? vào th?i ?i?m c? th?.

T?i Nh?t Tín Logistics, chúng ta dùng t? “Chi?n ??u” c?a Nhà binh ?? th? hi?n s? khát khao, máu l?a, nhi?t huy?t nh? kim ch? nam cho m?i hành ??ng cam k?t và suy ngh? nh? con ng??i Nh?t Tín v?y. ??i khi chính gia ?ình, ng??i than chúng ta c?ng th?y kh?ng tho?i mái vì s? chi?n ??u ?iên r? c?a chúng ta nh?ng ?ó là ?i?u thúc ??y chúng ta phát tri?n m?i ngày.

Chúng ta chi?n ??u nh? th? chúng ta là ng??i s? h?u C?ng ty này và ???c l?nh ??o b?i chính chúng ta, nh?ng ng??i th?t s? quan tam ??n C?ng ty, quan tam ??n nh?ng gì chúng ta ?ang làm h?m nay và tri?n v?ng thành qu? trong t??ng lai.

Chúng ta cùng nhau v? l?i t??ng lai cho C?ng ty và cho chính b?n than ta. Chúng ta bi?t thành qu? trong t??ng lai vào th?i ?i?m c? th? ???c hình thành là có th?t, t? b?i c?nh ?ó m?i thành viên trong chúng ta là c?ng s? c?a nhau và hành ??ng, suy ngh? nh? th? k?t qu? ??t ???c ?ó là ?i?u hi?n nhiên v?y. N?u có ng??i kh?ng làm nh? v?y, chúng ta s? chi?n ??u v?i ng??i ?ó ??n cùng và ng??i ?ó kh?ng thu?c v? ??i nhóm c?a chúng ta. Khi m?t ng??i khác trong ??i chi?n ??u, chúng ta h?t lòng c? v?, b?i vì chúng ta bi?t khi b?t k? ai trong chúng ta chi?n ??u, c? ??i c?a chúng ta s? tr? nên m?nh h?n. ?? là ng??i Nh?t Tín, chúng ta ph?n h?i m?t cách ngay th?ng và chính tr?c kh?ng kìm nén. ?i?u này s? giúp chúng ta chi?n th?ng.

Xổ số miền nam 30 ngày???ng nhiên s? có nh?ng lúc m?t trong s? thành viên chúng ta r?i kh?i cu?c ch?i, khi?n m?c tiêu c?a chúng ta g?p s? c?. ?i?u ?ó ch?c ch?n lúc nào c?ng có th? x?y ra, ngay c? khi chúng ta tiên ?oán tr??c. Khi ?i?u này x?y ra, chúng ta s? ph?i chi?n ??u m?nh m? h?n ?? bù l?i s? c? này. ??i khi m?t s? ng??i trong chúng ta t?t l?i phía sau, nh?ng ng??i khác trong chúng ta s? hy sinh làm nhi?u h?n ?? kéo h? lên, ??m b?o kh?ng ai b? b? l?i quá xa. Chúng ta cùng ?i ??n T?m nhìn v?i t? cách là m?t ??i hi?u su?t cao.

Trong Nh?t Tín có th? cá nhan hay chi nhánh ?? t?ng thành c?ng trong quá kh? và trong t??ng lai v?n ???c k? v?ng nh?ng kh?ng có cá nhan ho?c chi nhánh nào l?n h?n C?ng ty ho?c ??i ng?. Khi chúng ta chi?n th?ng v?i t? cách là m?t ??i ng?, ph?n th??ng s? l?n h?n và chi?n th?ng ng?t ngào và y ngh?a h?n.

HOTLINE: 1900 63 66 88

Liên h? Nh?t Tín Logistics ?? ???c t? v?n chi ti?t và có giá d?ch v? t?t nh?t!

L?y hàng t?n n?i. Giao hàng t?n tay. Ph?c v? t?n tình