Tr? s? chính: 18A C?ng Hòa, Ph??ng 12, Qu?n Tan Bình, TPHCM Gi? làm vi?c: 7:00 - 20:00
Nh?p t?i ?a 30 m? v?n ??n, m?i m? cách nhau d?u ph?y
VD: 392773302,968835288

D?ch v? Chuy?n phát h?a t?c

D?ch v? H?a T?c la? di?ch vu? va?n chuyê?n ?a?p ??ng ????c nhu ca?u v?n chuy?n hàng hóa m?t cách nhanh nh?t có th?, phù h?p v?i mong mu?n c?n chuy?n g?p. Th?i gian chuy?n phát: 4h-6h ??i v?i khu v?c n?i tha?nh c?a các thành ph? chính, phát trong ngày ho?c phát tr??c 9h00 sáng ngày ti?p theo ??i v?i các tuy?n liên t?nh.
Xem thêm
* Ch?n ?úng ??c tính s? giúp hàng c?a b?n ?i ?úng l?ch trình, ??c l??ng và tìm ???c ?úng giá c??c
 • Tài li?u
 • Th?i trang M? ph?m
 • ?? ?i?n t?
 • D??c ph?m
 • Th?c ph?m
 • ?? t??i s?ng
 • ?? có pin
 • Ch?t b?t n??c
 • Ch?t d? cháy

T?i sao l?a ch?n d?ch v? t?i Nh?t Tín Logistics

Nh?t Tín Logistics mang ??n các d?ch v? Chuy?n Phát Nhanh & V?n T?i
tr?i dài su?t 63 t?nh thành, ?áp ?ng m?i nhu c?u v?n chuy?n nhanh chóng th? t?
hàng hóa c?a quy khách hàng, ??m b?o ch?t l??ng & phong cách ph?c v?
Nhi?t Tình - Than Thi?n.

Hoàn ti?n COD ch? trong 24H
Mi?n c??c thu h? lên ??n 5 tri?u VN?
M?ng l??i ph? sóng 63 t?nh thành
 • Giao hàng h?a t?c
  V?n chuy?n hàng n?i thành siêu nhanh ch? trong 3 ti?ng
  G?i liên t?nh nh?n li?n ngay sau 12 - 24 ti?ng
 • Ki?m soát th?i gian th?c
  Khách hàng lu?n bi?t th?c t? gói hàng c?a mình ? ?au,
  ai ?ang v?n chuy?n và ??c tính th?i gian ???c giao ??n
 • C? s? v?t ch?t hi?n ??i
  H? th?ng kho b?i r?ng r?i, xe t?i 100% ?óng thùng kín
  Trên 300 b?u c?c và ?i?m giao nh?n ph? sóng toàn qu?c
 • ??m b?o an toàn
  Hàng hóa c?a khách hàng s? lu?n ???c ??m b?o k? l??ng và an toàn v?i các d?ch v? chuy?n phát t?i Nh?t Tín
 • H? tr? tr?c tuy?n
  Th??i gian la?m viê?c t?? 7h ?ê?n 22h ha?ng nga?y
  Phu?c vu? va? gia?i ?a?p mo?i th??c m??c cu?a kha?ch ha?ng
  Hotline: 1900 63 66 88
  Fanpage t?i:
318
B?u c?c
350
Xe
36000
??i tác
2300
Nhan viên
50000 m2
Di?n tích kho b?i

Khách hàng c?a Nh?t Tín