Tr? s? chính: 18A C?ng Hòa, Ph??ng 12, Qu?n Tan Bình, TPHCM Gi? làm vi?c: 7:00 - 20:00

Cau h?i th??ng g?p

1T?i tr? thêm ti?n có giao hàng s?m h?n ???c kh?ng?

Xổ số miền nam 30 ngàyTr? l?i : Nh?t Tín v?n ha?nh th?ng qua h? th?ng qu?n ly? va? theo ca?c quy tri?nh chu?n ????c quy ??nh s?n, nên ca?c ??n ha?ng s? ????c x?? ly? va? giao ha?ng theo ?u?ng cam k?t c?a Nh?t Tín . Vi?c x?? ly? ca?c ??n ha?ng ngo?i l? s? gay ?nh h???ng l??n ??n ca?c kha?ch ha?ng kha?c. Quy? kha?ch vui lo?ng th?ng ba?o ng???i nh?n v? kho?ng th??i gian co? th? nh?n ha?ng ?? s?p x?p ti?n l??i nh?t cho vi?c nh?n ha?ng.

Tr? l?i: quy khách có th? tra c?u tr?c ti?p trên website ? ???ng liên k?t sau: Tra C?u V?n ??n

Xổ số miền nam 30 ngàyTr? l?i: Nh?t Tín tin t??ng r?ng Quy khách hi?u r? nh?t v? hàng hóa/ s?n ph?m mình c?n g?i. Và vi?c ?óng gói hàng hóa t? Quy khách tr??c khi Nh?t Tín ??n l?y hàng s? ??m b?o an toàn, tránh s? va ch?m, ?nh h??ng b?i các hàng hóa khác trong su?t quá trình v?n chuy?n th?ng th??ng. Ngoài ra, các s?n ph?m d? v?, d? h? h?ng, Quy khách vui lòng th?ng báo v?i nhan viên nh?n hàng ?? Nh?t tín có th? l?u y ??c bi?t ??i v?i các ??n hàng này.

Tr? l?i: Quy khách có th? lên tr?c ti?p b?u c?c n?i g?i hàng ?? thanh toán c??c v?n chuy?n c?a ??n hàng và các b?n ? b?u c?c s? ??i hình th?c thanh toán l?i cho quy khách

Tr? l?i: Nh?t Tín cung c?p d?ch v? giao hàng và thu ti?n (COD – cash-on-delivery) cho t?t c? các khách hàng, Quy khách ch? c?n th?ng báo/ ghi chú s? ti?n c?n thu c?a ??n hàng, nhan viên giao hàng c?a Nh?t Tín s? thu ?úng s? ti?n này.

Xổ số miền nam 30 ngàyTr? l?i: hi?n Nh?t Tín có h? tr? giao nh?n t?n nhà, quy khách có th? liên h? t?ng ?ài ho?c b?u c?c g?n nh?t ?? ???c h? tr?. ?? h? tr? h? tr? t?i ?u cho quy khách, Nh?t Tín hi?n ?ang mi?n phí thu h? cho t?t c? các ??n hàng g?i v? trung tam thành ph? c?a các t?nh thành và có ti?n thu h? d??i 5.000.000 VN?

Tr? l?i: giá c??c v?n chuy?n ph? thu?c vào tr?ng l??ng hàng hóa và th?i gian v?n chuy?n, tùy theo l?a ch?n c?a quy khách s? có các khung giá khác nhau. Quy khách có th? tham kh?o giá c??c ? liên k?t sau: Tra C??c Và Th?i Gian

Tr? l?i: quy khách có th? liên h? tr?c ti?p t?ng ?ài và cung c?p th?ng tin ?? làm h?p ??ng, s? có nhan viên b? ph?n kinh doanh liên h? tr?c ti?p làm vi?c v?i quy khách ?? ky h?p ??ng.

Tr? l?i: Hi?n Nh?t Tín ?a s? ??u có v?n phòng ? trung tam các t?nh, quy khách có th? tra danh sách các b?u c?c t?i link sau: Danh sách B?u C?c g?n b?n, quy khách có th? ch?n t?nh thành n?i quy khách c?n ?? tìm ??a ch? g?n quy khách nh?t

Tr? l?i: ?? thay ??i S? ?i?n tho?i ho?c tên Ng??i nh?n hàng, quy khách vui lòng liên h? t?ng ?ài ?? ???c h? tr?. Vi?c thay ??i th?ng tin ??n hàng có th? d?n t?i tình tr?ng ??n hàng giao ch?m h?n so v?i gói c??c ban ??u t? 1 – 3 ngày làm vi?c (tùy thu?c vào lo?i thay ??i).

Tr? l?i: hi?n h? th?ng t?o v?n ??n trên Website có th? có s? c? k? thu?t, quy khách có th? hi?n liên h? tr?c ti?p t?ng ?ài và cung c?p s? v?n ??n quy khách ?? t?o trên h? th?ng, t?ng ?ài viên s? báo nhan viên liên h? quy khách ?? nh?n hàng.

Tr? l?i: quy khách có th? ki?m tra ??n hàng trên website xem hàng ?ang n?m ? kho nào t?i liên k?t: Tra C?u V?n ??n, sau ?ó vào liên k?t: Danh sách B?u C?c g?n b?n xem ??a ch? b?u c?c và ?em theo Ch?ng Minh Nhan Dan ??n ??a ch? b?u c?c cung c?p s? bill c?a nhan viên và nh?n hàng.

Tr? l?i: có 2 cách quy khách có th? s? d?ng
Cách 1: vào liên k?t ??ng ky Tài kho?n t?o tài kho?n và t?o v?n ??n tr?c ti?p trên Website, nhan viên b?u c?c s? nh?n th?ng tin và h? tr? qua l?y hàng cho quy khách.
Cách 2: liên h? tr?c ti?p t?ng ?ài , cung c?p th?ng tin hàng hóa, ??a ch?,… t?ng ?ài s? báo giá v?n chuy?n và báo nhan viên qua l?y hàng cho quy khách

Tr? l?i: C?ng ty có các d?ch v? v?n chuy?n chính : H?a t?c, Chuy?n Phát Nhanh (CPN), Chuy?n Phát Ti?t Ki?m (MES), ???ng b?, Qu?c t? (hi?n t?i ch? nh?n g?i ?i n??c ngoài, ch?a h? tr? nh?n hàng t? n??c ngoài v?)
Ngoài ra còn có các d?ch v? c?ng thêm: thu h? COD, Chuy?n hoàn biên b?n bàn giao ch?ng t? v? ng??i g?i
???ng liên k?t tra c??c v?n chuy?n: Tra c??c và Th?i gian

Tr? l?i: quy khách có th? liên h? t?ng ?ài, cung c?p s? ?i?n tho?i c?a ng??i g?i và ng??i nh?n, t?ng ?ài viên s? ki?m tra th?ng tin v?n ??n cho quy khách.

Tr? l?i: n?u quy khách ki?m tra trên website th?y có th?ng tin xu?t v?n ??n kho …. Có ngh?a là hàng ?ang ???c v?n chuy?n t? kho này ??n kho khác trong l? trình luan chuy?n hàng hóa, n?u là xu?t tr? hàng kho… có ngh?a là hàng trên ???ng v?n chuy?n ??n tay ng??i nh?n.

Xổ số miền nam 30 ngàyTr? l?i: hi?n Nh?t Tín có h? tr? chuy?n hàng ?i qu?c t?, giá c??c ph? thu?c vào ??a ch? nh?n và tr?ng l??ng hàng hóa, quy khách có th? liên h? tr?c ti?p t?ng ?ài ?? ki?m tra thêm th?ng tin.

Tr? l?i: sau khi ??n hàng c?a quy khách ???c phát thành c?ng, t? 1-2 ngày sau khi phát quy khách có th? liên h? tr?c ti?p b?u c?c g?i hàng ?? nh?n ti?n thu h? COD.

Tr? l?i: ??i v?i các hàng hoá giá tr? cao thì vi?c v?n chuy?n s? có r?t nhi?u r?i ro, nên Nh?t Tín có các m?c b?o hi?m ??i v?i t?ng m?c giá tr?. B?o hi?m này kh?ng b?t bu?c.

Tr? l?i: Nh?t Tín hi?n ch?a nh?n h? tr? các m?t hàng nh? th?c ph?m t??i s?ng, n?ng s?n, h?i s?n có h?n s? d?ng ng?n ho?c c?n b?o qu?n ? m?t nhi?t ?? nh?t ??nh vì Nh?t Tín ch?a có d?ch v? gi? l?nh cho lo?i m?t hàng này. V?i hàng hóa là nh?ng lo?i th?c ph?m kh?, th?c ph?m ?? qua ch? bi?n ?óng gói theo ?úng tiêu chu?n ho?c kh?ng c?n b?o qu?n ??c bi?t, Nh?t Tín ?ang h? tr? v?n chuy?n theo các gói c??c s?n.

HOTLINE: 1900 63 66 88

Liên h? Nh?t Tín Logistics ?? ???c t? v?n chi ti?t và có giá d?ch v? t?t nh?t!

L?y hàng t?n n?i. Giao hàng t?n tay. Ph?c v? t?n tình