Tr? s? chính: 18A C?ng Hòa, Ph??ng 12, Qu?n Tan Bình, TPHCM Gi? làm vi?c: 7:00 - 20:00
H?n c? m?t d?ch v?
Nh?p t?i ?a 30 m? v?n ??n, m?i m? cách nhau d?u ph?y
VD: 392773302,968835288

T?i sao l?a ch?n d?ch v? t?i Nh?t Tín Logistics

Nh?t Tín Logistics mang ??n các d?ch v? Chuy?n Phát Nhanh & V?n T?i
tr?i dài su?t 63 t?nh thành, ?áp ?ng m?i nhu c?u v?n chuy?n nhanh chóng th? t?
hàng hóa c?a quy khách hàng, ??m b?o ch?t l??ng & phong cách ph?c v?
Nhi?t Tình - Than Thi?n.

Hoàn ti?n COD ch? trong 24H
Mi?n c??c thu h? lên ??n 5 tri?u VN?
M?ng l??i ph? sóng 63 t?nh thành
 • Giao hàng h?a t?c
  V?n chuy?n hàng n?i thành siêu nhanh ch? trong 3 ti?ng
  G?i liên t?nh nh?n li?n ngay sau 12 - 24 ti?ng
 • Ki?m soát th?i gian th?c
  Khách hàng lu?n bi?t th?c t? gói hàng c?a mình ? ?au,
  ai ?ang v?n chuy?n và ??c tính th?i gian ???c giao ??n
 • C? s? v?t ch?t hi?n ??i
  H? th?ng kho b?i r?ng r?i, xe t?i 100% ?óng thùng kín
  Trên 300 b?u c?c và ?i?m giao nh?n ph? sóng toàn qu?c
 • ??m b?o an toàn
  Hàng hóa c?a khách hàng s? lu?n ???c ??m b?o k? l??ng và an toàn v?i các d?ch v? chuy?n phát t?i Nh?t Tín
 • H? tr? tr?c tuy?n
  Th??i gian la?m viê?c t?? 7h ?ê?n 22h ha?ng nga?y
  Phu?c vu? va? gia?i ?a?p mo?i th??c m??c cu?a kha?ch ha?ng
  Hotline: 1900 63 66 88
  Fanpage t?i:
318
B?u c?c
350
Xe
36000
??i tác
2300
Nhan viên
50000 m2
Di?n tích kho b?i

Khách hàng c?a Nh?t Tín